Αναζήτηση
Filters
Close

Διοίκηση Οργανωσιακών Αλλαγών

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

ΤΜΗΜΑ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

502

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Διοίκηση Οργανωσιακών Αλλαγών

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

4

5

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικού Υποβάθρου , Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας

Γενικού υποβάθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Κανένα

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 1.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες   γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα εισάγει τις εξαιρετικά επίκαιρες αρχές της διοίκησης αλλαγών. Ιδιαίτερη εστίαση γίνεται στην εφαρμογή των ανωτέρω αρχών αναλύοντας εις βάθος τις προοπτικές βελτίωσης του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το μάθημα πλαισιώνοντας την επίκαιρη κοινωνικοοικονομική απαίτηση, περί ομαλής και έγκαιρης προσαρμογής στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, διαχειρίζεται τη θεωρία της Διοίκησης Αλλαγών (Change Management) ως ένα πλήθος αρχών, μεθόδων και πρακτικών, χρήσιμων για τον εντοπισμό, την επεξεργασία και την αποτελεσματική διαχείριση των αλλαγών σε επιχειρήσεις και οργανισμούς.

Οι σύγχρονες συνθήκες  και το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον διαμορφώνουν την ανάγκη προσαρμογής στις πολυδιάστατες επιχειρησιακές εξελίξεις.

Αναγκαία προϋπόθεση επιβίωσης και  ανάπτυξης  των  οργανισμών  είναι  η  καλλιέργεια  της  ικανότητας  κατανόησης  του εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος, η ανάπτυξη συστημάτων παρακολούθησης της απόδοσης πολλαπλών επιχειρηματικών διαστάσεων και πραγματοποίησης αλλαγών, όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Σε αυτό το πλαίσιο, είναι κρίσιμη για οποιαδήποτε οργανισμό η γνώση και η διαχείριση της αλλαγής.

Οι σύγχρονοι μάνατζερ θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση, αναπτύσσοντας δεξιότητες εισαγωγής οργανωσιακών αλλαγών, να πείσουν για τη χρησιμότητα των προτάσεων και νεωτεριστικών ιδεών τους ώστε να γίνουν αποδεκτές και εφαρμόσιμες. Αλλά το σημαντικότερο, να είναι σε θέση πρώτα να «περάσουν» και κατόπιν να υλοποιήσουν αποτελεσματικά στην Ομάδα, στο Τμήμα, στη Διεύθυνση τις οργανωσιακές αλλαγές που προτείνει η Διοίκηση.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές / τριες θα είναι σε θέση να:

 • Να γνωρίζουν εις βάθος τις αρχές της διοίκησης αλλαγών
 • Προσδιορίζουν τις παραμέτρους αλλαγής στα επιχειρησιακά περιβάλλοντα
 • Να αναλύουν και να σχεδιάζουν διοικητικές αλλαγές αποσκοπώντας στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των οργανισμών.
 • Κατανοούν τα είδη στρατηγικών αλλαγών
 • Εφαρμόζουν  διαφορετικά μοντέλα διαχείρισης αλλαγών, κατά περίπτωση
 • Διακρίνουν  και διαχειρίζονται τις μορφές αντίστασης στην αλλαγή
 • Ολοκληρώνουν  με επιτυχία ένα πλάνο επιχειρησιακής αλλαγής

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Ομαδική εργασία

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Ομαδική εργασία

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):

 1. Εισαγωγή στη Διοίκηση Αλλαγών (Είδη αλλαγών, Η αναγκαιότητα για αλλαγές)
 2. Ορισμός, φύση και ιδιαιτερότητες της αλλαγής - Έννοια της διαχείρισης αλλαγών (Change Management).
 3. Χαρακτηριστικά της οργανωσιακής αλλαγής. Τύποι, στυλ, ρόλοι, ρουτίνα, συμβολικές δράσεις, δυνάμεις και
 4. πολιτικές επιδράσεις κλπ
 5. Στάδια Διαχείρισης Αλλαγών/Ο ρόλος της Ηγεσίας στη διαχείριση της αλλαγής
 6. Αλλαγές στο σύγχρονο περίπλοκο παγκόσμιο περιβάλλον
 7. Επιπτώσεις σε οργανισμούς, επιχειρήσεις.
 8. Αίτια και είδη οργανωσιακών αλλαγών
 9. Διαστάσεις και στρατηγικές αλλαγής
 10. Ετοιμότητα για αλλαγή και στρατηγική διαχείριση αυτής. Διαχείριση εξελικτικής και επαναστατικής αλλαγής
 11. Μοντέλα διαχείρισης αλλαγής
 12. Εμπόδια και αντιστάσεις στην αλλαγή
 13. Διαχείριση συγκρούσεων και διαχείριση κρίσεων

 1.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λ.π.

Πρόσωπο με πρόσωπο (δια ζώσης)

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Ναι χρησιμοποιείται το e-class για την ανάρτηση υλικού του μαθήματος, e-mail για επικοινωνία με τους φοιτητές καθώς και η ηλεκτρονική πλατφόρμα της γραμματείας για την ανάρτηση των βαθμολογιών των φοιτητών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται  αναλυτικά  ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας,

Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση),    Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία,

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα  standards του ECTS

Διαλέξεις (13 εβδομάδες διδασκαλίας με 3 ώρες ανά εβδομάδα)

39 ώρες (1,56 ECTS)

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας (5 ώρες εβδομαδιαίως)

65 ώρες (2.60 ECTS)

Μελέτη και εκπόνηση γραπτής εργασίας

20 ώρες (0,8 (ECTS)

Μελέτη για τις τελικές εξετάσεις (μη καθοδηγούμενη μελέτη)

26 ώρες (1,04 ECTS)

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες/ 6 ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι Αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή  Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις   Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση  Προβλημάτων, Γραπτή  Εργασία,

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική  Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς,         Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα   κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

-       Η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τον τελικό βαθμό στις εξετάσεις, και το βαθμό γραπτής εργασίας.

5

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

Ελληνική

•Ρωσσίδης, Γ., Μπελιάς, Δ. & Ασπρίδης, Γ.  (2019). Διαχείριση αλλαγών και Ηγεσία. Εκδ. Τζιόλα
• Senior, B. & Swailes, S. (2016). Οργανωσιακή αλλαγή. Εκδ. Broken Hill Publ.

• Harvard Business Review γιατηναλλαγή (2003). Εκδ. Κλειδάριθμος
• Γεωργόπουλος Α. (2015). Αναδιοργάνωση και μάνατζμεντ αλλαγών στις επιχειρήσεις. Κάλλιπος.
• Γεωργόπουλος Α., Μαρούδας Λ., Πολυχρονίου Π., (2019). ΣύγχρονοΜάνατζμεντ. ΕκδόσειςΜπένου.

Ξενόγλωσση

• Paton, R., McCalman, J. (2008) Change Management: A Guide to Effective Implementation. London: Sage Publications Ltd.
• Ostroff, F. (2006) Change Management in Government. Harvard Business Review. Sociedade

 

-Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

 

• Journal of Organizational Change Management
• Journal of Change Management