Αναζήτηση
Filters
Close

Η επιστήμη της Διοίκησης Έργων, θεμελιώδεις έννοιες διοίκησης έργων και προγραμμάτων

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

A΄ ΜΕΡΟΣ

 1.      ΓΕΝΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Υ101

ΕΞΑΜΗΝΟ:

1ο

ΜΑΘΗΜΑ:

Η επιστήμη της Διοίκησης Έργων, θεμελιώδεις έννοιες διοίκησης έργων

 και προγραμμάτων

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

8

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ):

2

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 1.      ΣΚΟΠΟΣ

Η ραγδαία ταχύτητα των τεχνολογικών κυρίως μεταβολών, αλλά και η ανάγκη για αποτελεσματικότερα συστήματα διοίκησης επιχειρήσεων και οργανισμών, δημιούργησαν μια σειρά τεχνικών και μεθοδολογιών, οι οποίες συνθέτουν αυτό που σήμερα είναι γνωστό ως διαχείριση έργου ή αλλιώς project management. Η επιστημονική συζήτηση για ζητήματα διαχείρισης έργου βασίζεται στην αντίληψη της έννοιας έργο, καθώς πολλές ανθρώπινες δραστηριότητες μπορούν να αντιμετωπιστούν ως έργα. Στην κοινότητα των ανθρώπων που διαχειρίζονται έργα, ως έργο ορίζεται ένα σύνολο δραστηριοτήτων οι οποίες πρέπει να εκτελεστούν με δεδομένη σειρά και μέσα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα να επιτύχουν ένα καθορισμένο αποτέλεσμα. Ο τρόπος εκτέλεσής τους, η διάρκεια κάθε δραστηριότητας, οι απαιτήσεις τους σε πόρους (ανθρώπινους και υλικούς) και οι χρηματικές ροές (εισροές, εκροές) που συνεπάγεται η υλοποίηση κάθε δραστηριότητας αποτελούν το βασικό κορμό του επιστημονικού πεδίου της διαχείρισης έργων. 

Σύμφωνα με το παραπάνω πλαίσιο, το μάθημα έχει ως σκοπό:

 • Να παρουσιάσει στο φοιτητή τις βασικές έννοιες και ορισμούς και τους στόχους της διαχείρισης έργων και προγραμμάτων
 • Να παρουσιάσει στο φοιτητή τις τεχνικές και τα εργαλεία για το σχεδιασμό, τον προγραμματισμό και την παρακολούθηση χρόνου, πόρων και κόστους έργων και προγραμμάτων

Γενικά, επιχειρεί να καταστήσει το φοιτητή ικανό να αντιλαμβάνεται και να εξισορροπεί με επιτυχία το τρίπτυχο χρόνος, κόστος και ποιότητα τόσο κατά το σχεδιασμό, όσο και κατά την υλοποίηση ενός έργου.

 1.      ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Ανάγκη δημιουργίας ενός έργου – Βασικές αρχές σχεδιασμού - Παράγοντες επιτυχίας και αποτυχίας Κύκλος ζωής του έργου- Διαχείριση των μεγεθών του (χρόνος, κόστος, κίνδυνοι) – Παρακολούθηση οικονομικού και φυσικού αντικειμένου – Εκτιμήσεις διάρκειας και κόστους – Ποιότητα διάσταση των έργων- Προγράμματα και Χαρτοφυλάκια έργων- Μεθοδολογίες διαχείρισης έργων

 1.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Οι μαθησιακοί στόχοι του μαθήματος εξειδικεύονται ως εξής:

 • Ολοκληρωμένη διαχείριση του έργου από το σχεδιασμό μέχρι την ολοκλήρωσή του,
 • Διαχείριση των μεγεθών του (χρόνος, κόστος και οικονομικά, ποιότητα, κίνδυνοι στα έργα),
 • Επιλογή και διαχείριση έργων ενός χαρτοφυλακίου ή προγράμματος
 • Επιλογή της καταλληλότερης μεθοδολογίας για τη διαχείριση κάθε έργου σύμφωνα με τη φύση και τον αντικειμενικό σκοπό του έργου

