Αναζήτηση
Filters
Close

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1)    ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Σ.Ο.Δ.Ε.)

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΔΕ)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

801

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

8ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

4

5

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποχρεωτικό/Επιλογής - γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ-ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

(2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος, να είναι σε θέση οι φοιτητές-τριες να:

 

 • Εμπεδώσουν την έννοια και τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της δημόσιας διοίκησης.
 • Γνωρίζουν τη διαχρονική ιστορία και εξέλιξη της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα.
 • Αντιλαμβάνονται και κατανοούν την πολιτειακή και η πολιτική οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Κράτους.
 • Εμβαθύνουν στην ιστορία και εξέλιξη της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα.
 • Κατανοούν πλήρως τις εννοιολογικές προσεγγίσεις του δημόσιου μάνατζμεντ και του νέου δημόσιου μάνατζμεντ, τις ανάγκες ύπαρξής τους, καθώς και τις ουσιαστικές διαφορές αυτών.
 • Αναγνωρίζουν την καταλυτική συνεισφορά του επιχειρησιακού μάνατζμεντ στην ανάπτυξη και εξέλιξη της δημόσιας διοίκησης.
 • Διαθέτουν μια ιδιαίτερα ευρεία εικόνα και γνώση για ζητήματα που σχετίζονται με το ανθρώπινο δυναμικό της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα.
 • Αναγνωρίζουν τους θεσμούς και τις διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα.
 • Αντιλαμβάνονται και κατανοούν πλήρως την οργάνωση, διοίκηση, λειτουργεία, καθώς και τη συνεισφορά των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών στην Ελλάδα.
 • Διακρίνουν τις διάφορες επιρροές της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης από τους θεσμούς, τα όργανα, και το ευρύτερο συστημικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Εφαρμόζουν την οργανωσιακή αλλαγή- μεταρρύθμιση στην ελληνική δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση, καθώς και στις επιχειρήσεις και οργανισμούς αυτών, όταν αυτή η αλλαγή- μεταρρύθμιση κρίνεται ως απαραίτητη, μέσω της διαδικασίας του στρατηγικού σχεδιασμού, της διοίκησης ολικής ποιότητας, της καινοτομίας, και της μάθησης.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

Οι γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο/η πτυχιούχος είναι:

 

Η δυνατότητα αναζήτησης, ανάλυσης, και σύνθεσης δεδομένων και πληροφοριών. Η προσαρμογή σε νέα δεδομένα και καταστάσεις. Η αυτόνομη αλλά και ομαδική εργασία, καθώς και η εργασία σε διεθνές και σε διεπιστημονικό περιβάλλον. Η επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής, και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου. Η άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, αλλά και η παραγωγή νέων και καινοτόμων ερευνητικών ιδεών και προτάσεων.

(3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 1. Έννοια, σημασία, και χαρακτηριστικά γνωρίσματα της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα και τον Κόσμο.
 2. Ιστορική αναφορά και εξέλιξη της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα.
 3. Πολιτειακή και πολιτική οργάνωση και λειτουργία του Ελληνικού Κράτους. Μια ολιστική προσέγγιση.
 4. Ιστορικές διαδρομές και εξέλιξη της αποκέντρωσης και της αυτοδιοίκησης στην Ελλάδα.
 5. Γενικές και ειδικές αναφορές και προσεγγίσεις του δημόσιου μάνατζμεντ και του νέου δημόσιου μάνατζμεντ.
 6. Συνεισφορά του επιχειρησιακού μάνατζμεντ στην ανάπτυξη και εξέλιξη της δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης.
 7. Ανθρώπινο δυναμικό της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα: Συνιστώσες και ζητήματα.
 8. Νομικά καθεστώτα και διαδικασίες ελέγχου και αξιολόγησης της δημόσιας διοίκησης στην Ελλάδα.
 9. Οργάνωση και διοίκηση των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών στην Ελλάδα.
 10. Λειτουργεία και συνεισφορά των δημοσίων επιχειρήσεων και οργανισμών στην Ελλάδα.
 11. Επιρροές της ελληνικής δημόσιας διοίκησης και αυτοδιοίκησης από τους θεσμούς, τα όργανα, και το ευρύτερο συστημικό περιβάλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 12. Μεταρρύθμιση στην ελληνική δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση.
 13. Οργανωσιακή αλλαγή και εργαλεία αυτής στις επιχειρήσεις και οργανισμούς στην ελληνική δημόσια διοίκηση και αυτοδιοίκηση.

