Αναζήτηση
Filters
Close

Αρχές Μάρκετινγκ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1)    ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Σ.Ο.Δ.Ε.)

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΔΕ)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

201

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

2o

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Αρχές Μάρκετινγκ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

4

5

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποχρεωτικό/Επιλογής - γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Δεν υπάρχουν

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

(2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το μάθημα αποσκοπεί στο να βοηθήσει τους φοιτητές να κατανοήσουν θέματα που άπτονται του σύγχρονου μάρκετινγκ. Στην ελεύθερη οικονομία, οι περισσότεροι οργανισμοί δραστηριοποιούνται πλέον σε αγορές που έγιναν διεθνείς και στις οποίες οφείλουν να είναι ανταγωνιστικοί για να επιτύχουν. Το μάρκετινγκ παίζει σημαντικό ρόλο στην προσαρμογή ενός οργανισμού στη νέα πραγματικότητα και στη διατήρηση της ανταγωνιστικότητας του στην εγχώρια και διεθνή αγορά. Το μάρκετινγκ δημιουργεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο ανάπτυξης Αξίας και διατήρησης αμοιβαία επωφελών σχέσεων με πελάτες, χρησιμοποιώντας στρατηγικές, εργαλεία και τεχνολογίες που διευκολύνουν την επιτυχία ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων στις αγορές-στόχους, συχνά σε μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές συνθήκες. Η προσαρμογή σε ένα νέο, ευμετάβλητο και απαιτητικό περιβάλλον, συνιστά πρόκληση και για τις ελληνικές επιχειρήσεις που επιβίωσαν μέσα από την πρόσφατη, διεθνή οικονομική κρίση. Απαιτούνται για αυτό, στελέχη που αντιλαμβάνονται τις μεταβαλλόμενες επιχειρηματικές συνθήκες και μπορούν, μέσω της ορθολογικότερης λήψης αποφάσεων, να συμβάλλουν στη δημιουργία, τιμολόγηση, προώθηση και διανομή Αγαθών και Υπηρεσιών που προσφέρουν Αξία σε βιομηχανικές ή/και σε καταναλωτικές αγορές.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτητές αποκτούν το απαραίτητο υπόβαθρο και εκείνες τις δεξιότητες που σχετίζονται με την:

 • Καλλιέργεια αναλυτικής και κριτικής σκέψης στο μάρκετινγκ και στην αξιολόγηση συνθηκών που επηρεάζουν τη ζήτηση.
 • Έννοια της έρευνας μάρκετινγκ και της συλλογής πληροφοριών με σκοπό τη λήψη καλύτερων αποφάσεων μάρκετινγκ.
 • Κατανόηση εννοιών όπως αυτές της τμηματοποίησης αγορών, της επιλογής, στόχευσης και τοποθέτησης προϊόντων και υπηρεσιών στη αγορά καθώς και της διαχείρισης της επωνυμίας.
 • Διοίκηση των στοιχείων του Μίγματος μάρκετινγκ στα πλαίσια της ανάπτυξης στρατηγικών μάρκετινγκ για προϊόντα και υπηρεσίες σε καταναλωτικές ή/και βιομηχανικές αγορές.
 • Καλλιέργεια δεξιοτήτων Συνεργασίας (μέσω Ομαδικής εργασίας -project- σε πραγματική επιχείρηση) και Επικοινωνίας (μέσω παρουσίασης του project, με powerpoint, σε κοινό), καθώς και διαχείρισης του χρόνου για την υποβολή του παραδοτέου (σε γραπτή μορφή), εντός προθεσμίας.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη ή Ομαδική εργασία
 • Εργασία σε διεθνές περιβάλλον
 • Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα
 • Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

-          Ορισμός Μάρκετινγκ. Σπουδαιότητα του αντικειμένου. Η Διαδικασία Μάρκετινγκ.Ανάλυση επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Δημιουργία Αξίας. Ανάπτυξη Σχέσεων με Πελάτες.

-          Τμηματοποίηση, Στόχευση και Τοποθέτηση Προϊόντων και Υπηρεσιών στην Αγορά. Κατανόηση βασικών εννοιών Διοίκησης Μάρκετινγκ  και Στρατηγικής για Αγαθά  & Υπηρεσίες.

-          Προσανατολισμός Μάρκετινγκ. Σχεδιασμός Μάρκετινγκ & Στρατηγική. Δημιουργία Αξίας για τους πελάτες. Ανάπτυξη Νέων προϊόντων και Κύκλος ζωής. Τιμολόγηση. Επικοινωνία: Πώληση διαφήμιση, προώθηση πωλήσεων, και δημόσιες σχέσεις. Άμεσο και On-line μάρκετινγκ. Κανάλια Διανομής: Χονδρεμπόριο και Λιανεμπόριο. Σχέδιο Μάρκετινγκ & Στρατηγική. Έλεγχος & Μέτρηση απόδοσης μάρκετινγκ.

-          Κοινωνικό Μάρκετινγκ.  Σημαντικά κοινωνικά θέματα που άπτονται του Μάρκετινγκ ως φορέα επηρεασμού και αλλαγής στάσεων και συμπεριφοράς του κοινού στις αγορές-στόχους, με σκοπό τη βελτίωση του τρόπου ζωής και διαβίωσης γενικότερα,  στις σύγχρονες κοινωνίες.

