Αναζήτηση
Filters
Close

Αστικό Δίκαιο

ΠΕΡΙΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

(1)    ΓΕΝΙΚΑ

ΣΧΟΛΗ

Οικονομικών και Διοικητικών Επιστημών

ΤΜΗΜΑ

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΕΔΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προπτυχιακό

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 106

ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

1ο΄

ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΑΣΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
σε περίπτωση που οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται σε διακριτά μέρη του μαθήματος π.χ. Διαλέξεις, Εργαστηριακές Ασκήσεις κ.λπ. Αν οι πιστωτικές μονάδες απονέμονται ενιαία για το σύνολο του μαθήματος αναγράψτε τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας και το σύνολο των πιστωτικών μονάδων

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΕΣ
ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Σύνολο μαθήματος

4

5

 

 

 

 

 

 

Προσθέστε σειρές αν χρειαστεί. Η οργάνωση διδασκαλίας και οι διδακτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται περιγράφονται αναλυτικά στο (δ).

 

 

ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

γενικού υποβάθρου,
ειδικού υποβάθρου, ειδίκευσης

γενικών γνώσεων, ανάπτυξης δεξιοτήτων

Γενικού υποβάθρου

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ:

 

Δεν υφίστανται

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ και ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ:

Ελληνική

ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ ΣΕ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ERASMUS

-

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ (URL)

https://

(2)    ΜΑΘΗΣΙΑΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Περιγράφονται τα μαθησιακά αποτελέσματα του μαθήματος οι συγκεκριμένες  γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες καταλλήλου επιπέδου που θα αποκτήσουν οι φοιτητές μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος.

Συμβουλευτείτε το Παράρτημα Α

 •      Περιγραφή του Επιπέδου των Μαθησιακών Αποτελεσμάτων για κάθε ένα κύκλο σπουδών σύμφωνα με το Πλαίσιο Προσόντων του Ευρωπαϊκού Χώρου Ανώτατης Εκπαίδευσης
 •      Περιγραφικοί Δείκτες Επιπέδων 6, 7 & 8 του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσόντων Διά Βίου Μάθησης και το Παράρτημα Β
 •      Περιληπτικός Οδηγός συγγραφής Μαθησιακών Αποτελεσμάτων

Γενικές Ικανότητες

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να έχει αποκτήσει ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος και παρατίθενται ακολούθως) σε ποια / ποιες από αυτές αποσκοπεί το μάθημα;.

Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών

Προσαρμογή σε νέες καταστάσεις

Λήψη αποφάσεων

Αυτόνομη εργασία

Ομαδική εργασία

Εργασία σε διεθνές περιβάλλον

Εργασία σε διεπιστημονικό περιβάλλον

Παράγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

Σχεδιασμός και διαχείριση έργων

Σεβασμός στη διαφορετικότητα και στην πολυπολιτισμικότητα

Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον

Επίδειξη κοινωνικής, επαγγελματικής και ηθικής υπευθυνότητας και ευαισθησίας σε θέματα φύλου

Άσκηση κριτικής και αυτοκριτικής

Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

……

Άλλες…

…….

 

Λαμβάνοντας υπόψη τις γενικές ικανότητες που πρέπει να αποκτήσεις ο πτυχιούχος (όπως αυτές αναγράφονται στο Παράρτημα Διπλώματος) η διδασκαλία του Αστικού Δικαίου

προσφέρει στους φοιτητές προσεγγίσεως των σύνθετων ζητημάτων του δικαίου παρέχοντας τους νέα οπτική γωνία κατανόησης των κρίσιμων εννοιών των εννόμων σχέσεων, τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι φοιτητές θα έρθουν σε επαφή με ένα ευρύ φάσμα κανόνων, που διέπουν τις συναλλακτικές σχέσεις των παραγόντων της οικονομίας και παράλληλα θα είναι σε θέση να σκιαγραφήσουν την δομή και την οργάνωση οικονομικών θεσμών σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Με τον τρόπο αυτό θα είναι σε θέση:

-          να προσαρμόζονται σε νέες καταστάσεις

-          να λαμβάνουν αποφάσεις τεκμηριωμένα

-          να εργαστούν σε διεπιστημονικό περιβάλλον

-          να αποκτήσουν ερεθίσματα για περαιτέρω ερευνητική δραστηριότητα

-          να επιδεικνύουν κοινωνική και ηθική υπευθυνότητα με κριτήριο και το πλέγμα των κανόνων δικαίου

-          και να προάγουν την ελεύθερη και δημιουργική σκέψη στη βάση επαγωγικών συλλογισμών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3)    ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Παρέχονται οι γνώσεις για την εμπέδωση των βασικών εννοιών του Αστικού Δικαίου.

Οι κυριότερες θεματικές ενότητες περιλαμβάνουν (ανά εβδομάδα διδασκαλίας) :

 1.        Εισαγωγή στην Επιστήμη του Δικαίου (έννοια, κλάδοι δικαίου, κλάδοι αστικού δικαίου πηγές δικαίου, έννοια κανόνα δίκαιου, πηγές κ.δ., χρονικά όρια ισχύος κανόνων δικαίου).
 2.        Γενικές Αρχές Αστικού Δικαίου (φυσικό πρόσωπο - ιδιότητες, εξατομίκευση, ύπαρξη και τέλος, ικανότητα δικαίου).
 3.        Δικαιοπρακτική Ικανότητα, Προστασία της Προσωπικότητας, Προσωπικά Δεδομένα
 4.        Νομικά Πρόσωπα( έννοια, διακρίσεις, αρχές, σύσταση, νομική προσωπικότητα, δημοσιότητα, διοίκηση – δράση – ευθύνη, διάλυση ν.π.).
 5.        Δικαίωμα (έννοια, διακρίσεις, κτήση, αλλοίωση απώλεια, άσκηση, καταχρηστική άσκηση, προστασία – ένδικη – εξωδικαστική – διαμεσολάβηση – αυτοδύναμη).
 6.        Δικαιοπραξίες (έννοια, είδη, προϋποθέσεις έγκυρης κατάρτισης, ερμηνεία, ελαττωματικές δικαιοπραξίες), Αιρέσεις, Προθεσμίες, Παραγραφή, Αποσβεστική προθεσμία, Αντιπροσώπευση, Πληρεξουσιότητα.
 7.        Ενοχικό Δίκαιο (Έννοια, ενοχή, ενοχή και ευθύνη, πηγές και είδη ενοχών, εκπλήρωση, ανώμαλη εξέλιξη, ενίσχυση, μεταβίβαση και απόσβεση ενοχής).
 8.        Ρυθμισμένες ή Επώνυμες Συμβάσεις ( πώληση, μίσθωση πράγματος, σύμβαση εργασίας, σύμβαση έργου, μεσιτεία, εντολή, δάνειο, χρησιδάνειο, παρακαταθήκη, εγγύηση).
 9.        ΣύγχρονεςΜορφέςΣυμβάσεων(leasing, franchising factoring, forfaiting, time sharing, management agreement).
 10.    Εμπράγματο Δίκαιο (έννοια, εμπράγματα δικαιώματα, έννοια πράγματος και διακρίσεις), Νομή και Κατοχή (έννοια, είδη, κτήση, απώλεια και αυτοδύναμη και δικαστική προστασία της νομής), Κυριότητα (έννοια, είδη, κτήση, απώλεια), Δουλείες, Εμπράγματες Ασφάλειες, Κτηματολόγιο.
 11.    Οικογενειακό Δίκαιο ( Βασικές έννοιες, οικογένεια, συγγένεια, οικογενειακά δικαιώματα, γάμος, διαζύγιο, ελεύθερη συμβίωση, σχέσεις γονέων και τέκνων, διατροφή, υιοθεσία).
 12.    Κληρονομικό Δίκαιο (κληρονομική διαδοχή,  - διαθήκη, εξ αδιαθέτου διαδοχή, νόμιμη μοίρα, δωρεά αιτία θανάτου, κτήση, αποδοχή, αποποίηση κληρονομιάς, αγωγή περί κλήρου κληρονομητήριο – εθνικό, ευρωπαϊκό-)
 13.    Σύνταξη καταστατικών σωματείων, ανάλυση υποδειγμάτων συμβάσεων και παρουσίαση λειτουργίας σύγχρονων χρηματοδοτικών συμβάσεων.

