Αναζήτηση
Filters
Close

Ποσοτικές Μέθοδοι

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1)    ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Σ.Ο.Δ.Ε.)

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΔΕ)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

306

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

 3ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΠΟΣΟΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

4

5

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποχρεωτικό/Επιλογής - γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.uth.gr/courses/DE_U_118/

(2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
 • Η χρήση της ανάλυσης παλινδρόμησης για την πρόβλεψη της τιμής μιας εξαρτημένης μεταβλητής με βάση την τιμή μιας ανεξάρτητης μεταβλητής.
 • Η αξιολόγηση των υποθέσεων της ανάλυσης παλινδρόμησης και τι πρέπει να γίνει αν αυτές παραβιάζονται.
 • Η εξαγωγή συμπερασμάτων σχετικά με την κλίση και το συντελεστή συσχέτισης
 • Η ανάπτυξη μοντέλων πολλαπλής παλινδρόμησης
 • Η ερμηνεία των συντελεστών της
 • Ο προσδιορισμός για το ποιες ανεξάρτητες μεταβλητές πρέπει να περιλαμβάνονται σε ένα μοντέλο πολλαπλής παλινδρόμησης
 • Η χρησιμοποίηση κατηγορικών ανεξάρτητων μεταβλητών σε μοντέλο  πολλαπλής παλινδρόμησης
 • Η περιγραφή των βασικών σταδίων που πρέπει να ακολουθηθούν σε κάθε διαδικασία πρόβλεψης
 • Η παρουσίαση μεθοδολογικών εργαλείων για την προκαταρκτική διερεύνηση των αριθμητικών δεδομένων και για τον έλεγχο της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας των αποτελεσμάτων της πρόβλεψής μας.
 • Η κατανόηση των σημαντικότερων μεθόδων πρόβλεψης
 • Η απόκτηση γνώσης για τη γενική δομή των προβλημάτων Γραμμικού Προγραμματισμού και των απαραίτητων προϋποθέσεων για τη μοντελοποίηση ενός επιχειρησιακού προβλήματος σε μορφή Γραμμικού Προγραμματισμού
 • Η κατανόηση του μηχανισμού βελτιστοποίησης στα προβλήματα Γραμμικού Προγραμματισμού και προσδιορισμός και ερμηνεία των βασικών στοιχείων της διαδικασίας
 • Η κατανόηση της διαδικασίας της ανάλυσης ευαισθησίας και το τρόπου εφαρμογής της στα προβλήματα Γραμμικού Προγραμματισμού, καθώς και η εξαγωγή βασικών συμπερασμάτων και αξιολόγησή τους στη λήψη αποφάσεων
 • Η αντίληψη των βασικών χαρακτηριστικών ενός προβλήματος που επιλύεται με εφαρμογή της μεθοδολογίας του δυναμικού προγραμματισμού
 • Η εκτέλεση των υπολογισμών που απαιτεί η εφαρμογή του αλγορίθμου του δυναμικού προγραμματισμού.
 • Η κατανόηση της αρχής της υπο-βελτιστοποίησης στο βαθμό που να μπορούν να ερμηνευθούν αποτελέσματα που προκύπτουν από τη διαδικασία επίλυσης με τον αλγόριθμο του δυναμικού προγραμματισμού
 • Η περιγραφή των βασικών στοιχείων του κόστους που έχουν σχέση με τη διαχείριση των αποθεμάτων και ο προσδιορισμός των παραγόντων που το επηρεάζουν
 • Η διατύπωση της αναλυτικής μορφής του κόστους διαχείρισης αποθεμάτων ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας ενός συστήματος διαχείρισης αποθεμάτων.
 • Η εξήγηση με επιχειρηματικούς όρους της βέλτιστης πολιτικής αποθεμάτων σε ότι αφορά τις επιπτώσεις της σε παραγγελίες πρώτων υλών, προϊόντων, προγραμμάτων παραγωγής κλπ.
 • Η κατανόηση της σύνδεσης μεταξύ της οικονομικής βελτιστοποίησης του κόστους αποθεμάτων και του επιπέδου εξυπηρέτησης πελατών.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη εργασία
 • Ομαδική Εργασία

