Αναζήτηση
Filters
Close

Σεμινάριο για τη Μεθοδολογία Έρευνας

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

A΄ ΜΕΡΟΣ

 1.      ΓΕΝΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

 Y110

ΕΞΑΜΗΝΟ:

ΜΑΘΗΜΑ:

Σεμινάριο για τη Μεθοδολογία Έρευνας

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

5

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ):

2

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Ελληνική

 1.      ΣΚΟΠΟΣ

Το Σεμινάριο για τη Μεθοδολογία  Έρευνας αποσκοπεί στο να γνωρίσουν οι σπουδαστές τον τρόπο  διεξαγωγής μιας επιστημονικής έρευνας σε πρωτογενή και δευτερογενή δεδομένα καθώς και τη συμβολή της στην  επιστήμη. Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να ασχοληθούν με την έρευνα και την παραγωγή πρωτότυπης και αξιόλογης γνώσης και να συμβάλλουν στην προώθηση της επιστήμης. Σκοπός του σεμιναρίου είναι η ενημέρωση, η εξοικείωση με την ορολογία και με τις μεθόδους ποσοτικής και ποιοτικής έρευνας, καθώς και η δυνατότητα ερμηνείας και αποτίμησης των δημοσιευμένων επιστημονικών εργασιών. Παράλληλα επιδιώκεται ο σπουδαστής να αναπτύξει τις απαραίτητες δεξιότητες για το σχεδιασμό, την προετοιμασία και την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών μεταπτυχιακού επιπέδου με κύριο προσανατολισμό την εκπόνηση της μεταπτυχιακής τους διατριβής. Ο σπουδαστής καλείται να κατανοήσει τη διαδικασία με την οποία μια ερευνητική ιδέα μετουσιώνεται σε αντικείμενο επιστημονικής έρευνας, αλλά και τους περιορισμούς που υφίστανται σε μια επιστημονική έρευνα.

 

 1.      ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

-      Εισαγωγή στη μεθοδολογία έρευνας

-      Βιβλιογραφική επισκόπηση

-      Θεωρητικό πλαίσιο και μοντέλα έρευνας

-      Υποθέσεις και ερευνητικές ερωτήσεις

-      Είδη ερευνών με ερωτηματολόγιο

-      Ποιοτικές ερευνητικές μέθοδοι

-      Δειγματοληψία

-      Ποσοτική ανάλυση έρευνας, Έλεγχοι υποθέσεων, πολλαπλή παλινδρόμηση, ανάλυση διακύμανσης, ανάλυση χρονικών σειρών, αριθμοδείκτες

-      Μεθοδολογικό πλαίσιο έρευνας

 1.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Η διδασκαλία του σεμιναρίου αποσκοπεί:

 1. Να δώσει κατευθύνσεις και εργαλεία για τη διεξαγωγή μιας επιστημονικής έρευνας.
 2. Να εξηγήσει αναλυτικά όλες τις σύγχρονες μεθόδους για την ανάπτυξη ποιοτικών και ποσοτικών ερευνών, παρέχοντας τις απαραίτητες γνώσεις για το σχηματισμό δειγμάτων, κατασκευή ερωτηματολογίων, έλεγχο ερωτηματολογίων, διεξαγωγή ερευνών, ανάλυση δεδομένων και σχολιασμό των ευρημάτων των ερευνών.
 3. Να συνδράμει στη δημιουργία της κατάλληλης εμπειρίας ώστε οι φοιτητές να είναι σε θέση να διακρίνουν και επιλέγουν ανάμεσα σε εναλλακτικές μεθόδους έρευνας ανάλογα με το είδος και τη φύση του προβλήματος που έχουν να αντιμετωπίσουν.
 4. Να λειτουργήσει διευκρινιστικά για την αποφυγή παρανοήσεων, που συχνά υπάρχουν, σχετικά με τεχνικές που αφορούν μεθόδους δειγματοληψίας, μεγέθη σφαλμάτων και ερμηνεία αποτελεσμάτων στατιστικών αναλύσεων.
 5. Να παράσχει θεωρητικές και πρακτικές γνώσεις που είναι απαραίτητες για την επιτυχή διεξαγωγή της έρευνας σε διάφορα ερευνητικά πεδία.
 6. Να ενθαρρύνει την κριτική σκέψη και ενδιαφέρον των σπουδαστών για την έρευνα και την παραγωγή νέας γνώσης.
 7. Να αναδείξει τη χρησιμότητα διαφορετικών ερευνητικών τεχνικών, μεθόδων και προσεγγίσεων στη μελέτη των κοινωνικών φαινομένων και των ζητημάτων της επιστήμης της Διοίκησης.
 8. Να καλλιεργήσει την επίγνωση της συνθετικής και συνδυαστικής χρήσης των τεχνικών, μεθόδων και μεθοδολογιών για την επίλυση ερευνητικών προβλημάτων.