Ολοκληρώνοντας με επιτυχία το μάθημα οι φοιτητές θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα ολοκληρωμένης διαχείρισης του έργου σε όλες τις φάσεις του. Αυτό συνεπάγεται ότι μπορούν να τεκμηριώνουν το που μπορεί να οδηγηθεί ένα έργο στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλες μεθοδολογίες. 
 • Μπορούν να αξιολογούν το ρόλο των παραμέτρων κόστους – χρόνου – ποιότητας σε κάθε έργο. Η επιτυχής υλοποίηση του συγκεκριμένου στόχου εστιάζεται, αφενός, στη δυνατότητα προσδιορισμού (ανάλυση) των περιορισμών που ενέχει η κάθε παράμετρος, στην ικανότητα συσχέτισης (σύνθεση) των παραμέτρων αυτών σε ένα έργο και στην ικανότητα ανάπτυξης (εφαρμογή) σχεδίου διαχείρισης των παραμέτρων  αυτών σε κάθε φάση του κύκλου ζωής του έργου.
 • Αναγνωρίζουν και να μπορούν να αξιολογήσουν την επιχειρούμενη αλλαγή την οποία θα επιφέρει η υλοποίηση του έργου (ή τη διαρθρωτική αλλαγή αν πρόκειται για πρόγραμμα). 
 • Εφαρμόζουν και να αξιολογούν τις τεχνικές διαχείρισης πόρων με βάση τις πραγματικές δυνατότητες και το σκοπό του έργου
 • Επιλέγουν την κατάλληλη μέθοδο επιλογής των έργων ενός χαρτοφυλακίου ή/και προγράμματος έργων.
 • Παρακολουθούν με επάρκεια την πορεία ενός χαρτοφυλακίου ή/και προγράμματος έργων

Β΄ΜΕΡΟΣ

 1.      ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΣΑ

Η παράδοση του μαθήματος γίνεται εντός των αιθουσών του Τμήματος Δ.Ε. πρόσωπο με πρόσωπα. Οι παρουσιάσεις πραγματοποιούνται με τη βοήθεια εποπτικών μέσων (προβολικό διαφανειών, πίνακας), με τη βοήθεια ασκήσεων άμεσα συνδεδεμένων με τη θεωρία. Διανέμεται ενημερωτικό υλικό μέσω της σελίδας του μαθήματος στο e-class.

Πιο συγκεκριμένα, ο φόρτος εργασίας του μαθήματος αναλύεται ως εξής:

 

Είδος 

                                    Περιγραφή

Φόρτος (ώρες)

Παρακολούθηση μαθήματος (2 ώρες ανά εβδομάδα)

26

Μελέτη στο σπίτι κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (4 ώρες ανά εβδομάδα)

52

Εκπόνηση της πρώτης εργασίας

50

Εκπόνηση της δεύτερης εργασίας

50

Προετοιμασία για Τελική εξέταση (τρείς ημέρες μελέτης)

24

 

