Αναζήτηση
Filters
Close

Εμπορικό Δίκαιο και Ψηφιακός Μετασχηματισμός

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1)    ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

ΤΜΗΜΑ

Διοίκησης Επιχειρήσεων

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

607

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

6

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Εμπορικό Δίκαιο και Ψηφιακός Μετασχηματισμός

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Σύνολο μαθήματος

4

5

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Ειδικού υποβάθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Δεν υφίστανται

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

-

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://de.uth.gr/%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B3%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1-%CE%BF%CE%B4%CE%B7%CE%B3%CF%8C%CF%82-%CF%83%CF%80%CE%BF%CF%85%CE%B4%CF%8E%CE%BD

(2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

  • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
  • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
  • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

 

Σκοπός του μαθήματος είναι η εισαγωγή των φοιτητών/τριών σε θεμελιώδους σημασίας ζητήματα του νομικού ηλεκτρονικού περιβάλλοντος συναλλαγών .

Το εν λόγω γνωστικό αντικείμενο καλύπτει ως αντικείμενο διδασκαλίας το ευρύ φάσμα εννόμων σχέσεων του ιδιωτικού δικαίου εκτεινόμενο από την Οδηγία και τα ΠΔ για το ηλεκτρονικό εμπόριο, την πληροφόρηση και το δικαίωμα προσβάσεως σε αυτή (άρθρ. 902 ΑΚ), την ηλεκτρονικά καταρτιζόμενη σύμβαση κατά τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα, τις ενοχικές σχέσεις στις συμβάσεις μέσω διαδικτύου, το δικαίωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση, την προστασία των προσωπικών δεδομένων και βέβαια μέχρι τα ζητήματα που προκύπτουν από την ψηφιακή υπογραφή και τα ηλεκτρονικά έγγραφα (άρθρ. 440-444 ΚΠολΔ). Έτσι, αποτελεί απαραίτητο θεμέλιο για την απόκτηση αποτελεσματικής αντίληψης σχετικά με το σύγχρονο ηλεκτρονικό πλαίσιο λειτουργίας κάθε οικονομίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο δίκαιο των συμβάσεων και ιδίως στα ζητήματα της αθέτησης τους, τα οποία συνδέονται με τις ιδιαίτερες ανάγκες των φοιτητών του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα μπορούν:

1. Να γνωρίζουν τις θεμελιώδεις έννοιες του ηλεκτρονικού εμπορίου

2. Να αποκτήσουν ίδια αντίληψη για την δομή και λειτουργία των κανόνων του συγκεκριμένου κλάδου δικαίου (αστικού & εμπορικού)

3. Να κατανοούν τον ηλεκτρονικό τρόπο διάπλασης των εννόμων σχέσεων

4. Να αντιλαμβάνονται ότι το σύνολο της κοινωνικής, οικονομικής και επαγγελματικής τους δραστηριότητας ρυθμίζεται από κανόνες δικαίου, οι οποίοι επιχειρούν την διατήρηση ισόρροπης ικανοποίησης των δικαιωμάτωντους και

5. Να μπορούν να χρησιμοποιούν σκεπτικό και αντίστοιχη επιχειρηματολογία για την αντιμετώπιση/ επίλυση βασικών νομικών προβλημάτων που αφορούν σημαντικούς φορείς της οικονομικής δραστηριότητας.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να αποκτήσεις ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος) η διδασκαλία των Νομικών θεμάτων Ηλεκτρονικού Εμπορίουπροσφέρει στους φοιτητές ευκαιρία προσεγγίσεως σύνθετων ζητημάτων μέρους του ηλεκτρονικού αστικού και εμπορικού δικαίου παρέχοντας τους νέα οπτική γωνία κατανόησης των κρίσιμων εννοιών των εννόμων σχέσεων, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με ένα ευρύ φάσμα κανόνων, που διέπουν τις συναλλακτικές σχέσεις των παραγόντων της οικονομίας και παράλληλα θα είναι σε θέση να σκιαγραφήσουν την δομή και την οργάνωση οικονομικών θεσμών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό θα είναι σε θέση:

