Αναζήτηση
Filters
Close

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1)    ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Σ.Ο.Δ.Ε.)

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΔΕ)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

604

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

6

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

4

5

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποχρεωτικό/Επιλογής - γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Γενικού υποβάθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Κανένα

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Όχι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.uth.gr/courses/DE_U_156/

(2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Η Στρατηγική Μάρκετινγκ είναι μια μακροπρόθεσμη προσέγγιση στον προγραμματισμό, προσανατολισμένη στο μέλλον, με βασικό στόχο την επίτευξη βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος. Ο Στρατηγικός Σχεδιασμός περιλαμβάνει ανάλυση της Στρατηγικής, της αρχικής κατάστασης της επιχείρησης, πριν από τη διαμόρφωση, την αξιολόγηση και την επιλογή ανταγωνιστικής θέσης προσανατολισμένης στην αγορά, η οποία συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων και των στόχων Μάρκετινγκ της εταιρείας.

Στα πλαίσια αυτά, η Στρατηγική Μάρκετινγκ χρησιμοποιείται έτσι ώστε μια επιχείρηση να αναπτύξει συνεργασίες με τους πελάτες της. Χρησιμοποιείται επίσης για να γνωρίζει η επιχείρηση τους πελάτες της, με βάση τα χαρακτηριστικά, τις προδιαγραφές και τα οφέλη των προϊόντων και/ ή υπηρεσιών που προσφέρει. Βασικά, η Στρατηγική Μάρκετινγκ επικεντρώνεται στην ενθάρρυνση του πληθυσμού-στόχου να αγοράσει συγκεκριμένα προϊόντα και υπηρεσίες που διαθέτει η επιχείρηση. Οι Στρατηγικές Μάρκετινγκ μπορεί να είναι εντελώς καινοτόμες ή μπορεί να είναι στρατηγικές που έχουν δοκιμαστεί προηγουμένως. Οι αποτελεσματικές Στρατηγικές Μάρκετινγκ βοηθούν μια επιχείρηση να υπερισχύσει έναντι του ανταγωνισμού.

Σημασία της ενότητας Σχεδιασμός Στρατηγικής Μάρκετινγκ

Πολύ συνοπτικά, η Στρατηγική Μάρκετινγκ εξηγεί με σαφήνεια πώς μια επιχείρηση επιτυγχάνει τους προκαθορισμένους στόχους της.

Πιο αναλυτικά, η αποτελεσματική Στρατηγική Μάρκετινγκ:

Μπορεί να παρέχει στην επιχείρηση πλεονέκτημα έναντι των ανταγωνιστών της

Συμβάλλει στην ανάπτυξη αγαθών και υπηρεσιών με το καλύτερο δυνατό κέρδος

Βοηθά στην επισήμανση πεδίων που επηρεάζονται από την ανάπτυξη της επιχείρησης και έτσι βοηθά στη δημιουργία ενός επιχειρησιακού πλάνου για την κάλυψη των αναγκών των πελατών

Βοηθά στον καθορισμό της σωστής τιμής για τα αγαθά και τις υπηρεσίες της επιχείρησης, με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται στα πλαίσια της έρευνας αγοράς

Εξασφαλίζει τον αποτελεσματικό συντονισμό των διάφορων τμημάτων της επιχείρησης

Βοηθάει μια επιχείρηση να αξιοποιεί κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο τους πόρους της, για την παροχή ενός μηνύματος πωλήσεων προς στην αγορά-στόχο

Βοηθάει στον προενεργητικό καθορισμό του διαφημιστικού/ προωθητικού προϋπολογισμού και επίσης αναπτύσσει μεθοδολογία για τον προσδιορισμό/ προϋπολογισμό των εσόδων από το διαφημιστικό/ προωθητικό πλάνο

Σκοπός  του  μαθήματος  είναι  η  κριτική  κατανόηση  των  διαδικασιών  και  αρχών  που  διέπουν  τη λειτουργία του μάρκετινγκ των επιχειρήσεων. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές καλούνται να κατανοήσουν  τη  συνεισφορά  της  διοικητικής  λειτουργίας  του  μάρκετινγκ  στις  σύγχρονες επιχειρήσεις αλλά και τις τεχνικές που εφαρμόζουν τα στελέχη μάρκετινγκ κατά το σχεδιασμό των τεσσάρων  βασικών  συστατικών  του  μείγματος  μάρκετινγκ  (προϊόν,  προώθηση,  διανομή,  τιμή).

Παράλληλα, αναλύονται οι διάφορες μέθοδοι έρευνας μάρκετινγκ και τμηματοποίησης της αγοράς που εφαρμόζονται για τη δημιουργία και διατήρηση ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να:

1 Κατανοήσουν τις βασικές λειτουργίες του μάρκετινγκ και τη συνεισφορά του τμήματος μάρκετινγκ στην οργάνωση και διοίκησης μιας επιχείρησης.

2 Σχεδιάζουν αποτελεσματικά το μείγμα μάρκετινγκ ενός προϊόντος/υπηρεσίας.

3 Εστιάζουν στην έρευνα αγοράς και στο ρόλο που διαδραματίζει στον εντοπισμό των προτιμήσεων και στάσεων των καταναλωτών.

