Αναζήτηση
Filters
Close

Δεξιότητες και εκπαίδευση στην ευελιξία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

A΄ ΜΕΡΟΣ

 1.      ΓΕΝΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

 Y103

ΕΞΑΜΗΝΟ:

 1o

ΜΑΘΗΜΑ:

Δεξιότητες και εκπαίδευση στην ευελιξία

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

8

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ):

3

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Ελληνική

 1.      ΣΚΟΠΟΣ

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η κατανόηση από τους φοιτητές των αναγκαίων δεξιοτήτων που πρέπει να διαθέτει ένα στέλεχος προκειμένου να επιτύχει ευέλικτη διοίκηση οργανισμών και έργων. Καθένας από τους συμμετέχοντες που εμπλέκονται ως διακριτές λειτουργικές ομάδες στην υλοποίηση ενός έργου, καθώς και της σημασίας και του ρόλου των διαδικασιών επικοινωνίας και διαπραγματεύσεων στα πλαίσια της Διοίκησης Έργων.

Η σύγχρονη τάση στη Διαχείριση Έργων είναι η συνεχώς αυξανόμενη έμφαση στη διαχείριση σχέσεων. Η διαχείριση σχέσεων έχει αναγνωριστεί ως  η Διαχείριση Έργων της επόμενης γενιάς (Davis & Pharro, 2003) και έχει οδηγήσει στη μεταστροφή της από τη “βασισμένη στον προγραμματισμό” στην “προσανατολισμένη στις σχέσεις” Διαχείριση Έργων (Meng & Boyd, 2017). Επιπρόσθετα, η πολυπλοκότητα των σχέσεων των εμπλεκόμενων μερών στα έργα φαίνεται ότι αποτελεί σήμερα έναν από τους σημαντικότερους κινδύνους για την ομαλή και επιτυχή υλοποίησή τους.

Συγκεκριμένα, στόχος του μαθήματος είναι να καταδειχτεί η επίδραση της διαχείρισης σχέσεων στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργων στην πράξη, η οποία παρουσιάζεται σε πολλά επίπεδα, όπως:

 • στη βελτίωση της επικοινωνίας μέσω διαφόρων επικοινωνιακών μέσων και στην αποσαφήνιση των ρόλων και αρμοδιοτήτων μεταξύ των εμπλεκόμενων μερών ενός έργου
 • στις δυνατότητες και προοπτικές ανάπτυξης εμπιστοσύνης μεταξύ των μερών του έργου και διαχείρισης στρατηγικών συνεργασιών
 • στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην αποτελεσματικότητα των διαπραγματεύσεων που απαιτούνται στα πλαίσια της διαχείρισης ενός έργου
 • στην καλύτερη διαχείριση συγκρούσεων και διενέξεων που συχνά προκύπτουν στα πλαίσια της υλοποίησης ενός έργου
 • στη βελτίωση της γενικότερης στρατηγικής διαχείρισης πόρων
 • στην αποτελεσματική διαχείριση των αντικρουόμενων στόχων στα έργα
 • στον αποδοτικότερο σχεδιασμό του συστήματος εργασίας
 • στην ενίσχυση των διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων και κρίσεων στα έργα

Επιδίωξη του μαθήματος αποτελεί επιπλέον η ανάλυση μελετών πραγματικών περιπτώσεων έργων για την παρουσίαση της εφαρμογής των αρχών και μεθόδων διαχείρισης σχέσεων στα έργα.

 1.      ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το μάθημα έχει ως στόχους να καλύψει τα εξής πεδία:

 • Επικοινωνία στη διαχείριση έργων – Πληροφοριακά συστήματα επικοινωνίας
 • Διαχείριση Σχέσεων στα έργα και Διαπραγματεύσεις
 • Μέθοδοι και τεχνικές δημιουργίας και ανάλυσης αξίας από την εφαρμογή των στρατηγικών διαχείρισης σχέσεων
 • Σχεδιασμός Συστήματος Εργασίας
 • Διαχείριση Συγκρουσιακών Σχέσεων και Κινδύνων
 • Τεχνικές και ευέλικτες μέθοδοι εκπαίδευσης: DevOps

 1.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές είναι σε θέση να:

 • γνωρίσουν τη σημασία της επικοινωνίας και τα μοντέλα επικοινωνίας στη διαχείριση έργων
 • μελετήσουν τα σημαντικότερα πληροφοριακά συστήματα επικοινωνίας
 • κατανοήσουν το ρόλο της διαχείρισης σχέσεων στην απόδοση και αποτελεσματικότητα υλοποίησης ενός έργου
 • αντιληφθούν την επίδραση της διαχείρισης σχέσεων σε όλες τις συνιστώσες της διοίκησης έργων που αναφέρθηκαν παραπάνω
 • γνωρίζουν τις στρατηγικές βέλτιστης διαχείρισης σχέσεων και πως αυτές μπορούν να εφαρμοστούν
 • εξοικειωθούν με τις μεθόδους διαχείρισης συγκρούσεων, κινδύνων και κρίσεων στα πλαίσια της διαχείρισης σχέσεων στα έργα
 • μελετήσουν τις μεθόδους δημιουργίας και ανάλυσης αξίας στη διαχείριση σχέσεων

Β΄ΜΕΡΟΣ

 1.      ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΣΑ

Το μάθημα υποστηρίζεται από 13 διαλέξεις κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου, στο πλαίσιο των οποίων υλοποιούνται και κατατίθενται 2 εργασίες, ενώ μετά το τέλος των διαλέξεων ακολουθεί και η γραπτή εξέταση. Χρησιμοποιείται το site του μαθήματος στο e-class του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όπου αναρτάται σχετικό με το μάθημα υλικό.

