Αναζήτηση
Filters
Close

Σύγχρονες και Ποσοτικές μέθοδοι στη διοίκηση έργων

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

A΄ ΜΕΡΟΣ

 1.      ΓΕΝΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Y106

ΕΞΑΜΗΝΟ:

1

ΜΑΘΗΜΑ:

Σύγχρονες και Ποσοτικές μέθοδοι στη διοίκηση έργων

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

8

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ):

2

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Ελληνική

 1.      ΣΚΟΠΟΣ

Κύριο σκοπό της συγκεκριμένης μαθησιακής ενότητας αποτελεί η κατανόηση βασικών εννοιών της επιστήμης της διοίκησης και της σημασίας της χρήσης ποσοτικών μεθόδων και προτύπων για τη λήψη επιχειρηματικών αποφάσεων.

Οι διαχειριστές έργων καλούνται σήμερα να αξιοποιήσουν σύγχρονες τεχνολογίες και τεχνικές (πχ. ρομποτική και τεχνητή νοημοσύνη κ.α.), να αναλύουν δεδομένα και να εφαρμόσουν σύγχρονες διαδικασίες λήψης αποφάσεων που πραγματοποιούνται μέσα σε ένα αβέβαιο, πολύπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, όπου ο αποφασίζων προσπαθεί να εξισορροπήσει τις αντικειμενικές συνθήκες με τις εκτιμήσεις για τις δυνατές επιπτώσεις των εναλλακτικών ενεργειών που μπορούν να εκτελεσθούν. Απαιτείται, λοιπόν, η απόκτηση γνώσεων σε μεθόδους ποσοτικής ανάλυσης και η ανάπτυξη δεξιοτήτων για τον αποτελεσματικό χειρισμό προβλημάτων απόφασης στα πλαίσια ενός πραγματικού επιχειρησιακού περιβάλλοντος.

Συγκεκριμένα, επιδίωξη του μαθήματος αποτελεί η ανάπτυξη ικανοτήτων των εκπαιδευόμενων στην αποτύπωση, τον σχεδιασμό, την ανάλυση και την επίλυση προβλημάτων διαχείρισης έργων μέσω της ανάπτυξης και χρήσης μαθηματικών προτύπων. Η εφαρμογή ποσοτικών μεθόδων λήψης αποφάσεων και μεθοδολογιών επιχειρησιακής έρευνας αποτελεί ισχυρό εργαλείο αντιμετώπισης σύνθετων προβλημάτων σχεδιασμού, προγραμματισμού και υλοποίησης έργων. Στόχο, επίσης, αποτελεί η ανάπτυξη ικανοτήτων στη χρήση εξειδικευμένου λογισμικού,  και ιδιαίτερα εργαλείων όπως τα spreadsheets, στην εφαρμογή μοντέλων επιχειρησιακής έρευνας σε πραγματικό περιβάλλον διαχείρισης έργων.

 1.      ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το περιεχόμενο του μαθήματος θα κινείται στους παρακάτω άξονες:

 • Η σημασία των ποσοτικών μεθόδων στη διοικητική επιστήμη με έμφαση στη διαχείριση έργων - Προβλήματα αποφάσεων
 • Ποσοτικές μεθοδολογίες ανάλυσης, λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων στη διαχείριση έργων
 • Γραμμικός προγραμματισμός
 • Λήψη αποφάσεων υπό συνθήκες βεβαιότητας
 • Λήψη αποφάσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας
 • Δυναμικός προγραμματισμός
 • Ανάλυση δικτύων
 1.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές είναι σε θέση να:

 • Να κατανοούν τη σημασία της χρήσης ποσοτικών μεθόδων στην ανάλυση και επίλυση προβλημάτων διαχείρισης έργων.
 • Να γνωρίζουν πως διαμορφώνονται κατάλληλα μαθηματικά μοντέλα λήψης απόφασης και πως εφαρμόζονται σε πραγματικά προβλήματα διαχείρισης έργων.
 • Να αναγνωρίζουν και να εφαρμόζουν συγκεκριμένα υποδείγματα για την ανάλυση και τον προσδιορισμό λύσεων ενός προβλήματος διαχείρισης έργων
 • Να διακρίνουν τις ειδικές συνθήκες (βεβαιότητας ή αβεβαιότητας) κάτω από τις οποίες λαμβάνονται οι αποφάσεις και να αναλύουν την ευαισθησία των προτεινόμενων λύσεων
 • Να χρησιμοποιούν ειδικό λογισμικό για την επίλυση προβλημάτων και ακολούθως να κατανοούν και να ερμηνεύουν κατάλληλα τα αποτελέσματα
 • Να χρησιμοποιούν την κατάλληλη μεθοδολογία ανάλυσης και προσδιορισμού της βέλτιστης λύσης στην λήψη αποφάσεων σε προβλήματα διαχείρισης έργων
 • Να διακρίνουν και να ορίζουν σύγχρονες τεχνικές και τεχνολογίες στη διοίκηση έργων (πχ. χρήση ρομπότ και drones, αξιοποίηση τεχνητής νοημοσύνης στην πρόβλεψη αστοχιών, ανάλυση δεδομένων από παρελθόντα έργα κ.α.)