 

 

(4) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ και ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Πρόσωπο με πρόσωπο, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.λπ.

Δια ζώσης διδασκαλία

ΧΡΗΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
Χρήση Τ.Π.Ε. στη Διδασκαλία, στην Εργαστηριακή Εκπαίδευση, στην Επικοινωνία με τους φοιτητές

Οι παρουσιάσεις πραγματοποιούνται με τη βοήθεια εποπτικών μέσων (επιδιαφανοσκόπειο, πίνακας) και διανέμεται ενημερωτικό υλικό μέσω της σελίδας του μαθήματος στο eclass.

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

Περιγράφονται αναλυτικά ο τρόπος και μέθοδοι διδασκαλίας.

Διαλέξεις, Σεμινάρια, Εργαστηριακή Άσκηση, Άσκηση Πεδίου, Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας, Φροντιστήριο, Πρακτική (Τοποθέτηση), Κλινική Άσκηση, Καλλιτεχνικό Εργαστήριο, Διαδραστική διδασκαλία, Εκπαιδευτικές επισκέψεις, Εκπόνηση μελέτης (project), Συγγραφή εργασίας / εργασιών, Καλλιτεχνική δημιουργία, κ.λπ.

 

Αναγράφονται οι ώρες μελέτης του φοιτητή για κάθε μαθησιακή δραστηριότητα καθώς και οι ώρες μη καθοδηγούμενης μελέτης σύμφωνα με τις αρχές του ECTS

Δραστηριότητα

Φόρτος Εργασίας Εξαμήνου

Διαλέξεις

39

Μελέτη & ανάλυση βιβλιογραφίας

16

Αυτοτελής μελέτη

60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύνολο Μαθήματος

115

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

Περιγραφή της διαδικασίας αξιολόγησης

 

Γλώσσα Αξιολόγησης, Μέθοδοι αξιολόγησης, Διαμορφωτική  ή Συμπερασματική, Δοκιμασία Πολλαπλής Επιλογής, Ερωτήσεις Σύντομης Απάντησης, Ερωτήσεις Ανάπτυξης Δοκιμίων, Επίλυση Προβλημάτων, Γραπτή Εργασία, Έκθεση / Αναφορά, Προφορική Εξέταση, Δημόσια Παρουσίαση, Εργαστηριακή Εργασία, Κλινική Εξέταση Ασθενούς, Καλλιτεχνική Ερμηνεία, Άλλη / Άλλες

 

Αναφέρονται ρητά προσδιορισμένα κριτήρια αξιολόγησης και εάν και που είναι προσβάσιμα από τους φοιτητές.

 

Γραπτή εξέταση (100%) που περιλαμβάνει:

 1.        Ερωτήσεις θεωρίας και σύντομής ανάπτυξης (70%  του συνολικού βαθμού)
 2.        Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής (30% του συνολικού βαθμού)

 

(4)    ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

-       - Αγγαλλοπούλου Π., "Βασικές Αρχές Αστικού Δικαίου", (2016), Εκδ. Νομική Βιβλιοθήκη

-       - Βάρκα - Αδάμη Αλ. : Εισαγωγή στο Αστικό Δίκαιο, (2016), Εκδόσεις Παν. Σάκκουλας.

-       - Λαδάς Π., : Γενικές Αρχές αστικού δικαίου, 2007, Εκδόσεις Παν. Σάκκουλας

-       - Σεβαστίδης Χ., Αστικό δίκαιο, Εκδόσεις Τζιόλας 2017

 

-       Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

-Εφαρμογές Αστικού Δικαίου

-Νομικό Βήμα

-Ελληνική Δικαιοσύνη

-Αρμενόπουλος