 

(4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση οπτικοακουστικού και αλληλεπιδραστικού υλικού με τη βοήθεια ΤΠΕ

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας και επικοινωνίας με τους φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Εργαστηριακή Άσκηση

13

Μελέτη Βιβλιογραφίας

35

Εκπόνηση εργασιών

15

Προετοιμασία Εξέτασης

46

Τελική Εξέταση Εξαμήνου

2

ΣύνολοΜαθήματος

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

- Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με το αντικείμενο του μαθήματος

- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ. Ατομική ή Ομαδική Εργασία (30%)

Σκοπός της εργασίας είναι ο έλεγχος των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν οι σπουδαστές σε εργαλεία και υπηρεσίες που σχετίζονται με τη συμπεριφορά καταναλωτή και η ικανότητά τους να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα έργο ομαδικά ή αυτόνομα.

(5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Συγγράμματα :

Συγγραφέας

 

Τίτλος

ISBN:

 

 1. Fahy, J. & Jobber, D.

 1. Kotler P. & Keller K.L.

 1. Armstrong, G. & Kotler, P.

 1. Runia P., Wahl, F, Geyer, O. & Thewiβen C.

 1. Τομάρας Π.

Αρχές Μάρκετινγκ, Εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ

Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ, Εκδ. ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ. Εκδ. ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ

Μάρκετινγκ. Διαδικασίες και πρακτικές.

Εκδ. ΠΡΟΠΟΜΠΟΣ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ & την Έρευνα

Αγοράς. 5η Έκδοση (Ιδιωτική)

978-960-218-929-0

978-960-461-796-8

978-960-458-244-4

978-618-503-600-3

960-90674-0-9

- Πρόσθετη Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 1. Πασχαλούδης, Δ., (2009), «Μάρκετινγκ. Όσα πρέπει να γνωρίζετε και δεν έχετε ρωτήσει», Εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ, ISBN 978-960-218-642-8
 2. Αυλωνίτης Γ. & Παπασταθοπούλου, Π. (2010), «MarketingPlans», Εκδ.. ΣΤΑΜΟΥΛΗ, ISBN 978-960-351-815-0
 1. Kapferer, J.N.  (2013),  «Διοίκηση Μάρκας»  Εκδ. ROSILI,ISBN 978-960-89407-9-6
 2. Ζώτος, Γ. (2008), «Διαφήμιση», Εκδ. University Studio Press, ISBN 978-960-12-1667-6
 3. Μπάλτας, Γ. & Παπασταθοπούλου, Π. (2013), «Συμπεριφορά Καταναλωτή», Εκδ. ROSILI

ISBN 978-960-7745-30-9

 1. Αυλωνίτης, Γ. Λυμπερόπουλος, Κ. & Τζαναβάρας, Β. (2010), «Σύγχρονες Στρατηγικές Μάρκετινγκ για Διεθνείς Αγορές», Εκδ. ROSILI, ISBN 978-960-8940734
 2. Βλαχοπούλου Μ. & Δημητριάδης Σ. (2014), «Ηλεκτρονικό Επιχειρείν και Μάρκετινγκ: Καινοτόμα Μοντέλα σε Ψηφιακό Περιβάλλον», Εκδ. ROSILI, ISBN 978-960-7745-32-3
 3. Δημητριάδης, Σ. & Τζωρτζάκη, Α.Μ (2010), «Μάρκετινγκ. Αρχές, Στρατηγικές, Εφαρμογές», Εκδ. ROSILI, ISBN:978-960-774-528-6
 1. Μαντζάρης, Ι. (2011), «Σύγχρονο Μάρκετινγκ Αγαθών & Υπηρεσιών», Εκδ. Ιδιωτική, ISBN978-960-9247535

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Λίστα Βασικών Περιοδικών

Εκδότης

Σύνδεσμος

 

 

Journal of Marketing

AMA

(American Marketing Association)

https://www.ama.org/publications/JournalOfMarketing/Pages/Current-Issue.aspx

Journal of International Marketing

AMA

(American Marketing Association)

https://www.ama.org/publications/JournalOfInternationalMarketing/Pages/current-issue.aspx

Journal of Marketing Research

AMA

(American Marketing Association)

https://www.ama.org/publications/JournalOfMarketingResearch/Pages/current-issue.aspx

Journal of the Academy of Marketing Science

Springer

http://link.springer.com/journal/11747

Journal of International Business Studies

Palgrave Macmillan

http://www.palgrave-journals.com/jibs/index.html

International Marketing Review

Emerald

http://www.emeraldgrouppublishing.com/imr.htm

European Journal of Marketing

Emerald

http://www.emeraldgrouppublishing.com/products/journals/journals.htm?id=ejm

Journal of Services Marketing

Emerald

http://www.emeraldinsight.com/journal/jsm

Journal of Marketing Management

Taylor & Francis

http://www.tandfonline.com/toc/rjmm20/current

Journal of Business Research

Elsevier

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-business-research/

Industrial Marketing Management

Elsevier

http://www.journals.elsevier.com/industrial-marketing-management/

Journal of Consumer Psychology

Elsevier

http://www.sciencedirect.com/science/journal/10577408

Journal of Interactive Marketing

Elsevier

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-interactive-marketing

Journal of Retailing and Consumer Services

Elsevier

http://www.journals.elsevier.com/journal-of-retailing-and-consumer-services

Public Relations Review

Elsevier

http://www.journals.elsevier.com/public-relations-review