Αναζήτηση
Filters
Close

Εμπορικό Δίκαιο

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

 1.        ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 206

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

2ο

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

4

5

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο 4.

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Υποβάθρου , Γενικών Γνώσεων, Επιστημονικής Περιοχής, Ανάπτυξης Δεξιοτήτων

ΥΠΟΒΑΘΡΟ

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

-

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

ΝΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

http://

 1.        ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 • Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 • Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης

και Παράρτημα Β

 • Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Η άσκηση διοίκησης επιχειρήσεων προϋποθέτει γνώση του εμπορικού δικαίου. Ο στόχος του μαθήματος είναι η παροχή θεμελιωδών γνώσεων και η εκμάθηση διαδικασιών και τεχνικών, ώστε ο μελλοντικός απόφοιτος, αφενός μεν, να γνωρίζει το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τις επιχειρήσεις (ατομικές και εταιρικές επιχειρήσεις)  από τη σύσταση έως την παύση τους, αφετέρου δε, να εφαρμόζει τις ενδεδειγμένες ρυθμιστικές διαδικασίες και τεχνικές που απαιτούνται κάθε φορά κατά τη λειτουργία της επιχείρησης.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές/τριες θα είναι σε θέση :

 1. Να έχουν σαφή εικόνα και να κατανοούν το ρυθμιστικό πλαίσιο του Εμπορικού Δικαίου.
 2. Να γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και λειτουργίες του εμπόρου και του εμπορίου, της επιχείρησης, της εταιρίας, των αξιογράφων, των αρμοδιοτήτων και της ευθύνης των διοικητών, της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, της εξυγίανσης των επιχειρήσεων και  της πτώχευσης των εμπόρων.
 3. Να αξιολογούν ποιοι κανόνες και διαδικασίες εφαρμόζονται στη σύσταση και λειτουργία των εμπορικών εταιριών, στο μετασχηματισμό και στην εξυγίανση των επιχειρήσεων, στην πτώχευση των εμπόρων, στην έκδοση και τον τρόπο λειτουργίας των συναλλαγματικών και των τραπεζικών επιταγών.
 4. Να γνωρίζουν ποια έγγραφα είναι απαραίτητα για τη σύσταση μιας εμπορικής επιχείρησης, για την κατοχύρωση εμπορικών σημάτων και ευρεσιτεχνιών καθώς και για τη λειτουργία και παύση μιας επιχείρησης.
 5. Να συντάσσουν έγγραφα, που είναι απαραίτητα για την καθημερινή λειτουργία μιας επιχείρησης, για τη εγκυρότητα των πράξεων των οργάνων ή των εκπροσώπων της.

 

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

Το μάθημα αποσκοπεί:

 • στην αναζήτηση, στην ανάλυση και στη σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των νέων τεχνολογιών,
 • στην προσαρμογή των επιχειρήσεων στις νέες οικονομικές καταστάσεις,
 • στη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων,
 • στην αυτόνομη εργασία
 • στη διαμόρφωση πνεύματος ομαδικής εργασίας,
 • στην εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον,
 • στην παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών,
 • στο σεβασμό της διαφορετικότητας και της πολυπολιτισμικότητας
 • στην επίδειξη κοινωνικής επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και

ευαισθησίας σε θέματα φύλου, και

 • στην προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης.
 1.        ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

Παρέχονται οι γνώσεις για την εμπέδωση των βασικών εννοιών του Εμπορικού Δικαίου, του Δικαίου της Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας, του Δικαίου των Εταιριών, των Αξιογράφων, της Εξυγίανσης των Επιχειρήσεων, του Πτωχευτικού Δικαίου καθώς και της ρύθμισης οφειλών φυσικών προσώπων μη εμπόρων .

Οι κυριότερες θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν (ανά εβδομάδα διδασκαλίας) :

 1. Εμπορικό δίκαιο, άλλοι δικαιϊκοί κλάδοι και Οικονομικές Επιστήμες
 2. Εμπόριο
 3. Εμπορικές πράξεις - συμβάσεις
 4. Έμπορος, εμπορική ιδιότητα, εμπορικά βιβλία.
 5. Επιχείρηση, διακριτικά γνωρίσματα, προστασία, φορολογία
 6. Εμπορικές εταιρίες, νομικές μορφές, βασικά γνωρίσματα
 7. Ομόρρυθμη, Ετερόρρυθμη, Αφανής Εταιρία
 8. Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης και  Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία
 9. Ανώνυμη Εταιρία και Συνεταιρισμοί
 10. Αξιόγραφα: Συναλλαγματική, Τραπεζική Επιταγή, Γραμμάτιο σε διαταγή
 11. Διαδικασίες εξυγίανσης επιχειρήσεων
 12. Πτώχευση εμπόρων και ιδιωτών
 13. Σύνταξη καταστατικών εταιριών, πρακτικών διοικητικών οργάνων και συμπλήρωση αξιογράφων
 1.        ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Δια ζώσης διδασκαλία

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Οι παρουσιάσεις πραγματοποιούνται με τη βοήθεια εποπτικών μέσων (επιδιαφανοσκόπειο, πίνακας) και διανέμεται ενημερωτικό υλικό μέσω της σελίδας του μαθήματος στο eclass.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

16

Αυτοτελής μελέτη

60

 

 

 

Σύνολο Μαθήματος

115

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

Γραπτή εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:

 1. Ερωτήσεις θεωρίας και σύντομής ανάπτυξης (70%  του συνολικού βαθμού)
 2. Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (30% του συνολικού βαθμού)

 

 

 

 

 

 1.        ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • Βελέντζας Ι. (2013). Επίτομο Εμπορικό Δίκαιο, Θεσσαλονίκη, JUS.
 • Σινανώτη Α. (221). Εμπορικές Εταιρίες, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη
 • Αλεξανδρίδου Ε. (2019). Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη
 • Ρόκας Ν. (2019). Εμπορικές Εταιρίες, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη
 • Ψυχομάνης Σ. (2020). Δίκαιο Εμπορικών Εταιριών, Αθήνα, Σάκκουλα
 • Περάκης Ε. (2013). Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη
 • Περάκης Ε. – Ρόκας Ν. (2013) Γενικό Μέρος Εμπορικού Δικαίου – Αξιόγραφα,

Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη

 • Περάκης Ε. (2021). Πτωχευτικό Δίκαιο, Αθήνα, Νομική Βιβλιοθήκη
 • Ψυχομάνης Σ. (2020). , Αθήνα, Σάκκουλα

                Επιστημονικά περιοδικά

 • περιοδικό «Δίκαιο Επιχειρήσεων και Εταιριών»
 •          περιοδικό «Επιθεώρηση Εμπορικού Δικαίου»
 • περιοδικό «Επισκόπηση Εμπορικού Δικαίου»
 • περιοδικό «Επιχείρηση»
 • περιοδικό «Λογιστής»
 • περιοδικό «Φορολογική Επιθεώρηση»
 • Journal  Business of Law
 • Business Law Review
 • NYL  Journal of Law & Business

Χρήσιμες ιστοσελίδες:

www.opi.gr

www.gge.gr

www.syneemp.gr

www.europa.eu

www.acci.gr