Αναζήτηση
Filters
Close

Συστήματα Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1)    ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΏΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Σ.Ο.Δ.Ε.)

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΔΕ)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

507

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Συστήματα Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

4

5

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποχρεωτικό/Επιλογής - γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΕΠΙΛΟΓΗΣ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

(2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι να παρουσιάσει στο φοιτητή τις έννοιες του ολοκληρωμένου σχεδιασμού στις επιχειρήσεις με τη χρήση ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων. Πιο συγκεκριμένα, τα συστήματα Διαχείρισης Επιχειρησιακών Πόρων (ERP – Enterprise Resource Planning) αποτελούν ουσιαστικά τη θεμελίωση και ολοκλήρωση μέσω του ανασχεδιασμού των επιχειρησιακών διαδικασιών  των Πληροφοριακών Συστημάτων Επιχειρήσεων (ΠΣΕ). Γεννήθηκαν από την ανάγκη σύνδεσης των διαφόρων στοιχείων του οργανισμού όπως, τους ανθρώπινους πόρους, τις χρηματοοικονομικές λειτουργίες, την παραγωγή και διανομή των προϊόντων καθώς και τη σύνδεση του οργανισμού με τους πελάτες και τους προμηθευτές, σε πραγματικό χρόνο.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής είναι σε θέση:

 1. Να περιγράψει την βασική φιλοσοφία και αρχιτεκτονική Πληροφοριακών Συστημάτων Επιχειρήσεων.
 2. Να περιγράψει και εξηγήσει την δομή ενός ΠΣΕ.
 3. Να γνωρίζει τα βασικά τμήματα ενός ΠΣΕ.
 4. Να αναλύσει και περιγράψει την επίπτωση ενός ΠΣΕ στην λειτουργία ενός οργανισμού και στο περιβάλλον του.
 5. Να περιγράψει και χρησιμοποιήσει τις βασικές τεχνολογίες υποστήριξης ενός συστήματος ΠΣΕ.
 6. Να κατανοήσει τις διαδικασίες ανάπτυξης ικανοτήτων και δεξιοτήτων ολοκλήρωσης και συγχρονισμού των επιχειρηματικών διαδικασιών για ανάπτυξη στρατηγικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος.
 7. Να αναγνωρίσει, περιγράψει και συνδέσει τα κύρια χαρακτηριστικά ενός συστήματος ΠΣΕ με τα προβλήματα και τις ευκαιρίες ανάπτυξης στον οργανισμό.
 8. Να αναγνωρίσει, περιγράψει και συνδέσει τις δυνατότητες χρήσης ενός ΠΣΕ με την μετεξέλιξη των διαδικασιών του οργανισμού
 9. Να κατανοήσει και να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί ένα σύγχρονο ΠΣΕ

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

Το μάθημα Συστήματα Προγραμματισμού Επιχειρησιακών Πόρων στοχεύει εκτός από τις τεχνικές γνώσεις να βοηθήσει τον φοιτητή να αναπτύξει γενικότερες ικανότητες όπως:

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Ομαδική εργασία
 • Λήψη αποφάσεων

(3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή στα συστήματα ERP
 • Βασικές επιχειρηματικές λειτουργίες
 • Συστήματα διοίκηση παραγωγής
 • Συστήματα διαχείρισης αποθήκης
 • Συστήματα εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Ηλεκτρονικό εμπόριο
 • Προηγμένα πληροφοριακά συστήματα παραγωγής
 • Υπηρεσίες υποστήριξης συστημάτων ERP
 • Έργα ανάπτυξης συστημάτων ERP

 

(4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Στην τάξη και με τη χρήση μελετών περίπτωσης

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση πληροφοριακών συστημάτων

Υποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

40

Θεματική εργασία

40

Μελέτη & Ανάλυση της βιβλιογραφίας

70

ΣύνολοΜαθήματος

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Θεματική εργασία  (project)       40%

Τελικό διαγώνισμα                        60%

(5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1.        Φιτσιλής Πάνος, Πληροφοριακά Συστήματα Επιχειρήσεων, 2η Έκδοση, BrokenHill, 2019, ISBN 9789925563722
 2.        Τασιόπουλος Η., Χατζηγιαννάκης Δ. (2009),  Επιχειρησιακή Οργάνωση με τη βοήθεια των πληροφοριακών συστημάτων SAP, Εκδόσεις Παπασωτηρίου , Αθήνα.
 3.        Shtub A. (1999) Enterprise Resource Planning (ERP): The Dynamics of Operations Management, Kluwer Academic Publishers