Αναζήτηση
Filters
Close

Επιχειρησιακές Επικοινωνίες

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

ΤΜΗΜΑ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

606

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

6

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Επιχειρησιακές Επικοινωνίες  

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

4

5

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικού Υποβάθρου , Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας

Γενικού υποβάθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Κανένα

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 1.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες   γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή του φοιτητή/τριας στο ρόλο, τη σημασία και τις λειτουργίες της εταιρικής επικοινωνίας.

Το μάθημα επικεντρώνεται στο πως οι επιχειρήσεις αξιοποιούν την επικοινωνία στρατηγικά για να είναι αποτελεσματικές στις σχέσεις που αναπτύσσουν με τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders), τόσο στο εσωτερικό όσο κα στο εξωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης.


Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές / φοιτήτριες θα είναι ικανοί /ικανές :


1. Να διακρίνουν τις θεμελιώδεις έννοιες και βασικές προσεγγίσεις στην εταιρική επικοινωνία.
2. Να σχεδιάζουν τρόπους αποτελεσματικής επικοινωνίας στις σχέσεις με το εσωτερικό περιβάλλον της επιχείρησης, με τα μέσα μαζικής επικοινωνίας, την κοινή γνώμη καθώς και στη διαχείριση αλλαγών και σε περιόδους κρίσης.
3. Να αναπτύσσουν το ρόλο που διαδραματίζει η εταιρική επικοινωνία στη επιχειρησιακή στρατηγική και στη διαμόρφωση εταιρικής ταυτότητας και εικόνας
4. Να εξετάζουν και να επικοινωνούν τις ηθικές διαστάσεις των επιχειρηματικών αποφάσεων στις σχέσεις του οργανισμού με τις διάφορες ομάδες συμμετεχόντων
5. Να αναλύουν σχέδια διαχείρισης κρίσεων με εστίαση σε μελέτες περίπτωσης

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Ομαδική εργασία

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Ομαδική εργασία

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):

 1. Το μεταβαλλόμενο περιβάλλον της επικοινωνίας
 2. Η αποτελεσματική επικοινωνία ως λειτουργία του Μάνατζμεντ
 3. Σχεδιασμός  στρατηγικού  προγράμματος  επικοινωνίας  (Ανάλυση  υφιστάμενης κατάστασης, καθορισμός στόχων, διαμόρφωση και επικοινωνία μηνύματος εντοπισμός ακροατηρίων-στόχων, επιλογή μέσων επικοινωνίας, διαδραστικότητα μεταξύ οργανισμού και διαφόρων ομάδων κοινού, προϋπολογισμός, αξιολόγηση και ανάλυση επιμέρους δεικτών
 4. Η Οργανωσιακή (Εταιρική) κουλτούρα ως προσδιοριστικός παράγοντας της Εταιρικής ταυτότητας. Εταιρική Ταυτότητα- Εικόνα και Φήμη
 5. Επικοινωνιακή διοίκηση επωνυμίας σε κανονικό και διαδικτυακό περιβάλλον
 6. Θεωρητικές προσεγγίσεις στη έννοα της πειθούς με εφαρμογές στις επιχειρησιακές επικοινωνίες. Το μοντέλο Cialdini. Το Μοντέλο Πιθανότητας Λεπτομερούς Επεξεργασίας

 1. Η  έννοια  της  πλαισίωσης  και  οι  εφαρμογές    στις  επιχειρησιακές  επικοινωνίες.  Οι επιπτώσεις της πλαισίωσης στους αποδέκτες των μηνυμάτων
 2. Η επικοινωνία της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης επιχειρήσεων
 3. Επικοινωνιακή διαχείριση κρίσιμων θεμάτων
 4. Επικοινωνιακή  διαχείριση σε περιόδους κρίσης. Μοντέλο κατά περίπτωσης διαχείρισης κρίσεων του Coombs. Θεωρία αποκατάστασης εικόνας Benoit. Μελέτες περίπτωσης
 5. Η χρήση του διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης στην εταιρική επικοινωνία
 6. Αφηγήσεις στην εταιρική επικοινωνία. Αφηγήσεις στην επικοινωνία επωνυμίας. Ψηφιακές Αφηγήσεις

 1.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λ.π.

Πρόσωπο με πρόσωπο (δια ζώσης)

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Ναι χρησιμοποιείται το e-class για την ανάρτηση υλικού του μαθήματος, e-mail για επικοινωνία με τους φοιτητές καθώς και η ηλεκτρονική πλατφόρμα της γραμματείας για την ανάρτηση των βαθμολογιών των φοιτητών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται  αναλυτικά  ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας,

Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση),    Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία,

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα  standards του ECTS

Διαλέξεις (13 εβδομάδες διδασκαλίας με 3 ώρες ανά εβδομάδα)

39 ώρες (1,56 ECTS)

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας (5 ώρες εβδομαδιαίως)

65 ώρες (2.60 ECTS)

Μελέτη και εκπόνηση γραπτής εργασίας

20 ώρες (0,8 (ECTS)

Μελέτη για τις τελικές εξετάσεις (μη καθοδηγούμενη μελέτη)

26 ώρες (1,04 ECTS)

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες/ 6 ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι Αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή  Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις   Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση  Προβλημάτων, Γραπτή  Εργασία,

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική  Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς,         Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα   κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

-       Η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τον τελικό βαθμό στις εξετάσεις, και το βαθμό γραπτής εργασίας.

5

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Ελληνική

▪ Ασπρίδης, Τσέλιος,Ρωσσίδης(2018) Επιχειρησιακή επικοινωνία,(2018) εκδόσεις Κριτική
▪ J Cornelissen(2016) Εταιρική Επικοινωνία. Οδηγός Θεωρίας και Πρακτικής. Εκδ Δίαυλος
• Bonnye,Stuart, Marilyn, Sarow, Laurence Stuart (2008)Αποτελεσματική επικοινωνία. εκδόσεις Κριτική

Ξενόγλωσση

• Hargie O, & Tourish D. eds. (2009). Auditing Organizational Communication. London & New York:
Routledge
• Christensen L., Morsing, M., Cheney, G.(2011) Corporate Communications. Convention, Complexity and
Crtitique. Los Angeles & London: Sage Publ.
• Duarte Melo, A., Somerville, I., Gonsalves, G eds. (2015). Organisational & Strategic Communication
Research: European Perspectives II. Portugal: Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade

 

-Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

 

▪ Business Horizons

▪ Human Relations
▪ Journal of Communication Management
▪ Journal of Promotion Management
▪ Journal of Product and Brand Management
▪ Management Communication Quarterly
▪ Public Relations Inquiry
▪ Public Relations Review
▪ Public Relations Review
▪ Organization Studies
▪ Organization