Αναζήτηση
Filters
Close

Eταιρική Στρατηγική και Έργα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

A΄ ΜΕΡΟΣ

 1.      ΓΕΝΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Y102 

ΕΞΑΜΗΝΟ:

 1o

ΜΑΘΗΜΑ:

Eταιρική Στρατηγική και Έργα

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

8

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ):

2

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Ελληνική

 1.      ΣΚΟΠΟΣ

Η στρατηγική διοίκηση έργων συνιστά μια σύγχρονη τάση στη διοίκηση έργων, σύμφωνα με την οποία οι ομάδες έργων πρέπει να γνωρίζουν πως θα διαχειρίζονται τις εταιρικές ιδιαιτερότητες στα έργα τους, όπως και να υποστηρίζουν την εταιρική στρατηγική και βιωσιμότητα, πέραν του να εξασφαλίζουν την τυπική επιτυχία ενός έργου σε όρους χρόνου, κόστους και ποιότητας.

Ο σκοπός του μαθήματος είναι η ανάπτυξη δεξιοτήτων στους φοιτητές για την κριτική αξιολόγηση εννοιών της στρατηγικής διοίκησης έργων, καθώς και την εναρμόνιση των έργων που υλοποιεί ένας οργανισμός στην επίτευξη της στρατηγικής του. Ένας οργανισμός ή μια επιχείρηση πρέπει να μπορεί να επιλέξει που θα εστιάσει τους πόρους της, καθώς και να ξεχωρίσει τους στόχους που επιθυμεί να επιτύχει. Επομένως, στο πλαίσιο του μαθήματος θα εξεταστούν έννοιες όπως

 • Στρατηγική έργων,
 • εταιρική στρατηγική,
 • ιεράρχηση και διοίκηση χαρτοφυλακίου και προγράμματος έργων (3P), δίνοντας έμφαση στη μέθοδο επιλογής των έργων, ώστε να επιτυγχάνουν και να είναι βιώσιμα,
 • έργα και επιχειρηματικότητα

Επιπλέον, οι φοιτητές εισάγονται στην κατανόηση της σχέσης μεταξύ 3P και διοίκησης διεργασιών (operational management).

 1.      ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το μάθημα έχει ως στόχους να καλύψει τα εξής πεδία:

 • Στρατηγική έργων
 • Εταιρική στρατηγική και επιχειρηματικότητα
 • Διοίκηση χαρτοφυλακίου και προγράμματος, συμπεριλαμβανομένων μεθόδων λήψης αποφάσεων
 • Έννοιες μεταξύ 3P και εταιρική στρατηγική: πως η στρατηγική μεταφράζεται σε έργα και προγράμματα
 • Επιτυχία και αποτυχία έργων και προγραμμάτων
 • Εταιρική στρατηγική και πρότυπα διαχείρισης έργων

 1.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές είναι σε θέση να:

 • Αναλύουν το επιχειρηματικό περιβάλλον, τις στρατηγικές απαιτήσεις και εταιρικούς στόχους.
 • Ξεχωρίζουν τις έννοιες εταιρική διοίκηση έργου, χαρτοφυλακίου και προγράμματος μιας επιχείρησης/οργανισμού.
 • Αξιολογούν τα χαρακτηριστικά της εταιρικής διοίκησης έργου, χαρτοφυλακίου και προγράμματος και να εξηγούν πως πραγματοποιείται η αλλαγή εντός του εταιρικού περιβάλλοντος.
 • Αναλύουν την επιτυχία ενός έργο ή προγράμματος και να εξηγούν την αποτυχία τους.
 • Ιεραρχούν την επιλογή ενός έργου που θα υλοποιήσει ή που θα διεκδικήσει μια επιχείρηση/οργανισμός.
 • Να χρησιμοποιούν εργαλεία στρατηγικού σχεδιασμού σε σχέση με τη διαχείριση έργων, προγραμμάτων και χαρτοφυλακίων.
 • Να μάθουν να αξιολογούν την ωριμότητα οργανισμών στη διαχείριση έργων
 • Να κατανοήσουν το ρόλο και τη λειτουργία του Γραφείου Διαχείρισης Έργων μέσα στον οργανισμό
 • Προσδιορίζουν καλές εταιρικές πρακτικές

Β΄ΜΕΡΟΣ

 1.      ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΣΑ

Το μάθημα υποστηρίζεται από 13 διαλέξεις κατά τη διάρκεια του 1ου εξαμήνου, στο πλαίσιο των οποίων υλοποιούνται και κατατίθενται 2 εργασίες, ενώ μετά το τέλος των διαλέξεων ακολουθεί και η γραπτή εξέταση. Χρησιμοποιείται το site του μαθήματος στο e-class του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όπου αναρτάται σχετικό με το μάθημα υλικό.

