Αναζήτηση
Filters
Close

Μπελιάς Δ., & Κουστέλιος Α.(2014). Η ερμηνεία της κλιματικής αλλαγής στις αναφορές εταιρικής κοινωνικής ευθύνης των Ελληνικών τραπεζών. 2o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικονομικής Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος: Κλιματική Αλλαγή., 31-1 Οκτωβρίου 2014, Βόλος.

Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να ερμηνευθεί η έννοια της πράσινης τραπεζικής και να παρουσιαστούν συνοπτικά διάφορα πράσινα τραπεζικά προϊόντα που έχουν εμφανιστεί στην αγορά τα τελευταία χρόνια ως μια συνέπεια των κλιματικών αλλαγών. Ταυτόχρονα, γίνεται μια επεξήγηση της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης καθώς αυτός είναι ο μοχλός ο οποίος κινεί την δραστηριοποίηση στον τομέα της πράσινης τραπεζικής. Θα παρουσιαστούν κάποια τραπεζικά προϊόντα που εμφανίστηκαν στην Ελλάδα και η μεθοδολογία της έρευνας θα βασιστεί σε ελληνική, ξένη βιβλιογραφία και σε δευτερογενή δεδομένα. Παρατηρείται μια έντονη κινητοποίηση των Ελληνικών Τραπεζών προς αυτές τις κατευθύνσεις, καθώς δημιουργήθηκε ένα πλήθος προϊόντων που αφορά ιδιώτες και επιχειρήσεις, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος του κοινού για περιβαλλοντικά ζητήματα αλλά και εξαιτίας της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Στην παρούσα εργασία τέλος θα γίνει και μια σύγκριση των διαφόρων «πράσινων» τραπεζικών προϊόντων που εμφανίστηκαν στην Ελλάδα, με πλήρη επεξήγηση της νομοθεσίας και των όρων που τα διέπουν. Ο στόχος είναι να φανεί πώς έχει μεταβληθεί η πολιτική του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη τους μετά τις σημαντικές κλιματικές αλλαγές.
Αποστολή σε
*
*
Τρόπος αποστολής
Όνομα
Εκτιμώμενη ημερομηνία παράδοσης
Τιμή
Δεν υπάρχουν μέθοδοι αποστολής

Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να ερμηνευθεί η έννοια της πράσινης τραπεζικής και να παρουσιαστούν συνοπτικά διάφορα πράσινα τραπεζικά προϊόντα που έχουν εμφανιστεί στην αγορά τα τελευταία χρόνια ως μια συνέπεια των κλιματικών αλλαγών. Ταυτόχρονα, γίνεται μια επεξήγηση της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης καθώς αυτός είναι ο μοχλός ο οποίος κινεί την δραστηριοποίηση στον τομέα της πράσινης τραπεζικής. Θα παρουσιαστούν κάποια τραπεζικά προϊόντα που εμφανίστηκαν στην Ελλάδα και η μεθοδολογία της έρευνας θα βασιστεί σε ελληνική, ξένη βιβλιογραφία και σε δευτερογενή δεδομένα. Παρατηρείται μια έντονη κινητοποίηση των Ελληνικών Τραπεζών προς αυτές τις κατευθύνσεις, καθώς δημιουργήθηκε ένα πλήθος προϊόντων που αφορά ιδιώτες και επιχειρήσεις, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος του κοινού για περιβαλλοντικά ζητήματα αλλά και εξαιτίας της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Στην παρούσα εργασία τέλος θα γίνει και μια σύγκριση των διαφόρων «πράσινων» τραπεζικών προϊόντων που εμφανίστηκαν στην Ελλάδα, με πλήρη επεξήγηση της νομοθεσίας και των όρων που τα διέπουν. Ο στόχος είναι να φανεί πώς έχει μεταβληθεί η πολιτική του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη τους μετά τις σημαντικές κλιματικές αλλαγές.

Ο στόχος της παρούσας εργασίας είναι να ερμηνευθεί η έννοια της πράσινης τραπεζικής και να παρουσιαστούν συνοπτικά διάφορα πράσινα τραπεζικά προϊόντα που έχουν εμφανιστεί στην αγορά τα τελευταία χρόνια ως μια συνέπεια των κλιματικών αλλαγών. Ταυτόχρονα, γίνεται μια επεξήγηση της έννοιας της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης καθώς αυτός είναι ο μοχλός ο οποίος κινεί την δραστηριοποίηση στον τομέα της πράσινης τραπεζικής. Θα παρουσιαστούν κάποια τραπεζικά προϊόντα που εμφανίστηκαν στην Ελλάδα και η μεθοδολογία της έρευνας θα βασιστεί σε ελληνική, ξένη βιβλιογραφία και σε δευτερογενή δεδομένα. Παρατηρείται μια έντονη κινητοποίηση των Ελληνικών Τραπεζών προς αυτές τις κατευθύνσεις, καθώς δημιουργήθηκε ένα πλήθος προϊόντων που αφορά ιδιώτες και επιχειρήσεις, λόγω του αυξημένου ενδιαφέροντος του κοινού για περιβαλλοντικά ζητήματα αλλά και εξαιτίας της διεθνούς οικονομικής κρίσης. Στην παρούσα εργασία τέλος θα γίνει και μια σύγκριση των διαφόρων «πράσινων» τραπεζικών προϊόντων που εμφανίστηκαν στην Ελλάδα, με πλήρη επεξήγηση της νομοθεσίας και των όρων που τα διέπουν. Ο στόχος είναι να φανεί πώς έχει μεταβληθεί η πολιτική του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος όσον αφορά την εταιρική κοινωνική ευθύνη τους μετά τις σημαντικές κλιματικές αλλαγές.