Αναζήτηση
Filters
Close

Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1)    ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (Σ.Ο.Δ.Ε.)

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΤΔΕ)

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

802

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

8o

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Επιχειρηματική Ηθική και Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

4

5

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποχρεωτικό/Επιλογής - γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Επιστημονικής Περιοχής

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Δεν υπάρχουν

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

Ναι

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

(2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Η κοινωνική ευθύνη των επιχειρήσεων είναι ένας δυναμικός κλάδος με μεγάλη σημασία

στην επιχειρηματική πρακτική. Περαιτέρω είναι κατ’ εξοχήν αντικείμενο διοίκησης

επιχειρήσεων, ως αυτοτελούς κλάδου, και όχι αντικείμενο άλλης επιστήμης, που εισάγεται

ως εφόδιο για το μελλοντικό διοικητή επιχειρήσεως.

Στο μάθημα αυτό μελετούμε τα προβλήματα ηθικής φύσεως που δημιουργούνται από τη

δράση των επιχειρηματικών μονάδων, καθώς και τα ηθικά ζητήματα που ανακύπτουν για

τους εργαζομένους στο χώρο εργασίας.

Με το πέρας των μαθημάτων οι φοιτητές πρέπει να είναι σε θέση να αντιλαμβάνονται

βασικούς προβληματισμούς της ηθικής διδασκαλίας και να εκτιμούν τη σημασία της

ηθικότητας για την επιχειρηματική δραστηριότητα. Θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τα

ηθικά προβλήματα της επιχειρηματικής δράσης και με τον κλάδο της επιχειρηματικής

ηθικής ως ιστορικό φαινόμενο που αναδύθηκε μαζί με τον γιγαντισμό των ανωνύμων.

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

 • Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου
 • Σχεδιασμός και διαχείριση έργων
 • Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

(3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

 • Η Σχέση Επιχειρηματικής – Οικονομικής Δραστηριότητας και Ηθικής: Μινιμαλιστικές, Μαξιμαλιστικές και Νεοαριστοτελικές Θεωρήσεις.
 • Επιχείρηση και Εργαζόμενοι : Εργασία, Προσωπικότητα – Κίνητρα, Παραγωγικότητα, Δικαιοσύνη.
 • Ηθικά Διλήμματα και Αποφάσεις: Κριτήρια Προσλήψεων, Ισότητα Ευκαιριών, Αντισταθμιστικές Πολιτικές, Υποχρεώσεις Εργαζομένων, Διαφήμιση, Ανταγωνισμός, Νομικό Πλαίσιο και Επιχειρηματική Δραστηριότητα.
 • Συνάρθρωση Ευθυνών έναντι: των Μετόχων, της Κοινότητας, των Καταναλωτών, των Εργαζομένων.
 • Οικολογικό Πρόβλημα και Μοντέλα Οικονομικής Ανάπτυξης.
 • Επιχείρηση και Πολιτιστικό Περιβάλλον.
 • Αυτορύθμιση, Κώδικες Δεοντολογίας και Κρατική Παρέμβαση.
 • Παγκοσμιοποίηση και Νέο «Παράδειγμα» για τη Θεωρία και τις Ηθικές Αποφάσεις.

 

(4)    ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Πρόσωπο με πρόσωπο

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Χρήση οπτικοακουστικού και αλληλεπιδραστικού υλικού με τη βοήθεια ΤΠΕ

Υποστήριξη μαθησιακής διαδικασίας και επικοινωνίας με τους φοιτητές μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Εργαστηριακή Άσκηση

13

Μελέτη Βιβλιογραφίας

35

Εκπόνηση εργασιών

15

Προετοιμασία Εξέτασης

46

Τελική Εξέταση Εξαμήνου

2

ΣύνολοΜαθήματος

150

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Ι. Γραπτή τελική εξέταση (70%) που περιλαμβάνει:

- Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής

- Ανάλυση ρόλων και ενδιαφερομένων μερών σε σύντομη μελέτη περίπτωσης

- Επίλυση προβλημάτων σχετικών με το αντικείμενο του μαθήματος

- Συγκριτική αξιολόγηση στοιχείων θεωρίας

ΙΙ. Ατομική ή Ομαδική Εργασία (30%)

Σκοπός της εργασίας είναι ο έλεγχος των δεξιοτήτων που ανέπτυξαν οι σπουδαστές σε εργαλεία και υπηρεσίες που σχετίζονται με τη συμπεριφορά καταναλωτή και η ικανότητά τους να σχεδιάζουν και να υλοποιούν ένα έργο ομαδικά ή αυτόνομα.

(5)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 • BLOWFIELD MICHAEL, MURRAY ALAN, 2021, ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ, Broken Hill Publishers
 • Rasche Andreas, Morsing Mette, Moon Jeremy (Συγγρ.) - Σαχινίδης Αλέξανδρος, Ρουμελιώτης Μιχάλης (Επιμ.), (2020), Εταιρική κοινωνική ευθύνη, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΕ
 • Haski-LeventhalDebbie, Κωνσταντίνος Μανασάκης, Γεώργιος Θερίου (επιμέλεια), (2018), Στρατηγική Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α. ΤΖΙΟΛΑ & ΥΙΟΙ Α.Ε.