Πιο συγκεκριμένα, ο φόρτος εργασίας του μαθήματος αναλύεται ως εξής:

Είδος 

                                    Περιγραφή

Φόρτος (ώρες)

Παρακολούθηση μαθήματος (2 ώρες ανά εβδομάδα)

26

Μελέτη στο σπίτι κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (4 ώρες ανά εβδομάδα)

52

Εκπόνηση ενδιάμεσων εργασιών

50

Εκπόνηση τελικής εργασίας workshop

50

Τελική εξέταση

24

Συμμετοχή σε άλλες δραστηριότητες (παρακολούθηση και καταγραφή case studies)

6

 

Σύνολο

208

 1.      ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1η εβδομάδα: Εισαγωγή. Ο ρόλος της επικοινωνίας στη Διαχείριση Έργων. Ρόλοι και Αρμοδιότητες στη Διαχείριση Έργων. Μοντέλα Επικοινωνίας. Κουλτούρα στην επικοινωνία

2η και 3η εβδομάδα: Πληροφοριακά Συστήματα Επικοινωνιών. Θα παρουσιαστούν σύγχρονα πληροφοριακά συστήματα με σημαντικό ρόλο στις επιχειρησιακές επικοινωνίες, όπως συστήματα ERP, APS, CRM και άλλα DSS.

4η εβδομάδα: Ειδικά θέματα στις τεχνικές επικοινωνίας στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων (σύνταξη τεχνικών αναφορών, χρονισμός, διαγραμματικές τεχνικές, κ.α.).

5η εβδομάδα: Γενικά για τη Διαχείριση Σχέσεων – Εισαγωγή στις Στρατηγικές Διαπραγματεύσεων – Διαπραγματεύσεις και σύναψη συμβολαίων - Διαχείριση σχέσεων των stakeholders στα έργα

6η και 7η εβδομάδα: Επικοινωνία και Συντονισμός Εφοδιαστικής– Σύγχρονες στρατηγικές διαχείρισης προμηθειών – Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών – Διαχείριση πελατειακών σχέσεων – Ολοκλήρωση λειτουργιών εφοδιαστικής

8η εβδομάδα: Η διαχείριση κινδύνων στα πλαίσια της διαχείρισης σχέσεων στα έργα.

9η εβδομάδα: Παρουσίαση μελετών περιπτώσεων στη διαχείριση συγκρουσιακών καταστάσεων και διενέξεων σε έργα.

10η εβδομάδα: Παρουσίαση μελετών περιπτώσεων στη διαχείριση κινδύνων και κρίσεων. Στρατηγικές βέλτιστης διαχείρισης αντικρουόμενων στόχων έργων.

11η εβδομάδα: Σχεδιασμός συστήματος εργασίας. Μελέτες περίπτωσης σχεδιασμού εργασίας.

12η εβδομάδα: Ανάλυση διαδικασιών δημιουργίας αξίας  (Value analysis) σε ένα έργο στα πλαίσια της διαχείρισης σχέσεων. Παρουσίαση μελέτης περίπτωσης.

13η εβδομάδα:  Παρουσιάσεις εργασιών

14η εβδομάδα: Παρουσιάσεις εργασιών

 1.      ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση του κάθε φοιτητή πραγματοποιείται:

α) με την υποβολή εργασίας στην οποία καλείται ο φοιτητής να αξιολογήσει κριτικά ένα ερευνητικό άρθρο στο πεδίο της διαχείρισης σχέσεων (βαρύτητα 30%) και

β) την τελική γραπτή εξέταση στην οποία ο φοιτητής καλείται να εφαρμόσει όσα έχει διδαχθεί (70%).

 1.      ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Συγγράμματα:

 • Hunsacker, P.L. (2004) Management: A Skills Approach, Prentice Hall, 2nd edition, ISBN: 9780131441866
 • Whetten, D.A., and K.S. Cameron (2015) Developing Management Skills, Pearson, 9th edition, ISBN: 9780133127478
 • Turner, J.R. (2009) The Handbook of Project-Based Management, McGraw-Hill, ISBN: 9780071549745
 • Smyth, H. (2014) Relationship Management and the Management of Projects, Routledge, ISBN: 9781134506613
 • McQuail, D. and S. Windahl, Σύγχρονα Μοντέλα Επικοινωνίας: Για τη μελέτη της Μαζικής Επικοινωνίας, Καστανιώτης, Αθήνα 2001, ISBN: 9789600331240

