Αναζήτηση
Filters
Close

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1)    ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Σ.Ο.Δ.Ε.)

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΔΕ)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

602

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

6ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

4

5

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποχρεωτικό/Επιλογής - γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Ι

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

(2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

To μάθημα μέσα από τις ενότητές του βοηθά τους φοιτητές  να κατανοήσουν τις βασικές έννοιες των πληροφοριακών συστημάτων και τη λειτουργία τους μέσα σε μια σύγχρονη επιχείρηση.

Πιο συγκεκριμένα οι φοιτητές θα κατανοήσουν:

 • Την έννοια του ψηφιακού μετασχηματισμού μια επιχείρησης
 • Την ψηφιακή στρατηγική μιας επιχείρησης
 • Τις κατηγορίες πληροφοριακών συστημάτων
 • Τον τρόπο μοντελοποίησης επιχειρηματικών διεργασιών
 • Τις μεθοδολογίες ανάπτυξης και υποστήριξης αυτών
 • Τρόπους με τους οποίους οι επιχειρήσεις/οργανισμοί αξιοποιούν την τεχνολογία
 • Κ.λπ.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

Το μάθημα Πληροφορικά Συστήματα στοχεύει εκτός από τις τεχνικές γνώσεις να βοηθήσει τον φοιτητή να αναπτύξει γενικότερες ικανότητες όπως:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη αλλά και ομαδική εργασία
 • Μοντελοποίηση επιχειρηματικών διεργασίων
 • Σχεδιασμός και διαχείρισης έργων πληροφορικής
 • Ανάπτυξη αλγοριθμικής σκέψης

(3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή στα πληροφοριακά συστήματα
 2. Αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστημάτων
 3. Πληροφοριακά συστήματα ανθρώπινων πόρων (HRS)
 4. Πληροφοριακά Συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP)
 5. Πληροφοριακά συστήματα παραγωγής
 6. Πληροφοριακά συστήματα εφοδιαστικής
 7. Οικονομικά πληροφοριακά συστήματα
 8. Πληροφοριακά συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM)
 9. Μοντελοποίηση εποχειρηματικών διεργασιών με εξειδικευμένες γλώσσες
 10. Διαχείριση έργων πληροφορικής
 11. Ευέλικτη διοίκηση έργων πληροφορικής
 12. Λειτουργία πληροφοριακών Συστημάτων
 13. Προηγμένα πληροφοριακά συστήματα (IoT, Blockchain, ΑΙ)

 

 

(4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη και στο εργαστήριο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Εξειδικευμένο λογισμικό ERP, CRM

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

40

Θεματική εργασία

40

Μελέτη & Ανάλυση της βιβλιογραφίας

70

ΣύνολοΜαθήματος

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Θεματική εργασία  (project)       30%

Τελικό διαγώνισμα                        70%

(5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Φιτσιλής Πάνος, Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων, 2η Έκδοση, BrokenHill, 2019, ISBN 9789925563722
 2. Hoffer-Valacich-George, Ανάλυση και Σχεδίαση Πληροφοριακών Συστημάτων, 5η Έκδοση, 2013, ISBN: 978-960-418-449-1
 3. Laudon K., Laudon J., Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, 11η Έκδοση, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, 2014, ISBN: 978-960-461-623-7
 4. WallaceP., Πληροφοριακά Συστήματα Διοίκησης, Εκδόσεις Κριτική, 2014, ISBN: 978 960-218-886-6