Αναζήτηση
Filters
Close

Διοίκηση Λειτουργιών

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1)    ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Σ.Ο.Δ.Ε.)

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΔΕ)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

305

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

3ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Διοίκηση Λειτουργιών

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

4

5

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποχρεωτικό/Επιλογής - γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Υποχρεωτικό γενικού υπόβαθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Όχι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.uth.gr/courses/DE_U_120/

(2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος αποτελεί καταρχήν η παρουσίαση ενός σημαντικού επιστημονικού πεδίου της Διοικητικής επιστήμης, τη Διοίκηση Λειτουργιών που βρίσκει όλο και πιο εκτεταμένο φάσμα εφαρμογών στο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον, αφού αφορά όλες τις σύγχρονες λειτουργίες που απαιτούνται για τη δημιουργία προϊόντων και την παροχή υπηρεσιών από κάθε είδος οργανισμού, είτε αυτός είναι μεγάλος είτε μικρός, είτε είναι βιομηχανία είτε επιχείρηση παροχής υπηρεσιών και διαχείρισης έργων, είτε είναι κερδοσκοπική είτε όχι. Η Διοίκηση των Λειτουργιών αυτών αποτελεί πρόκληση στη σημερινή εποχή των έντονων κοινωνικοοικονομικών αλλαγών. Οι ποικίλες τεχνολογικές και περιβαλλοντικές προκλήσεις, η αυξανόμενη παγκοσμιοποίηση, οι σύνθετες απαιτήσεις στη διαχείριση της πληροφορίας και της γνώσης, καθώς και η εντεινόμενη σημασία της κοινωνικής υπευθυνότητας φέρουν τους διαχειριστές λειτουργιών στην πρώτη γραμμή των προσπαθειών διερεύνησης των ζητημάτων αυτών και εύρεσης λύσεων, τόσο σε λειτουργικό και τακτικό επίπεδο, όσο και στα πλαίσια της συνεισφοράς των λειτουργιών αυτών στους στρατηγικούς στόχους του οργανισμού.

Πιο συγκεκριμένα ο σκοπός του μαθήματος συνίσταται στην κατανόηση και εμπέδωση των εννοιών, μεθόδων, εργαλείων, πρακτικών και τεχνικών που αφορούν στη Διοίκηση Λειτουργιών ενός παραγωγικού συστήματος, καθώς και της εφαρμογής αυτών σε ένα ευρύτερο φάσμα ενδοεπιχειρησιακών και διεπιχειρησιακών διαδικασιών (όπως σε λειτουργίες ανάπτυξης νέων προϊόντων, ολοκληρωμένης διαχείρισης έργων, διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας και καναλιών διανομής, κ.α.). Έμφαση δίνεται στις λειτουργικές αλλαγές που συντελούνται τα τελευταία χρόνια στους οργανισμούς και αφορούν στις προσπάθειες για ολιστική, εννοιολογικά και στρατηγικά προσανατολισμένη, αντιμετώπιση των λειτουργικών ζητημάτων, καθώς και στην απαίτηση για διεπιστημονική προσέγγιση των προβλημάτων αυτών.

Τα μαθησιακά αποτελέσματα συνίστανται στα εξής:

 • Απόκτηση θεμελιωδών γνώσεων σε όλα το φάσμα του επιστημονικού πεδίου της Διοίκησης Λειτουργιών
 • Ανάπτυξη των γνώσεων πάνω στις θεωρητικές αρχές αλλά στους κανόνες της σύγχρονης επιχειρηματικής πρακτικής που υποστηρίζουν τις λειτουργίες παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών
 • Γνώση και κατανόηση των σχετικών προβλημάτων που παρουσιάζονται στο σχεδιασμό και τη λειτουργία των συστημάτων παραγωγής, καθώς και των μεθόδων προσέγγισης και επίλυσής τους
 • Απόκτηση και βελτίωση των δεξιοτήτων ανάλυσης και επίλυσης λειτουργικών προβλημάτων με τη βοήθεια εργαλείων λογισμικού στα πλαίσια ποσοτικών μεθόδων επίλυσης, αλλά και αντιμετώπισης εννοιολογικών ζητημάτων της Διοίκησης Λειτουργιών
 • Ανάδειξη του ρόλου του μάνατζερ λειτουργιών παραγωγής (operationsmanager) και των σχετικών αρμοδιοτήτων του
 • Κατανόηση της συμβολής της Διοίκησης Λειτουργιών στη λήψη στρατηγικών αποφάσεων και στην αποτελεσματική υλοποίηση της επιχειρηματικής στρατηγικής
 • Συστηματική κατανόηση του πλαισίου εφαρμογής των μεθόδων Διοίκησης Λειτουργιών και διάκριση των εφαρμογών αυτών στα συστήματα παραγωγής προϊόντων και στα συστήματα παροχής υπηρεσιών
 • Ανάπτυξη ικανότητας αναζήτησης της σύνδεσης μεταξύ των βασικών ζητημάτων στα πλαίσια της Διοίκησης Λειτουργιών
 • Εμπέδωση των πρακτικών Διοίκησης Λειτουργιών με τη βοήθεια σχετικών παραδειγμάτων και μελετών περίπτωσης πάνω σε όλους τους τύπους λειτουργιών
 • Απόκτηση ικανότητας αναγνώρισης και ανάλυσης των ζητημάτων της Διοίκησης Λειτουργιών στα πλαίσια καθημερινών δραστηριοτήτων