 

(4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΠΡΟΣΩΠΟ ΜΕ ΠΡΟΣΩΠΟ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

ΧΡΗΣΗ Τ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

13

Εργαστηριακή Άσκηση

26

Μελέτη Βιβλιογραφίας

40

Εκπόνηση εργασιών

40

Προετοιμασία Εξέτασης

40

Τελική Εξέταση Εξαμήνου

2

ΣύνολοΜαθήματος

161

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 • Γραπτή Εργασία (Εκτενής ανάπτυξη): 60%
 • Μελέτη Περίπτωσης: 20%
 • Ασκήσεις Πολλαπλών Επιλογών: 20%

Οι διαδικασίες αξιολόγησης είναι προσβάσιμες από τους φοιτητές.

(5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική

 

Ασπρίδης  Γ., (2020), Δημόσια Διοίκηση: Σύγχρονες Πρακτικές, Εκδόσεις Προπομπός, Αθήνα.

Κιτσάκη  Σ. Ν., (2020), Εισαγωγή στη Δημόσια Διοίκηση, Β΄ Έκδοση, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.

Μακρυδημήτρης Α. και Πραβίτα Μ. Η., (2012), Δημόσια Διοίκηση: Στοιχεία Διοικητικής Οργάνωσης, Εκδόσεις Σάκκουλας, Αθήνα.

Μπέσιλα- Βήκα  Ε.,(2004), Τοπική αυτοδιοίκηση- Θεσμικό πλαίσιο, ευρωπαϊκή διάσταση: Υπό το πρίσμα τουΚώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και του Προγράμματος «Καλλικράτης», Τόμος Ι, Δ’ Έκδοση, Εκδόσεις Σάκκουλας Α.Ε., Αθήνα.

Μπέσιλα- Βήκα  Ε.,(2019), Τοπική αυτοδιοίκηση- Θεσμικό πλαίσιο, ευρωπαϊκή διάσταση: Υπό το πρίσμα του αναθεωρημένου Συντάγματος και των προτάσεων για την τροποποίηση του Δ.Κ.Κ, Τόμος Ι, Εκδόσεις Σάκκουλας Α.Ε., Αθήνα.

Παπαδημητρίου Κ., (2020), Οργανωσιακός Σχεδιασμός και Ελληνική Δημόσια Διοίκηση,Εκδόσεις Διόνικος, Αθήνα.

Ραμματά  Μ., (2011), Σύγχρονη Ελληνική Δημόσια Διοίκηση: Ανάμεσα στη Γραφειοκρατία και το Μάνατζμεντ, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

Ρωσσίδης Ι., (2013), Εφαρμογές του Επιχειρησιακού Μάνατζμεντ στην Ελληνική Δημόσια Διοίκηση, Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα.

 

Ξενόγλωσση

 

Hughes O. E., (2012), Public Management and Administration, 4th Edition, Palgrave Macmillan Publishing, Basingstoke, UK.

Kimberly L. N. and Stenberg C. W., (2018), Managing Local Government: An Essential Guide for Municipal and County Managers, 1st Edition, Sage Publishing, Washington D. C.

Pollitt C., (2016), Advanced Introduction to Public Management and Administration, Edward Elgar Publishing Ltd,Cheltenham Glos, UK.

Shafritz J. M.,Russell E. W., Borick C. P.,Hyde A. C., (2016), Introducing Public Administration, 9th Edition, Routledge Publishing, New York and London.