να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις

να λαμβάνουν αποφάσεις τεκμηριωμένα

να εργαστούν σε διεπιστημονικό περιβάλλον

να αποκτήσουν ερεθίσματα για περαιτέρω ερευνητική δραστηριότητα

να επιδεικνύουν κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα με κριτήριο και το πλέγμα των κανόνων δικαίου και

να προάγουν την ελεύθερη και δημιουργική σκέψη στη βάση επαγωγικών συλλογισμών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (3) ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ


 

Νομικά Θέματα Ηλεκτρονικού Εμπορίου

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

 

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

Η παροχή υπηρεσιών Πρόσβασης στο Διαδίκτυο

(έννοια, χαρακτηριστικά, διακρίσεις, νομοθεσία)

ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Νομικά ζητήματα του παγκόσμιου ηλεκτρονικού εμπορίου

(ο ρόλος των Διεθνών Οργανισμών, το εφαρμοστέο δίκαιο στις συμβατικές ενοχές)

 

ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

Το ΠΔ 131/2003 για το ηλεκτρονικό εμπόριο

(πεδίο εφαρμογής, η υποχρέωση πληροφόρησης, η διαφήμιση στο διαδίκτυο, η σύναψη των online συμβάσεων, η ευθύνη των μεσαζόντων φορέων παροχής υπηρεσιών)

ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

Οι ηλεκτρονικές υπογραφές

(έννοια, διακρίσεις, το ΠΔ και η Οδηγία για τις ηλεκτρονικές υπογραφές, οι έννομες συνέπειες των ηλεκτρονικών υπογραφών)

ΜΕΡΟΣ ΠΕΜΠΤΟ

Η προστασία του καταναλωτή

(οι εξ αποστάσεως συμβάσεις, οι Γ.Ο.Σ. και ο έλεγχός τους, τα δικαιώματα του καταναλωτή, η ευθύνη του παραγωγού ελαττωματικού προϊόντος και του παρέχοντος υπηρεσίες)

ΜΕΡΟΣ ΕΚΤΟ

Η προστασία του προσώπου από την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο

(οι προσωπικές πληροφορίες, η άμεση διαφήμιση, οι αθέμιτες εμπορικές πρακτικές, δικαιώματα των υποκειμένων και υποχρεώσεις των φορέων)

ΜΕΡΟΣ ΕΒΔΟΜΟ

Τα ηλεκτρονικά έγγραφα

(ζητήματα κύρους και αξιοπιστίας στο σύγχρονο συναλλακτικό περιβάλλον)

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Δια ζώσης διδασκαλία

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Δεν απαιτείται

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

42

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

15

Αυτοτελής μελέτη

58

 

 

 

Σύνολο Μαθήματος

115

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:

  1. Ερωτήσεις θεωρίας και σύντομής ανάπτυξης (70%  του συνολικού βαθμού)
  2. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (30% του συνολικού βαθμού)

(3)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Κ. Δελούκα-Ιγγλέση, Νομικά θέματα ηλεκτρονικού εμπορίου, 2η έκδ., 2015

Ε. Αλεξανδροπούλου, Προσωπικά Δεδομένα: Η νομική ρύθμιση της ηλεκτρονικής επεξεργασίας τους, 2007

Γ. Γεωργιάδη, Η σύναψη συμβάσεων μέσω του διαδικτύου, 2003

Ι Ιγγλεζάκη, Το Δίκαιο του ηλεκτρονικού εμπορίου, 2009

Γ. Καράκωστα, Δίκαιο και Ίντερνετ, Νομικά ζητήματα του Διαδικτύου, 2η έκδ., 2009

Δ. Μανιώτης, Η σύναψη της ηλεκτρονικής συμβάσεως και η ευθύνη των παρεχόντων συνδρομή στην κατοχύρωση της γνησιότητας και του αναλλοίωτου των ηλεκτρονικών εγγράφων, 2003

Κ. Χριστοδούλου, Ηλεκτρονικά έγγραφα και ηλεκτρονική δικαιοπραξία, 2η εκδ., 2004