Αναζήτηση
Filters
Close

Στατιστική II

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1)    ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Σ.Ο.Δ.Ε.)

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΔΕ)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

403

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

4ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΙΙ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

4

5

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποχρεωτικό/Επιλογής - γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

(2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
 • Κατανόηση οδηγιών που αφορούν την εφαρμογή των στατιστικών μεθόδων, καθώς και εννοιών και διαδικασιών με χρήση πλήθους ασκήσεων και παραδειγμάτων.
 • Περιγραφή δεδομένων και υπολογισμός δεικτών οι οποίοι θα περιγράφουν με συνοπτικό τρόπο σύνθετα φαινόμενα.
 • Εξαγωγή γενικευμένων συμπερασμάτων για πληθυσμούς χρησιμοποιώντας δείγματα από αυτούς τους πληθυσμούς.
 • Ανάπτυξη Στατιστικής σκέψης για τη λήψη καλύτερων επιχειρηματικών αποφάσεων.
 • Συλλογή και ανάλυση επιχειρηματικών δεδομένων με στόχο την εξαγωγή ορθών συμπερασμάτων που οδηγούν σε βελτιωμένες αποφάσεις και κατά συνέπεια στην αποτελεσματικότερη λειτουργία μιας διαδικασίας ενός τμήματος ή και ολόκληρης της επιχείρησης.
 • Απόκτηση ευχέρειας διαχείρισης δεδομένων μέσω υπολογιστικών φύλλων και λογισμικών στατιστικής για τη λήψη αποφάσεων.
 • Παρουσίαση θεμάτων στατιστικής στο πλαίσιο τομέων όπως η λογιστική, τα οικονομικά, η διοίκηση και το μάρκετινγκ και επεξήγηση και εφαρμογή των συγκεκριμένων μεθόδων στις επιχειρηματικές δραστηριότητες.
 • Έμφαση στην ερμηνεία και ανάλυση των στατιστικών αποτελεσμάτων πέραν από τους μαθηματικούς υπολογισμούς.
 • Πρακτική εξάσκηση για την κατανόηση των εφαρμογών της στατιστικής σε επιχειρησιακά προβλήματα.
 • Χρήση σεναρίων στατιστικής που αφορούν τις επιχειρήσεις.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική Εργασία

(3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Έλεγχοι υποθέσεων δύο δειγμάτων,
 • Ανάλυση Διακύμανσης,
 • Κριτήριο Ελέγχου χ2 και μη Παραμετρικά Κριτήρια Ελέγχου,
 • Αναλυτική παρουσίαση Απλής Γραμμικής Παλινδρόμησης,
 • Εισαγωγή στην Πολλαπλή Παλινδρόμηση,
 • Κατασκευή υποδείγματος πολλαπλής παλινδρόμησης,
 • Πρόβλεψη χρονολογικών σειρών.

 

 

 

 

(4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Η παράδοση του μαθήματος γίνεται εντός των αιθουσών του Τμήματος Δ.Ε. πρόσωπο με πρόσωπο.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Οι παρουσιάσεις πραγματοποιούνται με τη βοήθεια εποπτικών μέσων (πίνακας), χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για την παρουσίαση και χρήση σχετικών με το μάθημα λογισμικών, ενώ παράλληλα διανέμεται ενημερωτικό υλικό μέσω της σελίδας του μαθήματος στο eclass.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

13 εβδομάδες * 3 ώρες = 39 ώρες.

Μελέτη στο σπίτι

Απαιτείται η διαρκής μελέτη των διδακτικών σημειώσεων και της προτεινόμενης βιβλιογραφίας (εκτιμάται η απαίτηση 4ωρών μελέτης για κάθε διδακτική ενότητα), 13 εβδομάδες * 4 ώρες = 52 ώρες.

Εκπόνηση εργασίας – Επίλυση προβλημάτων

Μετά την ολοκλήρωση κάθε ενότητας στη Θεωρία δίνονται ατομικές εργασίες για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων που διευκολύνουν στην καλύτερη κατανόηση του μαθήματος (13 εβδομάδες * 2 ώρες = 26 ώρες).

Χρήση Στατιστικού Λογισμικού

Έμφαση στην ερμηνεία των υπολογισμών των παραπάνω προβλημάτων θα δοθεί με τη χρήση λογισμικού στατιστικής  (13 εβδομάδες * 2 ώρες = 26 ώρες).

Τελική Εξέταση Εξαμήνου

Γραπτή εξέταση διάρκειας 3 ωρών.

Σύνολο Μαθήματος

146 ώρες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Ο Τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει κατά 70% από τις τελικές γραπτές εξετάσεις, ενώ το υπόλοιπο 30% προκύπτει από τις ατομικές εργασίες.

(5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

o    Levine David, Szabat Kathryn, Stephan David, Στατιστική: Βασικές Αρχές με Έμφαση στην Οικονομία και τις Επιχειρήσεις, Εκδόσεις: BrokenHill, 2018.

o    Φιλιππάκης Μ., Στατιστικές Μέθοδοι και Ανάλυση Παλινδρόμησης για τις νέες τεχνολογίες, Εκδόσεις: Τσότρας, 2016.

o    Douglas Downing, Jeffrey Clark, Στατιστική των Επιχειρήσεων, Εκδόσεις: Κλειδάριθμος, 2010.

o    Spiegel Murray R., Stephens Larry J., Στατιστική, Εκδόσεις: Τζιόλα, 2016.

o    Berenson M. L., Levine D. M., Szabat K. A., Βασικές Αρχές Στατιστικής για Επιχειρήσεις: Έννοιες & Εφαρμογές, Εκδόσεις: BrokenHill, 2018.

Αγγλική:

o    Hogg,R.V. and Tanis,E.A., Probability and Statistical Inference, Prentice Hall, 2000.

o    Aczel, A. D. and Sounderpandian, J., Complete Business Statistics, McGraw – Hill & Irwin, 2002.

o    Doane, D., Seward, L., Applied Statistics in Business & Economics, McGraw-Hill, 2013.

o    Jaggia, S., Kelly, A., Business Statistics: Communicating with numbers, McGraw-Hill, 2013.

o    Lind, D., Marshal, W., Wathen, S., Basic Statistics for Business and Economics, McGraw-Hill, 2013.