Σύνολο

202

 1.      ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Οι δύο πρώτες εβδομάδες του μαθήματος είναι εισαγωγικές στις έννοιες της Διαχείρισης Έργων και στοχεύουν στην εξοικείωση των φοιτητών με τις παραμέτρους που επηρεάζουν την επιτυχημένη διαχείριση έργου. Οι επόμενες πέντε εβδομάδες διαπραγματεύονται τα εξής θέματα: καταστατικό- δήλωση φυσικού αντικειμένου- διαχείριση των αλλαγών του φυσικού αντικείμενου, διαχείριση του περιβάλλοντος του έργου, οι κίνδυνοι και οι ευκαιρίες σε ένα έργο, η ποιοτική διάσταση του έργου. Για άλλες τρεις εβδομάδες εστιάζουμε στις έννοιες του χαρτοφυλακίου και του προγράμματος έργων. Τέλος, στις τρεις τελευταίες εβδομάδες ασχολούμαστε με τις κύριες μεθοδολογίες που έχουν αναπτυχθεί για τη διαχείριση έργων και προγραμμάτων. Για το εξάμηνο οι φοιτητές πρέπει να εκπονήσουν 2 εργασίες, (ατομικές ή σε ομάδες των δυο φοιτητών), ενώ ο συνολικό φόρτος υπολογίζεται για την αφομοίωση 14 διαλέξεων  (2 ώρες διδασκαλία + 3 ώρες μελέτη) σε 70 ώρες, επιπλέον 50 ώρες για την εκπόνηση των δύο εργασιών και 30 ώρες μελέτη για την τελική εξέταση. Συνολικό φόρτος εργασίας 150 ωρών.

 1.      ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει:

 1. Μία βιβλιογραφική ατομική ή ομαδική εργασία (Α).
 2. Μια ατομική ή ομαδική εργασία που θα αναλύει τα συμπεράσματα της εφαρμογής των μεθόδων(Β).
 3. Τελική εξέταση (E)

O τελικός βαθμός υπολογίζεται ως εξής:

TB = 0,4*E + 0,2*A + 0,4*B

Όπου Α, Β  ο αντίστοιχος βαθμός για κάθε εργασία και Ε η τελική εξέταση σε κλίμακα από 1-10.

Ο φοιτητής ολοκληρώνει επιτυχώς το μάθημα εάν

(i)              Ε > 5 και

(ii)             ΤΒ > 5

 

 1.      ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Schwindt, C. (2005), Resource Allocation in Project Management, Springer-Verlag Berlin Heidelberg,3-540-25410-2

Tonchia, S. (2008), Industrial Project Management: Planning, Design and Construction, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 978-3-540-77543-0

Renz, P.S. (2007), Project Governance, Physica-Verlag Heidelberg, 978-3-7908-1926-7

Pinedo, M.L. (2008), Scheduling: Theory, Algorithms and Systems (3rd edition), Springer Science+Business Media, LLC, 978-0-387-78935-4

Rayner P. and Reiss G. (2012), Portfolio and Programme Management Demystified, Routledge ,second edition, 978-0-415-55834-1

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

•                International Journal of Project Management (IJPM)   Elsevier

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/30435/description

•                International Journal of Project Organisation and Management  (IJPOM),Inderscience

http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalCODE=ijpom

•                International Journal of Managing Projects in Business                Emerald

http://info.emeraldinsight.com/products/journals/journals.htm?PHPSESSID=0aqsjaue4mh44e2gkb4fses7b7&id=ijmpb

•                Journal of Scheduling (JOS)                  Springer

http://www.springer.com/business+&+management/operations+research/journal/10951

•                Automation in Construction: An International Research Journal, Elsevier

http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/523112/description#description

 

Γ’ ΜΕΡΟΣ

ΗΜΕΡΑ/ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ[1][2]

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

α/α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

Εισαγωγή στο μάθημα. Εισαγωγή στην επιστήμη της διαχείριση έργων.

2

Κύκλος ζωής ενός έργου- Ανάθεση της πρώτης εργασίας

3

Το περιβάλλον του έργου (stakeholders)

4

Φυσικό αντικείμενο του έργου

5

Καταστατικό του έργου και διαχείριση των αλλαγών του φυσικού αντικειμένου

6

Ποιοτική διάσταση του έργου- Οικονομικά του έργου

7

Εισαγωγή στη διαχείριση κινδύνων- Παράδοση της πρώτης εργασίας

8

Μέθοδοι επιλογής των έργων ενός χαρτοφυλακίου

9

Διαχείριση προγράμματος έργων- Ανάθεση της δεύτερης εργασίας

10

Διαχείριση χαρτοφυλακίου έργων

11

Μεθοδολογίες διαχείρισης έργων

12

Το ΡΜΒΟΚ και οι μέθοδοι που προτείνονται από το ΡΜΙ

13

Η μέθοδος PRINCE.- Παράδοση της δεύτερης εργασίας

 

 1.      ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:

Παρουσία στο μάθημα. Εκπόνηση εργασιών.