(3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 • Απλή και πολλαπλή γραμμική παλινδρόμηση (έλεγχοι υποθέσεων, ανάλυση καταλοίπων και έλεγχος επάρκειας υποδείγματος, χρήση υποδείγματος για προβλέψεις),
 • Χρονοσειρές και προβλέψεις (ανάλυση τάσης, απλοί κινητοί μέσοι όροι, εκθετική εξομάλυνση, διάσπαση χρονοσειρών με εποχικότητα, μέτρα αξιολόγηση της ακρίβειας της πρόβλεψης),
 • Γραφική επίλυση υποδείγματος γραμμικού προγραμματισμού δυο μεταβλητών – ανάλυση ευαισθησίας,
 • Αιτιοκρατικός δυναμικός προγραμματισμός, Αιτιοκρατικά υποδείγματα αποθεμάτων.

 

 

(4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Η παράδοση του μαθήματος γίνεται εντός των αιθουσών του Τμήματος Δ.Ε. πρόσωπο με πρόσωπο.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Οι παρουσιάσεις πραγματοποιούνται με τη βοήθεια εποπτικών μέσων (πίνακας), χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή για την παρουσίαση και χρήση σχετικών με το μάθημα λογισμικών, ενώ παράλληλα διανέμεται ενημερωτικό υλικό μέσω της σελίδας του μαθήματος στο eclass.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

ΦόρτοςΕργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

13 εβδομάδες * 3 ώρες = 39 ώρες.

Μελέτη στο σπίτι

Απαιτείται η διαρκής μελέτη των διδακτικών σημειώσεων και της προτεινόμενης βιβλιογραφίας (εκτιμάται η απαίτηση 4ωρών μελέτης για κάθε διδακτική ενότητα), 13 εβδομάδες * 4 ώρες = 52 ώρες.

Εκπόνηση εργασίας – Επίλυση προβλημάτων

Μετά την ολοκλήρωση κάθε ενότητας στη Θεωρία δίνονται ατομικές εργασίες για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων που διευκολύνουν στην καλύτερη κατανόηση του μαθήματος (13 εβδομάδες * 2 ώρες = 26 ώρες).

ΧρήσηΛογισμικού

Έμφαση στην ερμηνεία των υπολογισμών των παραπάνω προβλημάτων θα δοθεί με τη χρήση λογισμικού  (13 εβδομάδες * 2 ώρες = 26 ώρες).

Τελική Εξέταση Εξαμήνου

Γραπτή εξέταση διάρκειας 3 ωρών.

ΣύνολοΜαθήματος

146 ώρες

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Ο Τελικός βαθμός του μαθήματος προκύπτει κατά 70% από τις τελικές γραπτές εξετάσεις, ενώ το υπόλοιπο 30% προκύπτει από τις ατομικές εργασίες.

(5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική

  • Εισαγωγή στη Διοικητική Επιστήμη, TaylorBernardIII
  • Στατιστική: Βασικές Αρχές με Έμφαση στην Οικονομία και τις Επιχειρήσεις, LevineDavid, SzabatKathryn, StephanDavid
  • Επιχειρησιακή Έρευνα, Παντελής, Υψηλάντης
  • Διοίκηση παραγωγικών συστημάτων, Δημητριάδης Σωτήριος Γ., Μιχιώτης Αθανάσιος Ν.

Αγγλική

  • Hogg,R.V. and Tanis,E.A., Probability and Statistical Inference, Prentice Hall, 9th Edition, 2015.
  • Aczel, A. D. and Sounderpandian, J., Complete Business Statistics, McGraw – Hill & Irwin, 2012.

o   Doane, D., Seward, L., Applied Statistics in Business & Economics, McGraw-Hill, 7th Edition, 2021.

o  Hillier F. and Lieberman G., “Introduction to Operations Research”, 11th edition, New York, McGraw-Hill, 2021

o  JOHN A., LAWRENCE, JR. BARRY A. PASTERNACK, "Applied Management Science" A Computer-Integrated Approach for Decision Making, John Wiley and Sons, 2nd edition, 2002

o  JOHN A., LAWRENCE, JR.  BARRY A. PASTERNACK, “Applied Management Science: Modeling, Spreadsheet Analysis, and Communication for Decision Making”, John Wiley and Sons, 2002.

o  Wild R., “Production and Operations Management”, 5th edition, Cassel, 1998.