4  Ενσωματώνουν την έρευνα αγοράς και το μείγμα μάρκετινγκ στη διαμόρφωση του στρατηγικού σχεδίου μάρκετινγκ ενός προϊόντος ή μιας υπηρεσίας.

5  Κατηγοριοποιούν τους καταναλωτές σε επιμέρους ομάδες βάσει συγκεκριμένων μεθόδων τμηματοποίησης.

6  Αποφασίζουν για κατάλληλες στρατηγικές τοποθέτησης και διαφοροποίησης προϊόντων-υπηρεσιών.

7  Αντιπαραβάλλουν και να συγκρίνουν εναλλακτικές στρατηγικές μάρκετινγκ μέσα από ανάλυση περιπτωσιολογικών μελετών.

8  Να εξηγούν τις βασικές λειτουργίες του μάρκετινγκ και να περιγράφουν  πως αυτές ενσωματώνονται μέσα στην αλυσίδα αξίας της επιχείρησης

9  Να αναγνωρίζου τα στοιχεία της στρατηγικής μάρκετινγκ

10 Να διακρίνουν και να εξηγούν τις διαφορετικές στρατηγικές που χρησιμοποιούνται για διαφορετικές αγορές

11  Να αναγνωρίζουν τα στοιχεία του περιβάλλοντος του μάρκετινγκ και να εξηγούν τον τρόπο λήψης αποφάσεων

12  Να επεξηγούν τις διαστάσεις του μίγματος μάρκετινγκ και να αναλύουν  το ρόλο που διαδραματίζουν στο σχεδιασμό μάρκετινγκ

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Ομαδική εργασία

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

(3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 1. Εισαγωγή στο Στρατηγικό Μάρκετινγκ (ΜΚΤ).
 2. Έννοια της Στρατηγικής και η Στρατηγική ΜΚΤ.
 3. Στρατηγικός Σχεδιασμός ΜΚΤ
 4. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
 5. Το Σχέδιο Μάρκετινγκ
 6. Ανάλυση εξωτερικού περιβάλλοντος
 7. Ανάλυση ελκυστικότητας βιομηχανίας
 8. Ανάλυση ανταγωνιστών
 9. Ανάλυση πελατών, πρόβλεψη πωλήσεων
 10. Στρατηγική τμηματοποίηση, στόχευση και τοποθέτηση Διαδίκτυο & ηλεκτρονικές αγορές, στρατηγικές μάρκετινγκ και διαδίκτυο και ειδικά θέματα στρατηγικού ηλεκτρονικού μάρκετινγκ
 1. Ανάλυση χαρτοφυλακίου προϊόντων Στρατηγικές πολέμου Μάρκετινγκ

 

(4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

ΧΡΗΣΗ Τ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις (13 εβδομάδες διδασκαλίας με 3 ώρες ανά εβδομάδα)

39 ώρες (1,56 ECTS)

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας (5 ώρες εβδομαδιαίως)

65 ώρες (2.60 ECTS)

Μελέτη και εκπόνηση γραπτής εργασίας

20 ώρες (0,8 (ECTS)

Μελέτη για τις τελικές εξετάσεις (μη καθοδηγούμενη μελέτη)

26 ώρες (1,04 ECTS)

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες/ 6 ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

-Η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τον τελικό βαθμό στις εξετάσεις, και το βαθμό γραπτών εργασιών.

(5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

• Solomon, M., Marshall, G., Stuart, E. (2021), Μάρκετινγκ, Αληθινοί άνθρωποι, αληθινές επιλογές (10η Έκδοση), Εκδόσεις Τζιόλα.

 • KerinPeterson (2017), Στρατηγικές Μάρκετινγκ , Μελέτες Περιπτώσεις και Σχόλια , (4η έκδοση), Εκδόσεις Σταμούλη.

• Σιώμκος, Γ. (2004), Στρατηγικό Μάρκετινγκ, (2η Έκδοση), Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε., Αθήνα.

• Πανηγυράκης, Γ. και Σιώμκος, Γ. (2005), Μελέτες Περιπτώσεων Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Σταμούλη Α.Ε., Αθήνα.

• Boyd, H. W., Walker, O. C., & Larreche, J. C. (2002), Το Μάρκετινγκ και η Εισαγωγή στη Διοίκηση Μάρκετινγκ, Εκδόσεις Παπαζήση, ΑΕΒΕ, Αθήνα.

• Perreault, W., Cannon, J., and McCarthy (2011), Μάρκετινγκ: Μια Στρατηγική Προσέγγιση, Broken Hill Publishers Ltd, Αθήνα.

• Larsen, H. H. (1997), Cases in marketing, Sage.

• Stanton, W. J., Etzel, M. J., & Walker, B. J. (1994), Fundamentals of Marketing (10th Edition), New York: McGraw-Hill.

• Baker, M.J., Brown, A. J., Brownlie, D., Crosier, K., Drayton, J. L., Kennedy, A., Kinsey, J., & Parkinson, S. T. (1995). Marketing: Theory and Practice, Basingstoke: Macmillan.

-Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

• Harvard Business Review

• Journal of Marketing Management

• Marketing Intelligence & Planning

• Journal of Marketing Management

• Marketing Intelligence & Planning

• European Journal of Marketing