Αναζήτηση
Filters
Close

ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1)    ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Σ.Ο.Δ.Ε.)

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΔΕ)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

707

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

7ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

4

5

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποχρεωτικό/Επιλογής - γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΕΠΙΛΟΓΗΣ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Eclass

(2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το Μάθημα της ψηφιακής οικονομίας είναι ένα μάθημα επιλογής που στοχεύει στο να εισάγει τους φοιτητές στην έννοια αλλά και στο περιεχόμενο του ψηφιακού μετασχηματισμού της οικονομίας.  Πρόκειται για δι-επιστημονική περιοχή, όπου παρουσιάζονται θέματα όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, οι τεχνολογίες δικτύων και οι νέες μορφές οργάνωσης της επιχείρησης, εργαλεία που επιτρέπουν την πρόσβαση σε ψηφιακές αγορές, καθώς και στις ψηφιακές υπηρεσίες στην οικονομία, αλλά και οι επιπτώσεις από αυτό το μετασχηματισμό.

Το μάθημα εξηγεί τις πλέον σύγχρονες έννοιες, μεθόδους και εργαλεία όπως ενδεικτικά οι τεχνολογίες οικονομίας (FinancialTechnologies-Fintech), το κρυπτονόμισμα και το κατανεμημένο καθολικό (blockchain). Επιπλέον, το μάθημα επιδεικνύει χρήσιμα παραδείγματα εφαρμογής τους.

Ιδιαίτερα, μετά το τέλος του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να:

 • Ορίσουν τις έννοιες fintech, blockchain, κρυπτονόμισμα κλπ.
 • Περιγράψουν την πυραμίδα και το οικοσύστημα της ψηφιακής οικονομίας.
 • Ξεχωρίσουν τις αναδυόμενες αγορές
 • Ορίσουν τον ψηφιακό μετασχηματισμό στις επιχειρήσεις και την οικονομία
 • Συγκρίνουν τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζουν οι ψηφιακές τεχνολογίες στην εργασία, στην παραγωγή και στα συστήματα εμπιστοσύνης.
 • Σχεδιάσουν την αρχιτεκτονική του κρυπτονομίσματος
 • Παραθέσουν γνωστά blockchain
 • Περιγράψουν τις τάσεις στην περιοχή του blockchain

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

1.Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

3. Λήψη αποφάσεων

4. Αυτόνομη εργασία

5. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

6. Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

7. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

8. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Θεωρητικό υπόβαθρο

Οικοσύστημα της ψηφιακής οικονομίας

Οι επιπτώσεις του δικτύου, μοντέλα παραγωγής αξίας, ψηφιακά επιχειρησιακά μοντέλα)

Τεχνολογίες οικονομίας (Fintech)

Blockchain και ο ρόλος του στις ασφαλείς συναλλαγές

Ψηφιακό νόμισμα

 

(4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση Λογισμικού Παρουσιάσεων [Power Point] με ενσωμάτωση πολυμέσων, ώστε η μάθηση να είναι πιο συναρπαστική - Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω ειδικής πλατφόρμας μάθησης [e-class] όπου αναρτάται, σε εβδομαδιαία βάση, και χρησιμοποιείται υποστηρικτικό υλικό. Μέσω αυτής της διαδραστικής πλατφόρμας ο διδάσκων διαμοιράζει αρχεία, αναρτά εργασίες, παρέχει ανάδραση. Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες - Επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες μέσω e-mail, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του μαθήματος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις, 4  ώρες/εβδομάδα

13 * 4=52

Αυτοτελής Μελέτη

30

Μελέτη Βιβλιογραφίας

11

Προετοιμασία Εξέτασης

30

Τελική Εξέταση Εξαμήνου

2

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

25*5=125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Η γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική.

Το παρόν κείμενο περιγραφής του μαθήματος, με τα κριτήρια αξιολόγησης, είναι προσβάσιμο στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος που αναρτάται πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς στον ιστότοπο του Τμήματος και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος.

Επίσης, οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται από το πρώτο μάθημα σχετικά με τις απαιτήσεις τους μαθήματος και τις δικές τους υποχρεώσεις, τα κριτήρια αξιολόγησης και τις απαιτήσεις σχετικά με τις εργασίες του εξαμήνου.

Αξιοποιούνται, επίσης, στο έπακρο οι δυνατότητες της πλατφόρμας e-class. Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση στο τέλος του εξαμήνου γίνεται βάση της τελικής εξέτασης [100%].

Η κλίμακα βαθμολογίας είναι 0-10.

(5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

 • ΣΤΕΙΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ (2013). ΨΗΦΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ, Εκδόσεις Ε.&Δ.ΑΝΙΚΟΥΛΑ-Ι.ΑΛΕΞΙΚΟΣ ΟΕ
 • Tapscott, D. (2000). Η Ψηφιακή Οικονομία. Εκδόσεις Leader Books
 • DAVECHAFFEY (2016). ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ: ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΛΕΙΔΑΡΙΘΜΟΣ ΕΠΕ

Διεθνής:

 • Brynjolfsson, E. / Kahin, B. (eds.) (2000), Understanding the Digital Economy.

Cambridge Mass.: The MIT Press.

 • Shapiro, C. / Varian, H. (1998), Information Rules. A Strategic Guide to the Network Economy. Boston: Harvard Business School Press.
 • Molho, I. (1997), The Economics of Information. Oxford: Blackwell.
 • Agnieszka Skala (2019). Digital Startups in Transition Economies: Challenges for Management, Entrepreneurship and Education. Springer International Publishing, Palgrave Pivot.
 • David Gibson, David Gibson, Youngkyun Baek (2008). Digital simulations for improving education: learning through artificial teaching environments
 • Michael E. Auer, Thrasyvoulos Tsiatsos (2020). The Challenges of the Digital Transformation in Education: Proceedings of the 21st International Conference on Interactive Collaborative Learning (ICL2018) - Volume 1. Springer International Publishing.
 • Laudon Kenneth C. - Traver Carol (2018). Ηλεκτρονικό Εμπόριο 2018: Επιχειρήσεις, τεχνολογία, κοινωνία. 14η Έκδοση. Εκδόσεις Κλειδάριθμος
 • Brynjolfsson, E. / Kahin, B. (eds.) (2000), Understanding the Digital Economy. Cambridge Mass.: The MIT Press.
 • Shapiro, C. / Varian, H. (1998), Information Rules. A Strategic Guide to the Network Economy. Boston: Harvard Business School Press..
 • Molho, I. (1997), The Economics of Information. Oxford: Blackwell.

- Προτεινόμενα Περιοδικά :

 • Digital Business
 • Technological Forecasting and Social Change
 • International Journal of Industrial Organization