Αναζήτηση
Filters
Close

Μικροοικονομική

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1)    ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Σ.Ο.Δ.Ε.)

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΔΕ)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

104

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

4

5

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποχρεωτικό/Επιλογής - γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ- ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΠΟΒΑΘΡΟΥ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.uth.gr/courses/DE_U_102/

(2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων
 1.        Να γνωρίζουν τις κατηγορίες της επιστήμης των Οικονομικών και να κατανοήσουν την έννοια του όρου «μαθηματική μοντελοποίηση», τη σημασία των οικονομικών μοντέλων και τις αλληλεπιδράσεις των διαφόρων μερών της οικονομίας.
 2.        Να γνωρίζουν τις έννοιες των ορθολογικών επιλογών, της στενότητας, του εναλλακτικού κόστους, της αποδοτικότητας και της οριακής ανάλυσης στην οικονομία.
 3.        Να μπορούν να προσδιορίζουν τις καμπύλες προσφοράς και ζήτησης των προϊόντων των επιχειρήσεων στις ανταγωνιστικές αγορές.
 4.        Να μπορούν να κατανοούν και να ερμηνεύουν την ελαστικότητα ζήτησης ως προς την τιμή, τη σταυροειδή ελαστικότητα, την εισοδηματική ελαστικότητα και την ελαστικότητα προσφοράς ως προς τη τιμή και τη σχέση μεταξύ των φόρων και της ελαστικότητας.
 5.        Να μπορούν να καταλάβουν την επιλογή του καταναλωτή και πως προσδιορίζεται η μεγιστοποίηση της χρησιμότητας. Να κατανοούν την έννοια της των καμπυλών αδιαφορίας.
 6.        Να κατανοήσουν την εναλλακτική προσέγγιση των οικονομικών: «τα Συμπεριφορικά Οικονομικά».
 7.        Να κατανοούν το οριακό φυσικό προϊόν, το οριακό προϊόν και το οριακό κόστος, τη σχέση μεταξύ Οριακού Φυσικού Προϊόντος και οριακού κόστους, την έννοιες μεταξύ συνολικού, μέσου και οριακού κόστους, τον προσδιορισμό των καμπυλών του μέσου οριακού κόστους και του οριακού κόστους και τη σύνδεση της παραγωγής με το κόστος
 8.        Να μπορούν να διακρίνουν τα χαρακτηριστικά του τέλειου ανταγωνισμού, του μονοπωλίου, του μονοπωλιακού ανταγωνισμού, του ολιγοπωλίου και του καρτέλ.
 9.        Να γνωρίζουν τις επιπτώσεις της παρέμβασης του κράτους με την επιβολή αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας με σκοπό την προώθηση του ανταγωνισμού.
 10.    Να κατανοήσουν την εισοδηματική ανισότητα με τη χρήση της  Καμπύλης Lorenz.
 11.    Να αντιληφθούν τη σημαντικότητα και τη συμβολή του διεθνούς εμπορίου, στην ευημερία μιας χώρας.
 12.    Να γνωρίσουν τη θεωρία και την πρακτική της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

Οι γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο/η πτυχιούχος είναι:

Η δυνατότητα αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων και πληροφοριών. Η ικανότητα αυτή, με συνδυασμό με την ικανότητα  χρήσης των νέων τεχνολογιών που θα έχει αποκτήσει, θα διευκολύνει τη διαδικασία για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων.

Ο/η πτυχιούχος  θα έχει την ικανότητα για  αυτόνομη αλλά και ομαδική εργασία, καθώς επίσης και για  εργασία σε διεθνές και σε διεπιστημονικό περιβάλλον.

 Επίσης, θα έχει την ικανότητα για την παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.

Αλλά όλα τα παραπάνω θα γίνουν με σεβασμό στη διαφορετικότητα,  στην πολυπολιτισμικότητα και στο φυσικό περιβάλλον , στην  επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου, στην άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, και στην προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη.

 

 

 

(3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1ο ΜΑΘΗΜΑ: Ο Ορισμός της οικονομικής, Μικροοικονομικοί στόχοι, η μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας, κατηγορίες οικονομικής. Η έννοια του όρου «μαθηματική μοντελοποίηση», η σημασία των οικονομικών μοντέλων και οι αλληλεπιδράσεις των διαφόρων μερών της οικονομίας.

2ο ΜΑΘΗΜΑ: Οικονομικές δραστηριότητες. Η παραγωγή της καμπύλης παραγωγικών δυνατοτήτων και το εμπόριο.

3ο ΜΑΘΗΜΑ: Ζήτηση και προσφορά. Ασκήσεις.

4ο ΜΑΘΗΜΑ: Η αγορά: προσφορά και ζήτηση.

5ο ΜΑΘΗΜΑ: Ελαστικότητες  ζήτησης, προσφοράς, σταυροειδής και εισοδηματική ελαστικότητα. Ασκήσεις.

6ο ΜΑΘΗΜΑ: . Η επιλογή του καταναλωτή και η μεγιστοποίηση της χρησιμότητας. Συμπεριφερειακή Οικονομική. Καμπύλες αδιαφορίας

7Ο ΜΑΘΗΜΑ: Οριακό κόστος, παραγωγή και κόστος στο μακροχρόνιο ορίζοντα. Οριακό φυσικό προϊόν και οριακό κόστος.

8ο ΜΑΘΗΜΑ: Ποσοτικές ασκήσεις της θεωρίας του 7ου μαθήματος.

9ο ΜΑΘΗΜΑ: Ποσοτικές ασκήσεις της θεωρίας του 7ου μαθήματος.

10ο ΜΑΘΗΜΑ: Πλήρης ανταγωνισμός στο βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο ορίζοντα.

11ο ΜΑΘΗΜΑ: Μονοπώλιο, η πολιτική των τιμών και οι αποφάσεις ως προς το επίπεδο παραγωγής.

12ο ΜΑΘΗΜΑ: Μονοπωλιακός ανταγωνισμός και ολιγοπώλιο. Η θεωρία του Καρτέλ.

Το κράτος και η αγορά προϊόντων. Μέτρηση της εισοδηματικής ανισότητας.

13ο ΜΑΘΗΜΑ: Οι αγορές παραγωγικών συντελεστών με έμφαση την αγορά εργασίας. Τόκος, πρόσοδος, κέρδος. Κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία.

 

(4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο και Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

 

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

ΧΡΗΣΗ Τ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

13

Εργαστηριακή Άσκηση

26

Μελέτη Βιβλιογραφίας

40

Εκπόνηση εργασιών

40

Προετοιμασία Εξέτασης

40

Τελική Εξέταση Εξαμήνου

2

ΣύνολοΜαθήματος

161

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γλώσσα Αξιολόγησης, Ελληνική

Η αξιολόγηση των φοιτητριών/τών γίνεται με

Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής ή  Γραπτή εξέταση ή Προφορική Εξέταση 90%

-Ανάπτυξης Δοκιμίων 10%

(5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

(1)     Μικροοικονομική, Arnold R. Εκδ. Broken Hill

(2)     Εισαγωγή στην Οικονομική: Μικροοικονομική, Sloman John, Wride Alison, Garratt Dean. Εκδ. Broken Hill

(3)     Μικροοικονομική. Daniel Rubinfield, Robert Pindyck. Εκδ. ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