Αναζήτηση
Filters
Close

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1)    ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Σ.Ο.Δ.Ε.)

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΔΕ)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

803

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

8ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΨΗΦΙΑΚΗ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

4

5

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποχρεωτικό/Επιλογής - γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΟΧΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

Eclass

(2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Το Μάθημα της ψηφιακής και αστικής καινοτομίας είναι ένα βασικό μάθημα που στοχεύει στο να εισάγει τους φοιτητές στην έννοια αλλά και στο περιεχόμενο της διοίκησης καινοτομίας, δίνοντας έμφαση στις σύγχρονες τάσεις παραγωγής καινοτομίας, δηλαδή στο ψηφιακό περιβάλλον και στα αστικά οικοσυστήματα. Πρόκειται για δι-επιστημονική περιοχή, όπου παρουσιάζονται θέματα όπως η διοίκηση καινοτομίας, ριζοσπαστική και κοινωνική καινοτομία στο Διαδίκτυο και στις ψηφιακές τεχνολογίες, αστική καινοτομία και έξυπνες πόλεις, εφαρμογή μεθόδων παραγωγής καινοτομίας στο αστικό περιβάλλον (πχ. ζωντανά εργαστήρια (livinglabs), σχεδιαστική σκέψη (designthinking) κλπ.), αλλά και το ρόλο της τυποποίησης στον κύκλο ζωής της καινοτομίας. Επιπλέον, το μάθημα επιδεικνύει χρήσιμα παραδείγματα παραγωγής και διοίκησης καινοτομίας.

Ιδιαίτερα, μετά το τέλος του μαθήματος αυτού οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να:

 • Ορίζουν και να ξεχωρίζουν τις έννοιες καινοτομία, ριζοσπαστική και κοινωνική καινοτομία, ψηφιακή καινοτομία, έξυπνη, βιώσιμη πόλη και ανθεκτική πόλη.
 • Ταξινομούν μια καινοτομία με διαφορετικά κριτήρια.
 • Μετρούν τη δυνατότητα παραγωγής καινοτομίας ενός οργανισμού.
 • Συγκρίνουν τα παραδοσιακά με τα ψηφιακά και τα αστικά περιβάλλοντα παραγωγής καινοτομίας.
 • Περιγράφουν ένα σύστημα πόλης, με τις υποδομές και τα παραγωγικά του μοντέλα.
 • Αναλύουν το τοπικό οικοσύστημα και να ορίζουν τις στρατηγικές απαιτήσεις για έξυπνη, βιώσιμη και ανθεκτική πόλη.
 • Ορίζουν πηγές και αλυσίδες αξίας σε ένα ψηφιακό και σε ένα αστικό περιβάλλον για ευφυΐα και ανθεκτικότητα.
 • Αναλύουν επιχειρηματικές περιπτώσεις (businesscases) σε ψηφιακά και αστικά περιβάλλοντα.
 • Ιεραρχούν την επιλογή των λύσεων ευφυΐας και ανθεκτικότητας που θα υλοποιήσει ή που θα διεκδικήσει ένας οργανισμός, μια πόλη ή περιφέρεια.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

1.Aναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

2. Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

3. Λήψη αποφάσεων

4. Αυτόνομη εργασία

5. Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

6. Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

7. Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

8. Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

(3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 • Έννοιες και θεωρητικό υπόβαθρο
 • Καινοτομία, τύποι καινοτομίας και μετρικές
 • Ο κύκλος ζωής της καινοτομίας
 • Δομημένα συστήματα διοίκησης καινοτομίας
 • Ψηφιακή ριζοσπαστική καινοτομία
 • Αναδυόμενη κοινωνική ψηφιακή καινοτομία
 • Πηγές, αλυσίδα αξίας και επιχειρηματικά μοντέλα σε αστικό περιβάλλον
 • Έξυπνες πόλεις: έννοιες, αρχιτεκτονικές και προσεγγίσεις
 • Τεχνολογίες έξυπνων και βιώσιμων πόλεων
 • Τεχνολογίες παραγωγής και διοίκησης καινοτομίας στο αστικό περιβάλλον (livinglabs, designthinking, co-creation κλπ.)
 • Ο ρόλος της τυποποίησης στον κύκλο ζωής της καινοτομίας

