Αναζήτηση
Filters
Close

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1)    ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Σ.Ο.Δ.Ε.)

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΔΕ)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

508

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

5

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΔΙΚΤΥΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

4

5

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποχρεωτικό/Επιλογής - γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Eclass

(2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Σκοπός του μαθήματος είναι να αναπτύξει την κατανόηση των χαρακτηριστικών, καθώς και των τεχνικών των διάφορων ψηφιακών και μέσων κοινωνικής δικτύωσης, των ηλεκτρονικών πλατφορμών ή καναλιών και πώς αυτά επιδρούν στη διαχείριση της στρατηγικής του μάρκετινγκ. Λαμβάνοντας υπόψη το περιβάλλον του ψηφιακού μάρκετινγκ και του ηλεκτρονικού εμπορίου, οι φοιτητές θα διερευνήσουν μια αναλυτική προσέγγιση στο στρατηγικό σχεδιασμό μιας ολοκληρωμένης επικοινωνίας ψηφιακού μάρκετινγκ και την εφαρμογή τους σε προϊόντα και υπηρεσίες επιχειρήσεων. Αυτό θα περιλαμβάνει επίσης την κατανόηση της συμπεριφοράς των καταναλωτών στο διαδικτυακό περιβάλλον.

Ιδιαίτερα, μετά το τέλος του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να:

 • Επιδείξουν μία κριτική αντίληψη στις βασικές έννοιες, θεωρίες και τα εργαλεία επικοινωνίας του ψηφιακού μάρκετινγκ
 • Αναλύσουν  κριτικά τον τρόπο με τον οποίο η διαδικασία λήψης αποφάσεων των καταναλωτών επηρεάζεται από την λειτουργία των ψηφιακών πλατφόρμων και των  μέσων κοινωνικής δικτύωσης
 • Διερευνήσουν με κριτικό πνεύμα  το ρόλο των πληροφοριών και των τεχνολογιών επικοινωνίας στις βασικές λειτουργίες επικοινωνίας μάρκετινγκ και τον αντίκτυπό τους στην διαχείρισή του.
 • Αξιολογήσουν κριτικά την αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων (campaign) των ψηφιακών και κοινωνικών μέσων από τη σκοπιά της στρατηγικής του μάρκετινγκ.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

1.Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

3. Λήψη αποφάσεων

4. Αυτόνομη εργασία

5. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

6. Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

7. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

8. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Εισαγωγή στις βασικές έννοιες
 • ΣυμπεριφοράΚαταναλωτή: Customer Journey, customer persona, STP
 • Μηχανές αναζήτησης: SEO, PPC
 • Διαχείριση branding
 • Τιμολόγηση-Διανομή
 • Τακτικήμάρκετινγκκαιστρατηγικόςσχεδιασμόςσυμπεριλαμβάνοντας IMC,  social media, e-mail marketing, searching in e marketing, mobile marketing
 • Ολοκληρωμένες επικοινωνίες - Σχεδιασμός μέσων προβολής: Η ανάπτυξη των media και οι επιπτώσεις τους
 • Social media marketing
 • Αξιολόγηση και αποτίμηση των ολοκληρωμένων/ ψηφιακών προγραμμάτων επικοινωνίας - Metrics

 

(4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση Λογισμικού Παρουσιάσεων [Power Point] με ενσωμάτωση πολυμέσων, ώστε η μάθηση να είναι πιο συναρπαστική - Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω ειδικής πλατφόρμας μάθησης [e-class] όπου αναρτάται, σε εβδομαδιαία βάση, και χρησιμοποιείται υποστηρικτικό υλικό. Μέσω αυτής της διαδραστικής πλατφόρμας ο διδάσκων διαμοιράζει αρχεία, αναρτά εργασίες, παρέχει ανάδραση. Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες - Επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες μέσω e-mail, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του μαθήματος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις, 4  ώρες/εβδομάδα

13 * 4=52

Αυτοτελής Μελέτη

30

Μελέτη Βιβλιογραφίας

11

Προετοιμασία Εξέτασης

30

Τελική Εξέταση Εξαμήνου

2

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

25*5=125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Η γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική.

Το παρόν κείμενο περιγραφής του μαθήματος, με τα κριτήρια αξιολόγησης, είναι προσβάσιμο στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος που αναρτάται πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς στον ιστότοπο του Τμήματος και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος.

Επίσης, οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται από το πρώτο μάθημα σχετικά με τις απαιτήσεις τους μαθήματος και τις δικές τους υποχρεώσεις, τα κριτήρια αξιολόγησης και τις απαιτήσεις σχετικά με τις εργασίες του εξαμήνου.

Αξιοποιούνται, επίσης, στο έπακρο οι δυνατότητες της πλατφόρμας e-class. Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση στο τέλος του εξαμήνου γίνεται βάση της τελικής εξέτασης [100%].

Η κλίμακα βαθμολογίας είναι 0-10.

(5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική

 • Βλαχοπούλου, Μ. (2019). Ψηφιακό Μάρκετινγκ: Από τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα: Εκδόσεις Rosili.
 • Kenneth, L. & Guercio, T.C. (2018). Ηλεκτρονικό Εμπόριο, 14η έκδοση. Εκδόσεις Παπασωτηρίου & Σια ΙΚΕ.
 • Kingsnorth, S. (2022). Στρατηγική ψηφιακού μάρκετινγκ. Αθήνα: Εκδόσεις Προπομπός.
 • Τζωρτζάκης, Κ. & Charlesworth, A. (2020). Μάρκετινγκ περιλαμβάνει και ψηφιακό μάρκετινγκ. Αθήνα: Εκδόσεις Rosili.
 • Βλαχοπουλου, Μ. &Δημητριαδης, Σ. (2014). Ηλεκτρονικό Επιχειρειν και Μάρκετινγκ: Καινοτόμα Μοντελα Σε Ψηφιακό Περιβαλλον. Αθήνα: Εκδόσεις Rosili.
 • Tuten, T. & Solomon, M. (2016). Social Media Marketing Μάρκετινγκ με Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Αθήνα: Εκδόσεις Δίαυλος.

Ξενόγλωσση

 • Angel, G. (2015). Measuring the Digital World: Using Digital Analytics to Drive Better Digital Experiences. New Jersey: Pearson FT Press
 • Chaffey, D. & Ellis-Chadwick, F. (2019). Digital Marketing: Strategy, Implementation and Practice.7 th ed.  New York: Pearson
 • Chaffey, D. & Smith, PR. (2018). Digital Marketing Excellence: Planning, Optimizing and Integrating Online Marketing. 5 th ed. New York: Routledge
 • Kaufman, I. Horton, C. (2014). Digital Marketing: Integrating Strategy and Tactics with Values, A Guidebook for Executives, Managers, and Students. New York: Routledge
 • Nesamoney, D. (2015). Personalized Digital Advertising. Pearson: New Jersey
 • Parkin, G. (2009) Digital Marketing: Strategies for Online Success, Syndey: New Holland Publishers
 • Roberts, M., &Zahay, D. (2012) Internet Marketing: Integrating Online and Offline Strategies, 3rd ed., Mason: South Western - Cengage Learning.
 • Tracy, T. & Solomon, M. (2015). Social media marketing. 2 nd ed. London: Sage Publications

Προτεινόμενα Επιστημονικά-Ακαδημαϊκά Περιοδικά

 • Journal of Digital Marketing
 • Journal of Digital Marketing and Social Media Marketing
 • The Journal of Database Marketing
 • Campaign
 • European Campaign Planner
 • Journal of Marketing
 • Journal of Consumer Research
 • Journal of Advertising
 • Journal of Advertising Research