Αναζήτηση
Filters
Close

Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1.       ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

Σχολή Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

ΤΜΗΜΑ

Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

504

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 Διοίκηση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ

ΩΡΕΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Διαλέξεις

4

5

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Γενικού Υποβάθρου , Ειδικού Υπόβαθρου, Ειδικότητας

Γενικού υποβάθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

Κανένα

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

 1.       ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες   γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες

καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο

Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης

 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7  & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Περιγραφή

Στο μάθημα αυτό θεμελιώνεται η οργάνωση και διοίκηση επιχειρήσεων ως ξεχωριστή επιστήμη που συνδυάζει, συνθέτει, ολοκληρώνει και αναπτύσσει πολλαπλά διεπιστημονικά πορίσματα και μεθόδους σε ενιαίο συνεκτικό σύνολο.

Γίνεται μια πρώτη γνωριμία με τις βασικές αρχές της θεωρίας συστημάτων και της κυβερνητικής, που αποτελούν τη συστημική προσέγγιση της διαδικασίας της διοίκησης. Αναλύεται η διαδικασία των κριτηρίων και των επιστημονικών μεθόδων λήψης αποφάσεων και επιχειρείται μια γνωριμία με την κλασική πιθανοθεωρητική προσέγγιση της λήψης αποφάσεων μέσα από την κατασκευή, ανάλυση και χρήση δένδρων απόφασης και την εφαρμογή της θεωρίας χρησιμότητας.

Γίνεται, τέλος, ανάλυση των βασικών κατηγοριών ενιαίων λειτουργιών της διοίκησης – οργάνωσης και των στοιχείων που τις απαρτίζουν: προγραμματισμός, σχεδιασμός, οργάνωση, διεύθυνση, ηγεσία, υποκίνηση, επικοινωνίες, στελέχωση, έλεγχος.

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει την πολύπλευρη έννοια της διοίκησης των οργανισμών. Αναλύονται οι βασικές λειτουργίες που καλείται να πραγματοποιήσει ένας μάνατζερ, υπό το πρίσμα της δυναμικής φύσης των οργανισμών και του περιβάλλοντός τους.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος οι φοιτήτριες /  φοιτητής θα μπορούν  να:

1. Κατανοούν γιατί είναι σημαντική η μελέτη του μάνατζμεντ και ποιοι παράγοντες το διαμορφώνουν.

2. Εξηγούν  τις θεωρίες λήψης διοικητικών αποφάσεων.

3. Κατανοούν  τη σημασία του στρατηγικού σχεδιασμού.

4. Εμβαθύνουν  στην οργανωσιακή δομή και κουλτούρα ενός οργανισμού.

5. Περιγράψουν  τα κύρια στάδια της διοίκησης ανθρώπινων πόρων και όσων την επηρεάζουν.

6. Ορίσουν  την οργανωσιακή αλλαγή και τους τρόπους διαχείρισής της.

7. Εξηγήσουν  τη φύση και σημασία της διαδικασίας του ελέγχου.

Στο τέλος αυτού του μαθήματος ο φοιτητής θα έχει αναπτύξει τις ακόλουθες δεξιότητες:


1. Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση θεωρητικών εννοιών της διοίκησης επιχειρήσεων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών καθώς και πως αυτές μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη, κάτω από διάφορες και συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες.
2. Κριτική Αντιμετώπιση διοικητικών ζητημάτων που παρουσιάζονται μέσα από σύγχρονες μελέτες περίπτωσης.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Ομαδική εργασία

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Ομαδική εργασία

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Περιεχόμενο του μαθήματος (Syllabus):