Πιο συγκεκριμένα, ο φόρτος εργασίας του μαθήματος αναλύεται ως εξής:

Είδος 

                                    Περιγραφή

Φόρτος (ώρες)

Παρακολούθηση μαθήματος (2 ώρες ανά εβδομάδα)

26

Μελέτη στο σπίτι κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (4 ώρες ανά εβδομάδα)

52

Εκπόνηση ενδιάμεσων εργασιών

50

Εκπόνηση τελικής εργασίας workshop

50

Τελική εξέταση

24

Συμμετοχή σε άλλες δραστηριότητες (παρακολούθηση και καταγραφή case studies)

6

 

Σύνολο

208

 1.      ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1η εβδομάδα: Εισαγωγή στο μάθημα. Εισαγωγή στο στρατηγικό σχεδιασμό.

2η εβδομάδα: Η διαδικασία σχεδιασμού της στρατηγικής. Το όραμα/αποστολή του οργανισμού.

3η εβδομάδα: Ανάλυση περιβάλλοντος -  Εξωτερικό και Εσωτερικό περιβάλλον

4η εβδομάδα: Στρατηγική και έργα – Ανάλυση των 5Ps (plan, pattern, position, perspective, ploy)

5η εβδομάδα: Workshop για μελέτη μερίπτωσης (WORKSHOP #2).

6η εβδομάδα:  Στρατηγική έργων

7η εβδομάδα: Εναλλακτικές στρατηγικές

8η εβδομάδα: Παρουσίαση εργασίας #1

9η εβδομάδα: Υλοποίηση στρατηγικής μέσω έργων, ο ρόλος του γραφείου διαχείρισης έργων

10η εβδομάδα: Παρουσίαση εργασίας #2

11η και 12η εβδομάδα: Επιχειρηματικότητα και έργα

13η εβδομάδα: Παρουσιάσεις τελικής εργασίας

 1.      ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση του κάθε φοιτητή πραγματοποιείται:

 1. Μια ομαδική εργασία που θα αναλύει τη στρατηγική προσέγγιση μιας επιχείρησης/οργανισμού της επιλογής του φοιτητή. Η εργασία θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος.  Στόχος της εργασίας είναι να    εμβαθύνει στις έννοιες της στρατηγικής διοίκησης (Α).
 2. Μία βιβλιογραφική ομαδική εργασία (Β).
 3. Μία ατομική τελική εργασία σε αντικείμενο στρατηγικού σχεδιασμού έργων. Συνολική (C).
 4. Τελική εξέταση (E)

O τελικός βαθμός υπολογίζεται ως εξής:

TB = 0,3*E + 0,2*A + 0,2*B +  0,3*C

Όπου Α, Β, C ο αντίστοιχος βαθμός για κάθε εργασία σε κλίμακα από 1-10.

Ο φοιτητής ολοκληρώνει επιτυχώς το μάθημα εάν

(i)              C > 5 και

(ii)            ΤΒ > 5

 1.      ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Johnson, G and Scholes, K. (2008). Exploring Corporate Strategy, 8th edition. Pearson Education Ltd.

Kerzner H., Strategic Management for Project Management using a Project Management Maturity Model, John Wiley and Sons, ISBN 0-471-40039-4

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 • Patanakul, P. & Shenhar, A. (2012). What project strategy really is: the fundamental building block in strategic project management. Project Management Journal, 43(1), 4–20. doi: http://dx.doi.org/10.1002/pmj.20282
 • Shenhar, A. J., & Dvir, D. (2007). Reinventing project management. Boston, MA: Harvard Business School Press.
 • Turner, J. (1999). The handbook of project-based management: Improving the process for achieving straetgic objectives. London, England, UK: McGraw-Hill.
 • Harold Kerzner, Strategic Project management using a project management maturity model, John Wiley & Sons, Inc., 2001.
 • Johnson, G and Scholes, K. (2002). Exploring Corporate Strategy, 6th edition. Pearson Education Ltd.
 • Williamson, D., Jenkins, W., Cooke, P., and Moreton, K.M. (2004). Strategic Management and Business Analysis, Elsevier, Butterworth Heinemann
 • Organisational Project Management Maturity Model: Knowledge Foundation, PMI Institute, 2003.
 • A guide to the Project Management Body of Knowledge, PMI Standard Committee, PMI Institute, 4th Edition 2008.
 • The Standard for Program Management - 2nd Edition. PMI Standard Committee, PMI Institute
 • The Standard for Portfolio Management - 2nd Edition. PMI Standard Committee, PMI Institute
 • Terry Schmidt, Strategic Project Management Made Simple: Practical Tools for Leaders and Teams, John Wiley and Sons, Inc., 2009.

- Προτεινόμενα Περιοδικά :

 • Project Management Journal
 • Strategic Management Journal
 • International Journal of Project Management

Γ’ ΜΕΡΟΣ

ΗΜΕΡΑ/ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Παρασκευή, 17:00-19:00

 1.      ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:

Παρουσία στο μάθημα. Εκπόνηση εργασίας.

 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Λεωνίδας Ανθόπουλος, Δημήτριος Μπελιάς

E-MAIL:

 lanthopo@uth.gr, dbelias@uth.gr 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ E-CLASS:

 

Ο/Η Διδάσκων/ουσα