Αναζήτηση
Filters
Close

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1)    ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Σ.Ο.Δ.Ε.)

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΔΕ)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

805

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 8ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΛΑΤΕΙΑΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

4

5

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποχρεωτικό/Επιλογής - γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.uth.gr/courses/

(2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι πωλήσεις αποτελούν την ουσιαστικότερη λειτουργία της επιχειρήσεις, διότι από τον κύκλο πωλήσεων εξαρτάται όχι μόνο η κερδοφορία, αλλά η ίδια η βιωσιμότητα της επιχείρησης.

Το μάθημα αποσκοπεί στο να κατανοήσει ο φοιτητής αρχικά  τη λειτουργία των πωλήσεων, αλλά και τον Ρόλο των Πωλήσεων στο πλαίσια της Στρατηγικής Μάρκετινγκ.

Η λειτουργία των πωλήσεων αφορά όχι μόνο στην ανάπτυξη στρατηγικής της επιχείρησης σε επίπεδο ανάπτυξης δικτύου πωλήσεων, αλλά και της ανάπτυξης ικανοτήτων σε επίπεδο προσωπικού του τμήματος πωλήσεων. Για το λόγο αυτό ενότητες του μαθήματος αφορούν στις Προσωπικές πωλήσεις, στη Στρατολόγηση, Επιλογή και Πρόσληψη Πωλητών, στην Εκπαίδευση Πωλητών, αλλά και στην Υποκίνηση και Αμοιβή Πωλητών.

Απώτερος στόχος του μαθήματος είναι, οι φοιτητές να είναι σε θέση, όσον αφορά στη λειτουργία των πωλήσεων, να σχεδιάζουν, να προγραμματίζουν, να θέτουν στόχους, να προβλέπουν και να πραγματοποιούν ανάλυση Κόστους πωλήσεων και Απόδοσης.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

ü  Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

ü  Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

ü  Λήψη αποφάσεων

ü  Αυτόνομη εργασία

ü  Ομαδική εργασία

(3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Οι ενότητες του μαθήματος περιλαμβάνουν:

 

 1.       Η λειτουργία των πωλήσεων στη σύγχρονη επιχείρηση
 2.       Ο Ρόλος των Πωλήσεων στο πλαίσια της Στρατηγικής Μάρκετινγκ
 3.       Η διαδικασία Πώλησης - Μορφές και Τύποι Πωλήσεων
 4.       Το λιανικό εμπόριο
 5.       Προγραμματισμός και στρατηγική πωλήσεων
 6.       Οργάνωση δικτύου πωλήσεων
 7.       Πρόβλεψη Πωλήσεων – Στόχοι πωλήσεων
 8.       Οι Προσωπικές πωλήσεις
 9.       Σχεδιασμός Περιοχής Πώλησης
 10.   Καθορισμός τού Μεγέθους ∆ύναμης Πωλητών
 11.   Στρατολόγηση, Επιλογή και Πρόσληψη Πωλητών
 12.   Εκπαίδευση Πωλητών
 13.   Υποκίνηση και Αμοιβή Πωλητών
 14.   Επιτήρηση και Αξιολόγηση Πωλητών
 15.   Ανάλυση Πωλήσεων Κόστους και Απόδοσης

 

 

 

(4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Δια ζώσης εκπαίδευση

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

ΧΡΗΣΗ Τ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

13

Εργαστηριακή Άσκηση

26

Μελέτη Βιβλιογραφίας

40

Εκπόνηση εργασιών

40

Προετοιμασία Εξέτασης

40

Τελική Εξέταση Εξαμήνου

2

ΣύνολοΜαθήματος

161

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Τελικές γραπτές εξετάσεις

(5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διοίκηση Πωλήσεων: Στρατηγική προσέγγιση

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 94702446

Έκδοση: Α΄ΈΚΔΟΣΗ/2020

Συγγραφείς: ΣΑΜΑΝΤΑ ΕΙΡΗΝΗ, ΚΑΡΝΑΧΩΡΙΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ISBN: 978-960-359-164-1

Τύπος: Σύγγραμμα

Διαθέτης (Εκδότης): ΕΥΓΕΝΙΑ ΑΣΤ.ΜΠΕΝΟΥ

Αποτελεσματική οργάνωση & διοίκηση πωλήσεων

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 68394599

Συγγραφείς: Αυλωνίτης Ι.Γ., Σταθακόπουλος Μ.Β.

2η έκδοση Έτος Τρέχ. Έκδοσης: 2017

ISBN 9786188281295

Εκδόσεις UNIBOOKS IKE

Δέσιμο Μαλακό Εξώφυλλο / Διαστάσεις: [17 x 24]

Αριθμός Σελίδων: 576

Διαθέτης (Εκδότης): UNIBOOKS ΙΚΕ

Τύπος Σύγγραμμα

Μάνατζμεντ Λιανικών Πωλήσεων

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 86056207

1Η ΈΚΔΟΣΗ Έτος Τρέχ. Έκδοσης: 2020

ISBN 9789925575473

Δέσιμο: Μαλακό Εξώφυλλο Διαστάσεις: [21 x 29]

Αριθμός Σελίδων: 704

Διαθέτης (Εκδότης): BROKENHILLPUBLISHERSLTD

Τύπος: Σύγγραμμα

   Διοίκηση και οργάνωση των πωλήσεων

Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 29496

Συγγραφείς: Stanton William J.,Buskirk Richard H.

Αριθμός Έκδοσης: 1η έκδ. Έτος Τρέχ. Έκδοσης: 1992

ISBN960-02-0949-9

Δέσιμο: Μαλακό Εξώφυλλο /  Διαστάσεις: [17 x 24]

Αριθμός Σελίδων: 284

Διαθέτης (Εκδότης): ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΠΑΠΑΖΗΣΗ ΑΕΒΕ

Τύπος: Σύγγραμμα