Αναζήτηση
Filters
Close

Διοίκηση Eφοδιαστικής Aλυσίδας

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1)    ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Σ.Ο.Δ.Ε.)

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΔΕ)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

601

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

6

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διοίκηση Eφοδιαστικής Aλυσίδας

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

4

5

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποχρεωτικό/Επιλογής - γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Υποχρεωτικό γενικού υπόβαθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Διοίκηση Λειτουργιών (3ο Εξάμηνο)

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Όχι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.uth.gr/courses/DE_U_150/

(2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Τα μαθησιακά αποτελέσματα συνίστανται στα παρακάτω:

  1. Απόκτηση θεμελιωδών γνώσεων σε όλα το φάσμα του επιστημονικού πεδίου της Εφοδιαστικής Αλυσίδας
  2. Προσδιορισμός των τριών βασικών φάσεων απόφασης στην εφοδιαστική αλυσίδα και εξήγηση της σημασίας της κάθε μίας
  3. Ανάπτυξη των γνώσεων πάνω στις θεωρητικές αρχές αλλά στους κανόνες της σύγχρονης επιχειρηματικής πρακτικής που υποστηρίζουν τις λειτουργίες του δικτύου διανομής
  4. Προσδιορισμός των παραγόντων που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό ενός δικτύου διανομής
  5. Γνώση και κατανόηση των σχετικών προβλημάτων που παρουσιάζονται στο σχεδιασμό και τη λειτουργία των δικτύων διανομής, καθώς και των μεθόδων προσέγγισης και επίλυσής τους
  6. Απόκτηση και βελτίωση των δεξιοτήτων ανάλυσης και επίλυσης λειτουργικών προβλημάτων με τη βοήθεια εργαλείων λογισμικού στα πλαίσια ποσοτικών μεθόδων επίλυσης, αλλά και αντιμετώπισης εννοιολογικών ζητημάτων της εφοδιαστικής
  7. Περιγραφή της κυκλικής θεώρησης και της θεώρησης Ώθησης/Έλξης μιας εφοδιαστικής αλυσίδας
  8. Αναγνώριση των αντισταθμιστικών παραγόντων αποτελεσματικής λειτουργίας της εφοδιαστικής αλυσίδας και ανάλυση μελετών περιπτώσεων
  9. Ανάπτυξη ικανότητας αναζήτησης της σύνδεσης μεταξύ των βασικών ζητημάτων στα πλαίσια της Διοίκησης της εφοδιαστικής αλυσίδας
  10. Απόκτηση ικανότητας αναγνώρισης και ανάλυσης των ζητημάτων που αφορούν στην εφοδιαστική αλυσίδα, στα πλαίσια καθημερινών δραστηριοτήτων. Ανάπτυξη δεξιότητας ανάλυσης των βασικών προβλημάτων στους παραπάνω τομείς στα πλαίσια ομαδικών εργασιών και εμπλουτισμός των εμπειριών των φοιτητών με σχετικά πραγματικά παραδείγματα και περιπτώσεις που ενσωματώνουν πρακτικές αναλύσεις των δραστηριοτήτων της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

Το μάθημα αποσκοπεί:

  • στην αναζήτηση, στην ανάλυση και στη σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των νέων τεχνολογιών, για την αποτελεσματική διοίκηση μιας εφοδιαστικής
  • στη δυνατότητα ανάπτυξης διαδικασιών για βέλτιστη λήψη κρίσιμων αποφάσεων στη διοίκηση εφοδιαστικής
  • στην αναγνώριση των σύγχρονων τάσεων, μεθόδων και εργαλείων διοίκησης παγκόσμιων εφοδιαστικών αλυσίδων
  • στο σχεδιασμό των λειτουργιών της εφοδιαστικής σε διάφορες εφαρμογές
  • στην ανάπτυξη δεξιότητας ανάλυσης των βασικών προβλημάτων της Διοίκησης Εφοδιαστικής στα πλαίσια ομαδικών εργασιών και εμπλουτισμό των εμπειριών των φοιτητών με σχετικά πραγματικά παραδείγματα και περιπτώσεις που ενσωματώνουν πρακτικές αναλύσεις των δραστηριοτήτων διοίκησης εφοδιαστικής (π.χ. στρατηγικές ανταγωνισμού και λειτουργίες που συνάδουν με τις στρατηγικές αυτές, συμβολή των λειτουργιών εφοδιασμού στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας ενός οργανισμού, κ.α.)
  • στην αξιολόγηση της προσαρμογής των επιχειρηματικών εγχειρημάτων αλυσίδων αξίας στις νέες οικονομικές καταστάσεις
  • στην ανάπτυξη κριτικής και καλά θεμελιωμένης προσέγγισης στα βασικά ζητήματα της Διοίκησης Εφοδιαστικης
  • στην προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές θεματικές ενότητες:

  1. Εισαγωγή στη Διοίκηση Εφοδιαστικής - Ανάλυση περιπτώσεων εφοδιαστικών αλυσίδων
  2. Στρατηγική εφοδιαστικής και στρατηγική εναρμόνιση
  3. Παρουσιάση διαφόρων δικτύων εφοδιαστικής
  4. Σχεδιασμός δικτύου εφοδιαστικής
  5. Διαχειριστικό κόστος εφοδιαστικής – Μελέτες περίπτωσης σχεδιασμού, λειτουργίας και απόδοσης εφοδιαστικών
  1.        Μοντέλα επιλογής θέσης εγκατάστασης
  2.         Μοντέλα επιλογής δυναμικότητας εγκατάστασης
  3.       Αποθέματα – Κόστος αποθεμάτων
  4.       Διαχείριση αποθεμάτων – Το μοντέλο της οικονομικής ποσότητας παραγγελίας
  5.   Διαχείριση αποθεμάτων υπό συνθήκες αβεβαιότητας
  6.   Μεταφορές
  7.   Η πληροφορία στην εφοδιαστική αλυσίδα
  8.   Παγκόσμιες εφοδιαστικές αλυσίδες – Βιώσιμες εφοδιαστικές αλυσίδες

 

 

 

(4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

ΧΡΗΣΗ Τ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις (ώρες)

39

Μελέτη Βιβλιογραφίας

40

Εκπόνηση εργασιών

40

Προετοιμασία Εξέτασης

40

Τελική Εξέταση Εξαμήνου

2

ΣύνολοΜαθήματος

161

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Η διδασκαλία και η αξιολόγηση του μαθήματος πραγματοποιείται στην ελληνική. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με βάση την εκτίμηση επίτευξης των προαναφερόμενων μαθησιακών στόχων. Συγκεκριμένα, η διαδικασία αξιολόγησης (τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης) συνίσταται στα εξής:

1. Γραπτή τελική εξέταση διάρκειας δύο (2) ωρών με συντελεστή βαρύτητας 70%, κατά την οποία εξετάζονται όλοι οι μαθησιακοί στόχοι που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Η εξέταση θα περιλαμβάνει σύντομες ερωτήσεις που θα εξετάζουν τις γνώσεις και την κατανόηση των βασικών εννοιών, αρχών, μεθόδων και εφαρμογών στη Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας.

2. Εκπόνηση και παρουσίαση μιας εργασίας με συντελεστή βαρύτητας 30%, κατά την οποία αξιολογούνται επίσης όλοι οι μαθησιακοί στόχοι, όπως έχουν τεθεί προηγουμένως. Η εκπόνηση της εργασίας θα αφορά στη δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων που διδάχτηκαν σε πραγματικά προβλήματα Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, ενώ μαζί με την παρουσίασή της, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των φοιτητών να διατυπώσουν το πρόβλημα, να αναλύσουν τον τρόπο επεξεργασίας των στοιχείων του, να αναπτύξουν τη μέθοδο επίλυσής του, να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα, και να το παρουσιάσουν.

(5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

  • Bowersox D.J., Closs D.J., Cooper M.B. & Bowersox J.C., Logistics: Εφοδιαστική & ΔιοίκησηΔικτύωνΔιανομής, Broken Hill Publishers, 4ηέκδοση, 2015
  • Alan Harrison & Remko van Hoek, Logistics ΜάνατζμεντκαιΣτρατηγική, Εκδ. Rosili CoreView, 2η Έκδοση, 2021
  • Βιδάλης Μ., Εφοδιαστική (Logistics)-Μια Ποσοτική Προσέγγιση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2009
  • S. Chopra & P. Meindl, Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Στρατηγική, Προγραμματισμός και Λειτουργία, Εκδόσεις Τζιόλα, 5η Έκδοση, 2015
  • Cristopher, M. Logistics και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα 2017
  • JacobsF.R. & ChaseR.B., Διοίκηση Λειτουργιών και Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Πασχαλίδης - BrokenHillPublishers, 1η έκδοση, 2011
  • Krajewski L.J, Malhotra M.K., Ritzman, L.P. Operations Management: Processes and Supply Chain, Pearson, 11th edition, 2016
  • Χ. Μπιάλας και Κ. Στεφάνου, Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Εκδ. Κ. Στεφάνου, Θεσσαλονίκη, 2013
  • Παπαδημητρίου Σ., και Σχινάς Ο., Εισαγωγή στα Logistics, Εκδόσεις Σταμούλης, 2η έκδοση, Αθήνα, 2004
  • Grant D. B., Lambert D.M., Stock J.R. and Ellram L.M., Fundamentals of Logistics Management, McGraw-Hill, European Edition, 2006