Αναζήτηση
Filters
Close

Διοίκηση Ποιότητας

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1)    ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Σ.Ο.Δ.Ε.)

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΔΕ)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

703

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διοίκηση Ποιότητας

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

4

5

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού υποβάθρου/Επιλογής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

(2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπό του μαθήματος αποτελεί η κατανόηση των θεμελιωδών αρχών, εννοιών και μεθοδολογιών των συστημάτων Διοίκησης Ποιότητας και η ανάπτυξη δεξιοτήτων βελτίωσης των διαδικασιών και δραστηριοτήτων των οργανισμών με στόχο την ικανοποίηση των πελατών τους.

Οι επιμέρους στόχοι του μαθήματος εστιάζονται αρχικά στο να κατανοήσουν οι φοιτητές τη σημασία της ποιότητας στη διοίκηση παραγωγικών συστημάτων, καθώς και στο να εντρυφήσουν στις βασικές έννοιες, αρχές και στη φιλοσοφία της Βελτίωσης της Ποιότητας και της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας.  Επίσης, στόχο αποτελεί και η απόκτηση δεξιοτήτων κατάλληλης εφαρμογής των μεθοδολογιών, τεχνικών και εργαλείων της Διοίκησης Ποιότητας σε διάφορα πεδία εφαρμογών και δραστηριοτήτων των οργανισμών και η εξοικείωσή τους με αυτά μέσω ποικίλλων μελετών περιπτώσεων. Συγκεκριμένα στα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος της Διοίκησης Ποιότητας εντάσσεται η εκμάθηση και εξοικείωση των φοιτητών με:

 • τις βασικές έννοιες και τα πλεονεκτήματα της ποιότητας– Οι διαστάσεις της ποιότητας
 • τις πολιτικές ποιότητας
 • την έννοια του κόστους ποιότητας – σύγχρονες εφαρμογές αποτίμησής του
 • τις βασικές αρχές και τη φιλοσοφία της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
 • τα οφέλη από την εφαρμογή της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας
 • την ιστορική ανάπτυξη του πεδίου από τους πρωτοπόρους της Διοίκησης Ποιότητας, τα Μοντέλα Διοίκησης Ολικής Ποιότητα και τα Βραβεία Ποιότητας
 • τα εργαλεία και οι μεθοδολογίες της Διοίκησης Ποιότητας
 • τα πρότυπα και οι πιστοποιήσεις ποιότητας
 • την αξιολόγηση των πολιτικών ανάπτυξης της ποιότητας

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

Το μάθημα αποσκοπεί:

 • στην αναζήτηση, στην ανάλυση και στη σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των νέων τεχνολογιών,
 • στη δυνατότητα ανάπτυξης διαδικασιών για βέλτιστη λήψη κρίσιμων αποφάσεων,
 • στη διαμόρφωση πνεύματος ομαδικής εργασίας,
 • στην εργασία με βάση διεθνή πρότυπα και σε διεθνές περιβάλλον,
 • στην παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών,
 • στο σχεδιασμό και στη διαχείριση της ποιότητας σε διάφορες εφαρμογές,
 • στην αξιολόγηση της προσαρμογής των επιχειρηματικών ιδεών και εγχειρημάτων στις νέες οικονομικές καταστάσεις,
 • στην προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Οι κυριότερες θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν (ανά εβδομάδα διδασκαλίας) :

 1.                    Βασικές Έννοιες και Πλεονεκτήματα της Ποιότητας, Διαστάσεις της Ποιότητας, Πολιτική Ποιότητας
 2.                    Η φιλοσοφία και οι βασικές αρχές της Διοίκησης Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ)
 3.                    Τα Οικονομικά της Ποιότητας (Κόστος Ποιότητας / Μοντέλα Αποτίμησής του / Μελέτες Περίπτωσης )
 4.                    Οι Πρωτοπόροι της Ποιότητας και τα Μοντέλα Διοίκησης Ολικής Ποιότητας, Βραβεία Ποιότητας
 5.                    Εργαλεία και Μεθοδολογίες της ΔΟΠ Ι (Φύλλα Ελέγχου, Ανάλυση Pareto, Ιστογράμματα, Διαγράμματα Αιτίου – Αποτελέσματος, Διαγράμματα διασποράς, Διαγρ. stem & leaf)
 6.                    Εργαλεία και Μεθοδολογίες της ΔΟΠ ΙΙ (Διαγράμματα Ελέγχου, Διαγράμματα Ροής, Διαγράμματα Συσχέτισης, Διαγράμματα Συγγενείας, Ανάλυση δυνάμεων αντίστασης, κ.α.)
 7.                    Ανάπτυξη Λειτουργίας Ποιότητας, Έλεγχος Ανταγωνιστικότητας με Χρήση Δεικτών (Benchmarking)
 8.                    H προσέγγιση του Six Sigma  και η “λιτή” φιλοσοφία (Lean Philosophy)
 9.                    Μεθόδευση Υιοθέτησης της ΔΟΠ – Προβλήματα και Προοπτικές
 10.                Πρότυπα και Πιστοποιήσεις
 11.                Υποδείγματα Διαχειριστικής Ικανότητας και Διοικητικής Ωριμότητας
 12.                Αξιολόγηση Πολιτικών Ανάπτυξης Ποιότητας / Μελέτες Περίπτωσης
 13.                Ανασκόπηση περιεχομένου μαθήματος