 

ΑΛΛΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

1.         A Guide to the Project Management Body of Knowledge (2017), 6th edition, Pennsylvania: Project Management Institute.

2.         Burke, R. (2001) Project Management: planning & Control Techniques, 3rd edition, New York: John Wiley & Sons, Inc.

3.         Cleland, D. I. (ed) (1998) Field Guide to Project Management, New York: John Wiley & Sons, Inc.

4.         Curwin J. And R. Slater (2002) Quantitative Methods for Business Decisions, 5th edition, Singapore: Thomson Learning.

5.         Gobeli D, Larson EW. (1987) Relative effectiveness of different project structures. Project Management Journal;18(2):81–5.

6.          Hodgson D. (2002) Disciplining the professional: the case of project management. Journal of Management Studies;39(6):803–20.

7.         Jozefowska J. (2007) Just-In-Time Scheduling, Springer.

8.         Jozefowska J. and J. Weglarz (2006) Perspectives in Modern Project Scheduling, Springer.

9.         Kezsbom, D. S. and K. A. Edward (2001) The New Dynamic Project Management: Winning Through Competitive Advantage, New York: John Wiley & Sons, Inc.

10.       Lewis, J. (2006) Fundamentals of Project Management, Amacom: NY

11.       Lundin RA. (1999) If projects are so damned good, how come everything ain’t projects, Paper presented at the IPMA Conference.

12.       Mantel, S.J. Meredith, J.R. Shafer, S.M. and M.M. Sutton (2001) Project Management in Practice, New York: John Wiley & Sons, Inc.

13.       Meredith, J.R and S.J. Mantel (2000) Project Management: A Managerial Approach, 4th edition, New York: John Wiley & Sons, Inc.

14.       Midler C. (1995)‘Projectification’ of the firm: the Renault case. Scandinavian Journal of Management;11(4):363–76.

15.       Nelson R. (1991) Why do firms differ, and how does it matter. Strategic Management Journal;12:61–74.

19.       Nicholas, J. and H. Steyn (2008) Project Management for Business, Engineering and Technology (3rd edition), Elsevier: Burlington MA

16.       Shtub, A. Bard, J.F. and S. Globerson (1994) Project Management: Engineering, Technology and Implementation, Englewood Cliffs NJ: Prentice Hall.

17.       Soderlund J. (2002) On the development of project management research: schools of thought and critique. International Project Management Journal; 8(1):20–31.

18.       Soderlund, J. (2004) Building theories of project management: past research, questions for the future, International Journal of Project Management 22, 183–191

19.       Thomas, J. and M. Mullaly (2008) Researching the Value of Project Management, Pennsylvania: Project Management Institute

20.       Turner JR. (1999) Editorial: Project management: a profession based on knowledge or faith. International Journal of Project Management; 17(6):329–30.

21.       Turner, J.R. (2009) The Handbook of Project-Based Management, McGraw-Hill

22.       Uyttewaal, E. (2001) Dynamic Scheduling with Microsoft Project 2000, International Institute for Learning.

23.       Yu O. (2006) Technology Portfolio Planning and Management, Springer.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:

 Κλεάνθης Συρακούλης

E-MAIL:

sirakoul@uth.gr

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ E-CLASS:

 

 

Ο/Η Διδάσκων/ουσα

[1] Αναφέρονται στις εβδομάδες του ακαδημαϊκού ημερολογίου

[2] Σημειώνεται η εβδομάδα όπου πραγματοποιείται η ανάθεση των εργασιών