Αναζήτηση
Filters
Close

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1)    ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Σ.Ο.Δ.Ε.)

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΔΕ)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

302

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

3Ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Χρηματοοικονομική Διοίκηση Ι

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

4

6

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποχρεωτικό/Επιλογής - γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Υποχρεωτικό - γενικού υποβάθρου.

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΟΧΙ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://eclass.uth.gr/modules/document/?course=DE_U_136

(2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, οι φοιτήτριες/τές θα έχουν την ικανότητα να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες της Χρηματοοικονομικής Επιστήμης και Διοίκησης, να κατανοούν και να αναλύουν τις οικονομικές καταστάσεις των επιχειρήσεων, να διαχειρίζονται τα ομόλογα και να μελετούν τη συσχέτιση κινδύνου και απόδοσης.

Επίσης θα έχουν την ικανότητα να αναλύσουν τη χρήση των χρηματοοικονομικών παραγωγών στην εταιρική χρηματοδότηση, να προϋπολογίζουν τις επενδύσεις κεφαλαίου, και να προσδιορίζουν το κεφάλαιο κίνησης της εταιρίας.  

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

Οι γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο/η πτυχιούχος είναι:

Η δυνατότητα αναζήτησης, ανάλυσης και σύνθεσης δεδομένων και πληροφοριών. Η ικανότητα αυτή, με συνδυασμό με την ικανότητα  χρήσης των νέων τεχνολογιών που θα έχει αποκτήσει, θα διευκολύνει τη διαδικασία για τη λήψη ορθολογικών αποφάσεων.

Ο/η πτυχιούχος  θα έχει την ικανότητα για  αυτόνομη αλλά και ομαδική εργασία, καθώς επίσης και για  εργασία σε διεθνές και σε διεπιστημονικό περιβάλλον.

 Επίσης, θα έχει την ικανότητα για την παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών.

Αλλά όλα τα παραπάνω θα γίνουν με σεβασμό στη διαφορετικότητα,  στην πολυπολιτισμικότητα και στο φυσικό περιβάλλον , στην  επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου, στην άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής, και στην προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψη.

(3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

1.       Βασικές έννοιες της Χρηματοοικονομικής επιστήμης και της Χρηματοοικονομικής διοίκησης.

 1.        Κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων. Μέρος 1ο: Η δομή
 2.        Κατανόηση των οικονομικών καταστάσεων. Μέρος 2ο: Ανάλυση και Διαχείριση.
 3.        Τα ομόλογα και η διαχείριση τους.
 4.        Κίνδυνος και απόδοση.
 5.        Αποτελεσματικότητα της αγοράς και Συμπεριφορική Χρηματοοικονομική.
 6.        Χρηματοοικονομικά παράγωγα και Εφαρμογή στην Εταιρική Χρηματοδότηση.
 7.        Κόστος Κεφαλαίου Επενδυτικών σχεδίων.
 8.        Προϋπολογισμός Επενδύσεων Κεφαλαίων
 9.    Άλλες μορφές Χρηματοδότησης: Μίσθωση, προνομιούχες μετοχές, τίτλοι παραστατικών δικαιωμάτων Κτήσης μετοχών και μετατρέψιμα χρεόγραφα.
 10.    Ασκήσεις

 

(4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

ΧΡΗΣΗ Τ.Π.Ε. ΣΤΗΝ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

13

Εργαστηριακή Άσκηση

26

Μελέτη Βιβλιογραφίας

40

Εκπόνηση εργασιών

40

Προετοιμασία Εξέτασης

40

Τελική Εξέταση Εξαμήνου

2

ΣύνολοΜαθήματος

161

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Συνδυασμός δυο από τις παρακάτω διαδικασίες αξιολόγησης:

 • Ασκήσεις πολλαπλών επιλογών ή Ερωτήσεις σύντομης ανάπτυξης δοκιμίων ή Προφορική εξέταση

90%

 • επίλυση ασκήσεων 10%

 

 

Οι διαδικασίες αξιολόγησης είναι προσβάσιμες από τους φοιτητές.

(5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1.        Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Από τη Θεωρία στην Πράξη.  Brigham, E., Ehrhardt, E., M. & Fox, R. Εκδ. Π.Χ.Πασχαλίδης.
 2.        Χρηματοοικονομική Διοίκηση. Θεωρία και Πρακτική. Βασιλείου Δημήτριος και Ηρειώτης Νικόλαος.
 3.        Κοινωνική Χρηματοοικονομική. Ρίσκο, απόδοση, κοινωνικός αντίκτυπος. Ανδρέας Ανδρικόπουλος. Εκδ. Προπομπός