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

Το μάθημα αποσκοπεί:

 • στην αναζήτηση, στην ανάλυση και στη σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των νέων τεχνολογιών
 • στη δυνατότητα ανάπτυξης διαδικασιών για βέλτιστη λήψη κρίσιμων αποφάσεων
 • στην εργασία με βάση διεθνή πρότυπα και σε διεθνές περιβάλλον
 • στην παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών
 • στο σχεδιασμό των λειτουργιών για διάφορες εφαρμογές
 • στην ανάπτυξη δεξιότητας ανάλυσης των βασικών προβλημάτων της Διοίκησης Λειτουργιών στα πλαίσια ομαδικών συνεργασιών και εμπλουτισμό των εμπειριών των φοιτητών με σχετικά πραγματικά παραδείγματα και περιπτώσεις που ενσωματώνουν πρακτικές αναλύσεις των δραστηριοτήτων διοίκησης λειτουργιών (π.χ. στρατηγικές ανταγωνισμού και λειτουργίες που συνάδουν με τις στρατηγικές αυτές, συμβολή των λειτουργιών στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας ενός οργανισμού, προγραμματισμός λειτουργιών για την ολοκλήρωση ενός έργου, κ.α.)
 • στην αξιολόγηση της προσαρμογής των επιχειρηματικών ιδεών και εγχειρημάτων στις νέες οικονομικές καταστάσεις
 • στην ανάπτυξη κριτικής και καλά θεμελιωμένης προσέγγισης στα βασικά ζητήματα της Διοίκησης Λειτουργιών
 • στην προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Το περιεχόμενο του μαθήματος περιλαμβάνει τις παρακάτω βασικές θεματικές ενότητες:

 1. Εισαγωγή στη Διοίκηση Λειτουργιών συστημάτων παραγωγής προϊόντων και παροχής υπηρεσιών
 2. Η στρατηγική των λειτουργιών και οι στόχοι απόδοσης λειτουργιών παραγωγικών συστημάτων
 3. Παραγωγικότητα
 4. Προβλέψεις
 5. Αποφάσεις εγκατάστασης παραγωγικής δυναμικότητας
 6. Οργάνωση εργασίας και απόδοση λειτουργιών
 7. Λειτουργίες σχεδιασμού διεργασιών, προϊόντων και υπηρεσιών
 8. Προγραμματισμός και έλεγχοςλειτουργιών
 9. Λειτουργίες βελτίωσης και ελέγχου ποιότητας συστημάτων παραγωγής
 10. Μέθοδοι Λήψης Αποφάσεων στη Διοίκηση Λειτουργιών - Μέθοδοι Βελτιστοποίησης Λειτουργιών σε Παραγωγικά Συστήματα
 11. Η τεχνολογία στη Διοίκηση Λειτουργιών
 12. Σύγχρονες προσεγγίσεις στη Διοίκηση Λειτουργιών
 13. Ανασκόπηση μαθήματος

 

 

(4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Δια ζώσης εκπαίδευση

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία και στην ηλεκτρονική επικοινωνία με τους φοιτητές

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις (ώρες)

