Αναζήτηση
Filters
Close

Μακροοικονομική

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1)    ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

Οικονομικών Και Διοικητικών Επιστημών (Σ.Ο.Δ.Ε.)

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΔΕ)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

204

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

2ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΜΑΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

4

5

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποχρεωτικό/Επιλογής - γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Υποχρεωτικό Μάθημα , Γενικού Υποβάθρου.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.uth.gr/modules/document/?course=DE_U_108

(2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Οι φοιτητές θα έχουν δυνατότητα

 1.         Να αναλύουν και να επεξηγούν βασικά θέματα και έννοιες της Μακροοικονομικής.
 2.         Να μελετούν και να περιγράφουν διάφορα προβλήματα της Μακροοικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής όπως αυτά που αφορούν το εισόδημα, τον πληθωρισμό, τη λειτουργία του χρηματοπιστωτικού συστήματος και τον προσδιορισμό της Νομισματικής πολιτικής.
 3.         Να μελετούν, να κατανοούν και να περιγράφουν τη Δημοσιονομική πολιτική και τις επιπτώσεις στα φυσικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις.
 4.         Να προσδιορίζουν και να αναλύουν το Δημόσιο Χρέος, το Δημόσιο έλλειμμα / πλεόνασμα, τον πληθωρισμό και τις επιπτώσεις που έχουν στην οικονομική δραστηριότητα μιας χώρας.
 5. Να αναλύουν και να επεξηγούν τις συναλλαγματικές ισοτιμίες και τις επιπτώσεις των συναλλαγματικών μεταβολών στην ανάπτυξη μιας οικονομίας.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

 

Οι γενικές ικανότητες που θα έχει αποκτήσει ο/η πτυχιούχος είναι:

 1.          Η δυνατότητα αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων και πληροφοριών. Η ικανότητα αυτή, με συνδυασμό με την ικανότητα  χρήσης των νέων τεχνολογιών που θα έχει αποκτήσει, θα διευκολύνει τη διαδικασία για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων.
 2.          Ο/η πτυχιούχος  θα έχει την ικανότητα για  αυτόνομη αλλά και ομαδική εργασία, καθώς επίσης και για  εργασία σε διεθνές και σε διεπιστημονικό περιβάλλον.
 3.           Επίσης, θα έχει την ικανότητα για την παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.
 4. Αλλά όλα τα παραπάνω θα γίνουν με σεβασμό στη διαφορετικότητα,  στην πολυπολιτισμικότητα και στο φυσικό περιβάλλον , στην  επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου, στην άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, και στην προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη

(3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

1o ΜΑΘΗΜΑ: Θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την ατομική επιλογή. Η μεγάλη εικόνα της Μακροοικονομικής

2o ΜΑΘΗΜΑ:   ΑΕΠ και Δείκτης Τιμών Καταναλωτή. Ασκήσεις.

3o ΜΑΘΗΜΑ:   Ανεργία και Μορφές Ανεργίας.  Ασκήσεις.

4ο ΜΑΘΗΜΑ: Πληθωρισμός και οι επιπτώσεις του στην ανάπτυξη μιας οικονομίας. Αποπληθωρισμός

5o ΜΑΘΗΜΑ: Μακροχρόνια Οικονομική Μεγέθυνση.

6o ΜΑΘΗΜΑ:Εισόδημα και Δαπάνη..

7o ΜΑΘΗΜΑ:Αποταμίευση, Επενδυτική Δαπάνη και Χρηματοοικονομικό Σύστημα.

8o ΜΑΘΗΜΑ: Η αγορά Δανειακών Κεφαλαίων

9o ΜΑΘΗΜΑ:Αποταμίευση, Επενδυτική Δαπάνη και Χρηματοοικονομικό Σύστημα.

10o ΜΑΘΗΜΑ: Χρήμα, Τράπεζα.

11o ΜΑΘΗΜΑ: Η διεθνής Οικονομία

12o ΜΑΘΗΜΑ: Μακροοικονομική: Γεγονότα και Ιδέες

13o ΜΑΘΗΜΑ: Ανασκόπηση της Μακροοικονομίας-Ασκήσεις.

 

 

 

 

 

 

(4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο  και / ή με Εξ αποστάσεως εκπαίδευση

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

ΧΡΗΣΗ Τ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

13

Εργαστηριακή Άσκηση

26

Μελέτη Βιβλιογραφίας

40

Εκπόνηση εργασιών

40

Προετοιμασία Εξέτασης

40

Τελική Εξέταση Εξαμήνου

2

ΣύνολοΜαθήματος

161

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Ελληνική

Η αξιολόγηση των φοιτητριών/τών γίνεται με

Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής ή  Γραπτή εξέταση ή Προφορική Εξέταση 90%

-Ανάπτυξης Δοκιμίων 10%

Οι παραπάνω μέθοδοι είναι προσβάσιμοι από τους φοιτητές.

(5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Μακροοικονομική, Krugman Paul R.,Wells Robin  Εkd. Broken Hill
 2. Μακροοικονομική: Αρχές και Πολιτική, BaumolW.J., BlinderA.S. Εkd. Broken Hill
 3. Παραδόσεις πολιτικής οικονομίας Μακροοικονομική - Τόμος Α΄ Θεόδωρος Παπαηλίας. Εκδ. ΚΡΙΤΙΚΗ