Β΄ΜΕΡΟΣ

 1.      ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΣΑ

Το μάθημα υποστηρίζεται από 13 διαλέξεις κατά τη διάρκεια του χειμερινού εξαμήνου, στο πλαίσιο των οποίων υλοποιείται και κατατίθεται 1 εργασία με τη μορφή επίλυσης ασκήσεων, ενώ μετά το τέλος των διαλέξεων ακολουθεί και η γραπτή εξέταση. Χρησιμοποιείται το site του μαθήματος στο e-class του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όπου αναρτάται σχετικό με το μάθημα υλικό.

Πιο συγκεκριμένα, ο φόρτος εργασίας του μαθήματος αναλύεται ως εξής:

Είδος 

                                    Περιγραφή

Φόρτος (ώρες)

Παρακολούθηση μαθήματος (2 ώρες ανά εβδομάδα)

26

Μελέτη στο σπίτι κατά τη διάρκεια του εξαμήνου

60

Εκπόνηση εργασιών – ασκήσεων

80

Προετοιμασία για τελική εξέταση

34

 

Σύνολο

200

 1.      ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

1η εβδομάδα: Εισαγωγή στο μάθημα - Ο ρόλος των ποσοτικών μεθόδων στη διοίκηση έργων – Προβλήματα αποφάσεων

2η εβδομάδα: Ποσοτική προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων λήψης αποφάσεων – Πολυκριτηριακές μέθοδοι αποφάσεων

3η εβδομάδα: Γραμμικός προγραμματισμός – Διατύπωση προβλημάτων – χαρακτηριστικά προβλημάτων – Παραδείγματα

4η εβδομάδα: Εφαρμογές γραμμικού προγραμματισμού σε προβλήματα διαχείρισης έργων - Προβλήματα μεταφοράς – Προβλήματα αναθέσεων

5η εβδομάδα: Λήψη αποφάσεων υπό συνθήκες βεβαιότητας – Ανάλυση Δεδομένων - Κριτήρια επιλογής – Συνδυασμός κριτηρίων – Ανάλυση ευαισθησίας

6η εβδομάδα:  Λήψη αποφάσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας – Δένδρα αποφάσεων

7η εβδομάδα: – Μέθοδος προσομοίωσης Monte Carlo – Παραδείγματα εφαρμογών στη διαχείριση έργων

8η εβδομάδα: Ανάλυση δικτύων – Τεχνικές PERT - CPM

9η εβδομάδα: Μεθοδολογία Δυναμικού Προγραμματισμού - Υποδείγματα

10η εβδομάδα: Επίλυση προβλημάτων διαχείρισης έργων με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και τεχνικών – Ανάλυση και ερμηνεία λύσεων – Ανάλυση ευαισθησίας

11η εβδομάδα: Μελέτη περίπτωσης A: Διαχείριση Κινδύνων Έργου – Εφαρμογή μεθόδου Monte Carlo

12η εβδομάδα: Μελέτη περίπτωσης Β: Επίλυση προβλήματος διαχείρισης έργου με ποσοτικά δεδομένα έργου (χρόνου, κόστους)

13η εβδομάδα:  Παρουσιάσεις εργασιών. Επαναληπτικό μάθημα

 1.      ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση του κάθε φοιτητή πραγματοποιείται μέσω:

 1. Γραπτής τελικής εξέτασης με συντελεστή βαρύτητας 60%. Η εξέταση θα περιλαμβάνει ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και προβλήματα διαχείρισης έργων με ποσοτικά δεδομένα κόστους και χρόνου
 2. Εργασίας με τη μορφή εργαστηριακών ασκήσεων με συντελεστή βαρύτητας 40%. Η εξέταση περιλαμβάνει την παρουσίαση και ερμηνεία αποτελεσμάτων εργαστηριακών ασκήσεων