 

(4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

ΧΡΗΣΗ Τ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Μελέτη Βιβλιογραφίας

40

Εκπόνηση εργασιών

40

Προετοιμασία Εξέτασης

40

Τελική Εξέταση Εξαμήνου

2

ΣύνολοΜαθήματος

161

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Η διδασκαλία και η αξιολόγηση του μαθήματος πραγματοποιείται στην ελληνική. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με βάση την εκτίμηση επίτευξης των προαναφερόμενων μαθησιακών στόχων. Συγκεκριμένα, η διαδικασία αξιολόγησης (τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης) συνίσταται στα εξής:

1. Γραπτή τελική εξέταση διάρκειας δύο (2) ωρών με συντελεστή βαρύτητας 70%, κατά την οποία εξετάζονται όλοι οι μαθησιακοί στόχοι που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Η εξέταση θα περιλαμβάνει σύντομες ερωτήσεις που θα εξετάζουν τις γνώσεις και την κατανόηση των βασικών εννοιών, αρχών και μεθόδων στη Διοίκηση Ποιότητας, καθώς και ανάπτυξη λίγο πιο σύνθετων προβλημάτων που θα απαιτούν τη σε βάθος μελέτη και κριτική σκέψη των φοιτητών στα κεντρικά ζητήματα της Διοίκησης Ποιότητας.

2. Εκπόνηση και παρουσίαση μιας εργασίας με συντελεστή βαρύτητας 30%, κατά την οποία αξιολογούνται επίσης όλοι οι μαθησιακοί στόχοι, όπως έχουν τεθεί προηγουμένως. Η εκπόνηση της εργασίας θα αφορά στη δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων που διδάχτηκαν σε πραγματικά προβλήματα Διοίκησης Ποιότητας σε Οργανισμούς, ενώ μαζί με την παρουσίασή της, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των φοιτητών να διατυπώσουν το πρόβλημα, να αναλύσουν τον τρόπο επεξεργασίας των στοιχείων του, να αναπτύξουν τη μέθοδο επίλυσής του, να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα, και να το παρουσιάσουν, έχοντας εξοικειωθεί και ενσωματώσει τις κατάλληλες αρχές, μεθόδους και πρακτικές Διοίκησης Ποιότητας.

(5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βιβλία

 • Στειακάκης Εμμανουήλ και Κωφίδης Νικόλαος, Διοίκηση και Έλεγχος Ποιότητας, Εκδόσεις Τζιόλα, 2016
 • Τσιότρας Γεώργιος, Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Broken Hill Publishers, 2016
 • Αυλωνίτης Σταμάτης, Στοιχεία Ελέγχου και Διασφάλισης Ποιότητας, Εκδόσεις ΙΩΝ, 2012
 • Αγγελίδης Δ. Κιρκινέζου Μ. ISO9000 στις Τεχνικές Εταιρείες, University Studio Press, Θεσσαλονίκη, 2001
 • Γραφανάκης Δ. Στατιστικός Έλεγχος Ποιότητας, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Πάτρα, 2000
 • Ζαβλανός Μ. Η Ποιότητα στις Παρεχόμενες Υπηρεσίες και τα Προϊόντα, Αθήνα, 2006
 • Κέφης Β. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 2005

Επιστημονικά περιοδικά

 • Total Quality Management and Business Excellence
 • Journal of Quality Management
 • Quality
 • Quality and Reliability Engineering International
 • Quality Engineering
 • The Quality Assurance Journal