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία : 

 • A guide to the Project Management Body of Knowledge (2008), PMI Standard Committee, PMI Institute, 4th Edition
 • Kerzner H. (2002) Strategic Management for Project Management using a Project Management Maturity Model, John Wiley and Sons, ISBN: 9780471436645
 • B.T. Barkley (2006) Integrated Project Management, McGraw Hill Professional, NY, ISBN: 978-0071466264
 • Bennett, J. and S. Peace (2006)  Partnering in the Construction Industry, Routledge - Taylor and Francis Group, 1st edition, ISBN-13: 978-0750664981
 • Davis, T. and R. Pharro (2003) The Relationship Manager: The Next Generation of Project Management. Gower Publishing, ISBN: 9780566084638
 • Christopher, M. (2005)  Logistics and Supply Chain Management: Creating Value-Adding Networks, FT Prentice Hall, Pearson Education, 3rd edition, ISBN: 9780273681762
 • Fewings, P. (2013) Construction Project Management: An integrated approach, Routledge - Taylor and Francis Group, 2nd edition, ISBN: 9780415613446
 • Gummesson, E. (2003) Total relationship marketing, Routledge, 3rd edition, ISBN: 978-0750686334
 • Pryke, S.D, and H.J. Smyth (2006) The management of complex projects: a relationship approach, Wiley, ISBN: 9781405124317
 • S. Chopra & P. Meindl (2015) Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας – Στρατηγική, Προγραμματισμός και Λειτουργία, Εκδόσεις Τζιόλα, 5η Έκδοση, ISBN: 9789604184651
 • Bowersox D.J., Closs D.J., Cooper M.B. & Bowersox J.C. (2016) Logistics: Εφοδιαστική & Διοίκηση Δικτύων Διανομής, Broken Hill Publishers και Εκδόσεις Πασχαλίδης, ISBN: 9789963258413
 • C. Chapman, C. and S. Ward (2009) Διαχείριση Κινδύνων Έργων: Διεργασίες, Τεχνικές και Εμβαθύνσεις, Εκδόσεις Επίκεντρο, Θεσσαλονίκη, ISBN: 960-6647-65-Χ
 • Kendrick, T. (2015) Identifying and Managing Project Risk: Essential Tools for Failure-Proofing Your Project, AMACOM, 3rd edition, ISBN: 9780814436080
 • D.F. Cooper, S. Grey, G. Raymond and P. Walker, Project Risk Management Guidelines: Managing Risks in Large Projects and Complex Procurements, John Wiley & Sons, UK, 2005, ISBN: 0470022817
 • GD Wood, 'Partnering practice in the relationships between clients and main contractors' , RICS Research Paper Series, 5 (2) , p. 42, 2005
 • L. Bourne, D.H.T. Walker, "Project relationship management and the Stakeholder Circle", International Journal of Managing Projects in Business, 1(1), 125-130, 2008
 • X. Meng, and P. Boyd, P., “The role of project manager in relationship management”, International Journal of Project Management, 35, 717-728, 2017

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά: 

 • International Journal of Project Management
 • European Journal of Purchasing and Supply Management

Γ’ ΜΕΡΟΣ

ΗΜΕΡΑ/ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ[1][2]

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

α/α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

Εισαγωγή – Ο ρόλος της επικοινωνίας στη Διοίκηση Έργων

2

Μοντέλα Επικοινωνίας. Κουλτούρα στην Επικοινωνία

3

Πληροφοριακά Συστήματα Επικοινωνίας

4

Τεχνικές επικοινωνίας στη Διοίκηση και Διαχείριση Έργων

5

Διαχείριση Σχέσεων – Στρατηγικές διαπραγματεύσεων

6

Επικοινωνία και συντονισμός στην Εφοδιαστική

Σύγχρονες Στρατηγικές Διαχείρισης προμηθειών

7

Ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών

Ολοκλήρωση λειτουργιών Εφοδιαστικής

8

Διαχείριση κινδύνων στα πλαίσια της διαχείρισης σχέσεων στα έργα

9

Παρουσίαση μελετών περίπτωσης στη διαχείριση συγκρούσεων

10

Παρουσίαση μελετών περίπτωσης στη διαχείριση κινδύνων & κρίσεων

11

Σχεδιασμός συστήματος εργασίας. Μελέτες περίπτωσης

12

Ανάλυση διαδικασιών δημιουργίας αξίας σε έργα

13

Ευέλικτες τεχνικές εκπαίδευσης. Εκπαίδευση στην ευελιξία

14

Παρουσιάσεις εργασιών

 1.      ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:

Παρουσία στο μάθημα. Εκπόνηση εργασίας.

 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Παναγιώτης Φιτσιλής, Βικτώρια Μπέλλου

E-MAIL:

fitsilis@uth.gr, vbellou@uth.gr 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ E-CLASS:

 

 

Ο/Η Διδάσκων/ουσα

[1] Αναφέρονται στις εβδομάδες του ακαδημαϊκού ημερολογίου

[2] Σημειώνεται η εβδομάδα όπου πραγματοποιείται η ανάθεση των εργασιών