 1. Σύγχρονες  Επιχειρήσεις & Οργανισμοί
 2. Το  management ως επιστήμη
 3. Το περιβάλλον της επιχείρησης (ανάλυση εσωτερικού και εξωτερικού περιβάλλοντος)
 4. Ηθική και ευθύνη: Η ηθική στο χώρο εργασίας και Κοινωνική ευθύνη
 5. Βασικές λειτουργίες μιας επιχείρησης: Παραγωγή, Μάρκετινγκ, Πωλήσεις, Χρηματοοικονομική Λειτουργία
 6. Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων
 7. Λειτουργίες του μάνατζμεντ: Η λειτουργία του προγραμματισμού. Διαδικασία προγραμματισμού και στρατηγικός σχεδιασμός
 8. Πληροφορίες και Λήψη Αποφάσεων – Επίλυση προβλημάτων & διοικητικές αποφάσεις
 9. Η λειτουργία της οργάνωσης: αρχές οργάνωσης, οργανωτική δομή και τμηματοποίηση της επιχείρησης
 10. Ηγεσία & ανάπτυξη ηγετικών ικανοτήτων
 11. Θεωρίες Παρακίνησης
 12. Επικοινωνία και συνεργασία
 13. Η δραστηριότητα του ελέγχου: διαδικασία και μέθοδοι ελέγχου
 14. Ειδικά θέματα διοίκησης επιχειρήσεων (Διοίκηση Ολικής Ποιότητας, Επιχειρηματικότητα, Νέες τεχνολογίες στο μάνατζμεντ της σύγχρονης επιχείρησης)

 1.       ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λ.π.

Πρόσωπο με πρόσωπο (δια ζώσης)

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην

Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία

με τους φοιτητές

Ναι χρησιμοποιείται το e-class για την ανάρτηση υλικού του μαθήματος, e-mail για επικοινωνία με τους φοιτητές καθώς και η ηλεκτρονική πλατφόρμα της γραμματείας για την ανάρτηση των βαθμολογιών των φοιτητών.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται  αναλυτικά  ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας,

Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση),    Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία,

Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης ώστε ο συνολικός φόρτος εργασίας σε επίπεδο εξαμήνου να αντιστοιχεί στα  standards του ECTS

Διαλέξεις (13 εβδομάδες διδασκαλίας με 3 ώρες ανά εβδομάδα)

39 ώρες (1,56 ECTS)

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας (5 ώρες εβδομαδιαίως)

65 ώρες (2.60 ECTS)

Μελέτη και εκπόνηση γραπτής εργασίας

20 ώρες (0,8 (ECTS)

Μελέτη για τις τελικές εξετάσεις (μη καθοδηγούμενη μελέτη)

26 ώρες (1,04 ECTS)

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες/ 6 ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι Αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή  Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις   Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση  Προβλημάτων, Γραπτή  Εργασία,

Έκθεση / Αναφορά, Προφορική  Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς,         Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα   κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

-       Η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τον τελικό βαθμό στις εξετάσεις, και το βαθμό γραπτής εργασίας.

5

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ  ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1. Πετρίδου, Ε., Διοίκηση – Management, Εκδόσεις Σοφία, 2011.

2. Mullins, L., Μάνατζμεντ και Οργανωσιακή Συμπεριφορά., Εκδόσεις Utopia 2014.

3. Robbins, S.P., Decenzo, D.A. &Coulter, M., Διοίκηση Επιχειρήσεων, Εκδόσεις Κριτική 2017.

4. Schermerhorn, R.J.., BachrachG. Daniel (2018). Εισαγωγή στο Μάνατζμεντ, 2η έκδ.. Αθήνα: Εκδόσεις BROKEN

HILL PUBLISHERS LTD.

β.   Κinicki, W. (2017). Διοίκηση Επιχειρήσεων. Μια πρακτική Εισαγωγή (6η έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Επίκεντρο.

γ.  Batemanm, S.T. and Snell, A.S., (2017). Διοίκηση Επιχειρήσεων (11η έκδοση). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Τζιόλα.

δ. Τζωρτζάκης, Κ. και Τζωρτζάκη Α., 2007. Οργάνωση και Διοίκηση. Το μάνατζμεντ της νέας εποχής. Αθήνα:

Εκδόσεις Rosili.

ε.   Σαρμανιώτης, Χ. (2012). Μάνατζμεντ: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση. Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις ΖΥΓΟΣ.

στ.  Σαλαβού, Ε. Και Κυριακίδου, Ο. (2011). Μάνατζμεντ – Εταιρικές Λειτουργίες. Αθήνα: Εκδόσεις Rosili.

 

-Συναφήεπιστημονικάπεριοδικά:

 

Journal of Management Studies

European Management Journal

Journal of Business Ethics

Journal of Management

Harvard Business Review