 

(4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

ΣΤΗΝ ΤΑΞΗ

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση Λογισμικού Παρουσιάσεων [Power Point] με ενσωμάτωση πολυμέσων, ώστε η μάθηση να είναι πιο συναρπαστική - Υποστήριξη της μαθησιακής διαδικασίας μέσω ειδικής πλατφόρμας μάθησης [e-class] όπου αναρτάται, σε εβδομαδιαία βάση, και χρησιμοποιείται υποστηρικτικό υλικό. Μέσω αυτής της διαδραστικής πλατφόρμας ο διδάσκων διαμοιράζει αρχεία, αναρτά εργασίες, παρέχει ανάδραση. Χρήση Τ.Π.Ε. στην Επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες - Επικοινωνία με τους φοιτητές/τριες μέσω e-mail, της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του μαθήματος

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις, 4  ώρες/εβδομάδα

13 * 4=52

Αυτοτελής Μελέτη

30

Μελέτη Βιβλιογραφίας

11

Προετοιμασία Εξέτασης

30

Τελική Εξέταση Εξαμήνου

2

Σύνολο Μαθήματος (25 ώρες φόρτου εργασίας ανά πιστωτική μονάδα)

25*5=125

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Η γλώσσα αξιολόγησης είναι η ελληνική.

Το παρόν κείμενο περιγραφής του μαθήματος, με τα κριτήρια αξιολόγησης, είναι προσβάσιμο στον Οδηγό Σπουδών του Τμήματος που αναρτάται πριν την έναρξη κάθε ακαδημαϊκής χρονιάς στον ιστότοπο του Τμήματος και στην ηλεκτρονική πλατφόρμα του μαθήματος.

Επίσης, οι φοιτητές/τριες ενημερώνονται από το πρώτο μάθημα σχετικά με τις απαιτήσεις τους μαθήματος και τις δικές τους υποχρεώσεις, τα κριτήρια αξιολόγησης και τις απαιτήσεις σχετικά με τις εργασίες του εξαμήνου.

Αξιοποιούνται, επίσης, στο έπακρο οι δυνατότητες της πλατφόρμας e-class. Η αξιολόγηση και η βαθμολόγηση στο τέλος του εξαμήνου γίνεται βάση της τελικής εξέτασης [100%].

Η κλίμακα βαθμολογίας είναι 0-10.

(5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Ελληνική:

 • Βασιλειάδης, Λ. (2021). Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία. Σύγχρονες προσεγγίσεις και πρακτικές διαχείρισης. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΤΣΟΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ε.Ε.
 • Joe, T. and Besant, J. (2017). Στρατηγική Διοίκηση Καινοτομίας. BROKEN HILL PUBLISHERS LTD.
 • Λαμπανάρης, Γ. (2020). Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Επιχειρήσεων. Εκδόσεις ΔΙΣΙΓΜΑ ΙΚΕ.
 • Δουκίδης, Γ. (2019). Το ψηφιακό μέλλον. ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΙΔΕΡΗΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΙΔΕΡΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.

Διεθνής:

 • Anthopoulos, L. (2017). Understanding Smart Cities - A tool for Smart Government or an Industrial Trick? Public Administration and Information Technology, Vol. 22, Springer Science+Business: New York.
 • Bibri, S. E. (2018). Smart Sustainable Cities of the Future: The Untapped Potential of Amalgamating Big Data Analytics and Context–Aware Computing for Advancing Sustainability. The Urban Book Series, Springer Science+Business: New York.
 • From Intelligent to Smart Cities by Mark Deakin (Editor), Husam Al Waer (Editor), Routledge London and New York, 2012.

- Προτεινόμενα Περιοδικά :

 • Cities
 • City
 • Technological Forecasting and Social Change
 • Journal of Urban Technology