39

Μελέτη Βιβλιογραφίας

40

Εκπόνηση εργασιών

40

Προετοιμασία Εξέτασης

40

Τελική Εξέταση Εξαμήνου

2

ΣύνολοΜαθήματος

161

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Η διδασκαλία και η αξιολόγηση του μαθήματος πραγματοποιείται στην ελληνική. Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με βάση την εκτίμηση επίτευξης των προαναφερόμενων μαθησιακών στόχων. Συγκεκριμένα, η διαδικασία αξιολόγησης (τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης) συνίσταται στα εξής:

1. Γραπτή τελική εξέταση διάρκειας δύο (2) ωρών με συντελεστή βαρύτητας 70%, κατά την οποία εξετάζονται όλοι οι μαθησιακοί στόχοι που αναφέρθηκαν προηγουμένως. Η εξέταση θα περιλαμβάνει σύντομες ερωτήσεις που θα εξετάζουν τις γνώσεις και την κατανόηση των βασικών εννοιών, αρχών και μεθόδων στη Διοίκηση Λειτουργιών, καθώς και ανάπτυξη λίγο πιο σύνθετων προβλημάτων που θα απαιτούν τη σε βάθος μελέτη και κριτική σκέψη των φοιτητών στα κεντρικά ζητήματα της Διοίκησης Λειτουργιών.

2. Εκπόνηση και παρουσίαση μιας εργασίας με συντελεστή βαρύτητας 30%, κατά την οποία αξιολογούνται επίσης όλοι οι μαθησιακοί στόχοι, όπως έχουν τεθεί προηγουμένως. Η εκπόνηση της εργασίας θα αφορά στη δυνατότητα εφαρμογής των γνώσεων που διδάχτηκαν σε πραγματικά προβλήματα Διοίκησης Λειτουργιών, ενώ μαζί με την παρουσίασή της, θα συμβάλλει στην ανάπτυξη των ικανοτήτων των φοιτητών να διατυπώσουν το πρόβλημα, να αναλύσουν τον τρόπο επεξεργασίας των στοιχείων του, να αναπτύξουν τη μέθοδο επίλυσής του, να αξιολογήσουν τα αποτελέσματα, και να το παρουσιάσουν, έχοντας εξοικειωθεί και ενσωματώσει τις κατάλληλες αρχές, μεθόδους και πρακτικές Διοίκησης Λειτουργιών.

(5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Συνιστώμενα βιβλία

 • Heizer, J., Render, B. and Munson, C. Διοίκηση Λειτουργιών – Βιωσιμότητα και Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, Εκδόσεις Πασχαλίδης, Broken Hill, 2020
 • Παπαδόπουλος Χρυσολέων, Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών, Εκδόσεις “σοφία”, Θεσσαλονίκη, 2015
 • Ξανθόπουλος Α., Κουντουριώτης Δ., Διοίκηση Παραγωγής και Επιχειρησιακών Λειτουργιών, Εκδόσεις Τζιόλα, 2018
 • Slack, N., Chambers, S. and Johnston, R., Διοίκηση παραγωγής προϊόντων και υπηρεσιών, 5η Αγγλική Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2010
 • Στειακάκης Ε., Κωφίδης Ν., Διοίκηση Παραγωγής & Υπηρεσιών, Εκδόσεις Τζιόλα, 2017
 • Δερβιτσιώτης Κ.Ν., Διοίκηση Παραγωγής – Σύγχρονες Προσεγγίσεις, Δ΄ Έκδοση, Νομική Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2006
 • Δημητριάδης Σ.Γ. & Μιχιώτης Α.Ν., Διοίκηση Παραγωγικών Συστημάτων, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 2007
 • Reid R.D. & Sanders N.R., Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ, 2016
 • Ιωάννου Γ., Διοίκηση Παραγωγής & Υπηρεσιών, Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα, 2005
 • Παππής Κ.Π., Προγραμματισμός Παραγωγής, Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα, 2006
 • Reid, R.D. and Sanders, N.R., Operations Management - an Integrated Approach, 3rd edition, Prentice Hall, 2007
 • Ιωάννου Γ., Διοίκηση Παραγωγής & Υπηρεσιών, Εκδόσεις Σταμούλης, Αθήνα, 2005

 

Επιστημονικά περιοδικά

 • International journal of operations and production management
 • International journal of advanced operations management
 • Journal of operations management
 • International journal of project management
 • Operations management
 • Manufacturing & service operations management
 • International journal of production economics
 • Knowledge and process management
 • Production and operations management
 • Total quality management & business excellence
 • International journal of operations and quantitative management
 • Operations management review (OM review)
 • Journal of manufacturing and operations management