 1.      ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Βασικά συγγράμματα:

 1. Υψηλάντης Π., Επιχειρησιακή Έρευνα – Μέθοδοι και τεχνικές λήψης αποφάσεων, Εκδόσεις Προπομπός, 5η  έκδοση, 2015
 2. Hillier, F.S., Lieberman, G.J. – Introduction to Operations Research, McGraw – Hill, 10th edition, 2015
 3. Γ. Οικονόμου και Α.Κ. Γεωργίου,  Ποσοτική Ανάλυση για τη Λήψη Διοικητικών Αποφάσεων, Εκδόσεις Μπένου, 2011

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

 1. Πραστάκος Γ., Διοικητική Επιστήμη, Λήψη Επιχειρησιακών Αποφάσεων στην Κοινωνία της πληροφορίας, Εκδόσεις Σταμούλη, 2006.
 2. Σίσκος, Γ. Μοντέλα Αποφάσεων, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2008.
 3. Bouyssou, D., Marchant, T., Pirlot, M., Tsoukias, A., Vincke, P. Evaluation and Decision Models with Multiple Criteria: stepping stones for the analyst, 2006
 4. Bouyssou, D. Evaluation and Decision Models: a Critical Perspective, Springer Science & Business Media, 2000.
 5. Power, D. J., Sharda, R. and Burstein, F. Decision Support Systems. Wiley Encyclopedia of Management, 7:1–4, 2015.
 6. Goodwin, P. Wright, G. Decision Analysis for Management Judgment, John Wiley and Sons, 2014
 7. Kirkwood, C.W. Strategic Decision Making, Duxbury Press, 1996.

Προτεινόμενα Περιοδικά :

European Journal of Operational Research

Decision Support Systems

Simulation Modelling Practice and Theory

Project Management Journal

International Journal of Project Management

Γ’ ΜΕΡΟΣ

ΗΜΕΡΑ/ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ[1][2]

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

α/α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

Εισαγωγή στο μάθημα - Ο ρόλος των ποσοτικών μεθόδων στη Διοίκηση Έργων – Προβλήματα αποφάσεων.

2

Ποσοτική προσέγγιση στην επίλυση προβλημάτων λήψης αποφάσεων – Πολυκριτηριακές μέθοδοι αποφάσεων.

3

Γραμμικός προγραμματισμός – Διατύπωση προβλημάτων – Χαρακτηριστικά προβλημάτων – Παραδείγματα.

4

Εφαρμογές γραμμικού προγραμματισμού σε προβλήματα διαχείρισης έργων - Προβλήματα μεταφοράς – Προβλήματα αναθέσεων.

5

Λήψη αποφάσεων υπό συνθήκες βεβαιότητας – Ανάλυση Δεδομένων - Κριτήρια επιλογής – Συνδυασμός κριτηρίων – Ανάλυση ευαισθησίας.

6

Λήψη αποφάσεων υπό συνθήκες αβεβαιότητας – Δένδρα αποφάσεων.

7

Μέθοδος προσομοίωσης Monte Carlo – Παραδείγματα εφαρμογών στη διαχείριση έργων.

8

Ανάλυση δικτύων – Τεχνικές PERT - CPM.

9

Μεθοδολογία Δυναμικού Προγραμματισμού - Υποδείγματα.

10

Επίλυση προβλημάτων διαχείρισης έργων με χρήση σύγχρονων τεχνολογιών και τεχνικών – Ανάλυση και ερμηνεία λύσεων – Ανάλυση ευαισθησίας.

11

Μελέτη περίπτωσης A: Διαχείριση Κινδύνων Έργου – Εφαρμογή μεθόδου Monte Carlo.

12

Μελέτη περίπτωσης Β: Επίλυση προβλήματος διαχείρισης έργου με ποσοτικά δεδομένα έργου (χρόνου, κόστους).

13

Παρουσιάσεις εργασιών/ασκήσεων. Επαναληπτικό μάθημα.

 1. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:

Παρουσία στο μάθημα. Εκπόνηση εργαστηριακών ασκήσεων.

 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Βασιλική Καζαντζή, Στυλιανός Κουκούμιαλος

E-MAIL:

 vkazantzi@uth.gr, skoukoum@uth.gr 

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ E-CLASS:

 

 

Ο/Η Διδάσκων/ουσα

[1] Αναφέρονται στις εβδομάδες του ακαδημαϊκού ημερολογίου

[2] Σημειώνεται η εβδομάδα όπου πραγματοποιείται η ανάθεση των εργασιών