Αναζήτηση
Filters
Close

ΗΓΕΣΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(ΔΕ 12) ΗΓΕΣΙΑ

(1)    ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Σ.Ο.Δ.Ε.)

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΔΕ)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

704

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΗΓΕΣΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

4

5

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποχρεωτικό/Επιλογής - γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Γενικού υποβάθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Κανένα

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνικά

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Όχι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.uth.gr/courses/DE_U_128/

(2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Ο βασικός στόχος του μαθήματος της ηγεσίας είναι να παρουσιάσει με όσο το δυνατόν εμπεριστατωμένο τρόπο το φαινόμενο της ηγεσίας, στο επιχειρησιακό ή ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, απαντώντας στα ακόλουθα ερωτήματα:

α) πώς ορίζεται η ηγεσία,

β) ο ηγέτης γεννιέται ή γίνεται,

γ) ποια τα κύρια προσωπικά χαρακτηριστικά ενός ηγέτη,

δ) ποιοι οι τρόποι ανάπτυξης της ηγεσίας και

ε) ποιες οι βασικές θεωρίες της ηγεσίας.

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση να έχουν:

- Κατανοήσει σε βάθος την έννοια της ηγεσίας και τους τρόπους με τους οποίους αναπτύσσεται.

- Κατανοήσει  ποιοι είναι οι  παράγοντες που επηρεάζουν  την  αποτελεσματική ηγετική συμπεριφορά.

- Συνειδητοποιήσει  και αναλύσει  ποια  είναι  τα βασικά  συστατικά στοιχεία  της προσωπικότητας των ηγετών και πως αυτά επηρεάζουν στη συμπεριφορά τους.

- Αντιληφθεί τις βασικές δεξιότητες που πρέπει να έχουν οι ηγέτες ανάλογα με το ιεραρχικό τους επίπεδο.

- Κατανοήσει το μοντέλο των Blake & Mouton όσον αφορά τα διαφορετικά στυλ ηγεσίας που μπορούν να αναπτύξουν οι σύγχρονοι ηγέτες.

- Εμπεδώσει τις βασικότερες σύγχρονες θεωρίες της ηγεσίας (Μετασχηματιστική, Αυθεντική, Υπηρετική, Συναλλακτική σχέση ηγέτη-μέλους).

- Προσδιορίσει τους λόγους που οδηγούν στον εκτροχιασμό των ηγετών.

- Μελετήσει με κριτικό πνεύμα διάφορους σύγχρονους και παλαιότερους ηγέτες.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Ομαδική εργασία

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

(3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 1. Ορισμός Ηγέτη και Ηγεσίας
 2. Περιγραφή των χαρακτηριστικών του ηγέτη (Leadership Traits)
 3. Το μοντέλο των δεξιοτήτων του ηγέτη (Leadership Skills)
 4. Ηγετικό ύφος (Leadership Style)
 5. Θεωρία της καταστασιακής ηγεσίας (Situational Leadership)
 6. Το συναλλακτικό μοντέλο ηγέτη-μέλους (Leader Member Exchange –LMX)
 7. Μετασχηματιστική ηγεσία (Transformational Leadership)
 8. Υπηρετική ηγεσία (Servant Leadership)
 9. Αυθεντική  ηγεσία (Authentic Leadership)
 10. Μελέτες Περιπτώσεων Ηγεσίας
 1. Σκιαγράφηση σύγχρονων και παλαιοτέρων ηγετών

 

 

 

(4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

ΧΡΗΣΗ Τ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις (13 εβδομάδες διδασκαλίας με 3 ώρες ανά εβδομάδα)

39 ώρες (1,56 ECTS)

Μελέτη και ανάλυση βιβλιογραφίας (5 ώρες εβδομαδιαίως)

65 ώρες (2.60 ECTS)

Μελέτη και εκπόνηση γραπτής εργασίας

20 ώρες (0,8 (ECTS)

Μελέτη για τις τελικές εξετάσεις (μη καθοδηγούμενη μελέτη)

26 ώρες (1,04 ECTS)

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

150 ώρες/ 6 ECTS

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

-Η αξιολόγηση θα πραγματοποιείται λαμβάνοντας υπόψη τον τελικό βαθμό στις εξετάσεις, και το βαθμό γραπτών εργασιών.

(5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

- Ρωσσίδης,  Ι., Μπελιάς, Δ., Ασπρίδης,  Γ. (2018). «Διαχείριση Αλλαγών και Ηγεσία » Θεσσαλονίκη : εκδ. Α.

- Τζιόλα & Υιοί Α.Ε. ISBN : 978-960-418-824-6 Έκδοση: 1η/2019 Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 77113088

- Northouse, PG. (2019). Ηγεσία. Εκδόσεις Α. Παπασωτηρίου & ΣΙΑ ΙΚΕ

- Μπουραντάς Δ. (2005). Ηγεσία: Ο δρόμος της διαρκούς επιτυχίας. Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα.

- Northouse PG (2017). Introduction to Leadership: Concepts and practice. Sage, London.

- Day DV & Antonakis J (2012). The nature of leadership. Sage, London.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 

Leadership Quarterly

Journal of Leadership and Organizational Studies

Leadership and Organizational Development Journal

Academy of Management Journal

Academy of Management Review

Journal of Management

Journal of Applied Psychology

Journal of Organizational Behavior