Επίπεδο Γνώσεων

 

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι φοιτητές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν τα στάδια από τα οποία αποτελείται μία πρωτογενής επιστημονική έρευνα, να διακρίνουν τη διαφορά και τη συμπληρωματικότητα μεταξύ της ποιοτικής και ποσοτικής έρευνας, να δύνανται να διατυπώνουν ερευνητικά ερωτήματα εντός ενός δεδομένου πλαισίου πληροφόρησης και γνώσης, να γνωρίζουν πώς να καταρτίζουν ερωτηματολόγια για τη συλλογή πρωτογενών δεδομένων και πώς να διεξάγουν ποσοτική ανάλυση στην έρευνα της Κοινωνικής και Διοικητικής Επιστήμης.

Επίπεδο Ικανοτήτων

 

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση να χρησιμοποιούν κατάλληλες ποιοτικές τεχνικές για τη διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων και τον προσδιορισμό του ερευνητικού αντικειμένου, να επιλέγουν, να κατασκευάζουν και να χρησιμοποιούν εργαλεία έρευνας, να χρησιμοποιούν τις κατάλληλες ποσοτικές τεχνικές, να χρησιμοποιούν λογισμικά επεξεργασίας  δεδομένων και να ερμηνεύουν αποτελέσματα.

Επίπεδο Στάσεων

 

Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου οι φοιτητές θα είναι σε θέση να ενσωματώσουν την ερευνητική οπτική στην καθημερινή τους ζωή, τόσο σε εργασιακό όσο και σε προσωπικό επίπεδο, και να προάγουν την ερευνητική τους αντίληψη και τη μεθοδολογία επίλυσης προβλημάτων. Επίσης, οι σπουδαστές θα είναι σε θέση και να καλλιεργήσουν την ελεύθερη, συνθετική,  δημιουργική, περιγραφική και ερευνητική τους σκέψη.

Β΄ΜΕΡΟΣ

 1.      ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΣΑ

Η υλοποίηση του σεμιναρίου συνίσταται στη διεξαγωγή διαλέξεων (13 διαλέξεις των 2 ωρών), με παρουσίαση διαφανειών (power point). Θα πραγματοποιηθεί παρουσίαση λογισμικών ανάλυσης δεδομένων (MS EXCEL, SPSS, MATLAB). H διδασκαλία του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί διαδραστικά.

 1.      ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Στη διάρκεια του εξαμήνου θα ζητηθεί από τους σπουδαστές η εκπόνηση μίας ερευνητικής εργασίας, η οποία θα παραδοθεί υπό τη μορφή επιστημονικού άρθρου με προδιαγραφές συμμετοχής σε επιστημονικό συνέδριο. Η διεξαγωγή του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί κατά βάση με την εξέταση μελετών περίπτωσης.

Φόρτος εργασίας

Είδος 

                                                       Περιγραφή

Φόρτος (ώρες)

Παρακολούθηση σεμιναρίου

Αφορά τις διαλέξεις και εισηγήσεις που θα πραγματοποιούνται σε δίωρα

13*2=26

Μελέτη στο σπίτι

Αφορά το χρόνο μελέτης που απαιτείται ανεξάρτητα από κάθε φοιτητή

30

Εκπόνηση εργασίας

Αφορά το χρόνο που απαιτείται για την εκπόνηση και παρουσίαση των τελικών εργασιών  που αναφέρονται ακολούθως (Τρόπος Αξιολόγησης)

72

Συμμετοχή σε άλλες δραστηριότητες

Συναντήσεις με τον Καθηγητή για λήψη πληροφοριών προόδου (feedback)

10

Παρουσίαση εργασίας

Αφορά το χρόνο παρουσίασης των εργασιών από τους φοιτητές, από την οποία θα προκύψει η βαθμολογία τους στο μάθημα

2

 

 

Σύνολο

14

 1.      ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Ο τρόπος εξέτασης και βαθμολόγησης συνίσταται στην εκπόνηση και παρουσίαση μίας εργασίας (απαλλακτικής) με συντελεστή βαρύτητας (σ.β.) 100%, η οποία θα είναι διαμορφωμένη με προδιαγραφές συμμετοχής σε επιστημονικό συνέδριο. Μέσα από την εργασία θα αξιολογηθεί το σύνολο των γνώσεων που αποκομίσθηκαν από το σπουδαστή κατά το Σεμινάριο για τη Μεθοδολογία Έρευνας.

 1.      ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΑ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

- Συγγράμματα:

Συγγραφέας

 

Τίτλος

ISBN:

Ιωσηφίδης, Θ., (2017)

Ποιοτικές Μέθοδοι Έρευνας και επιστημολογία των κοινωνικών επιστημών, Εκδόσεις Τζιόλα

978-960-418-679-2

Saunders, M., Thornhill, M. & Lewis, P., (2009)

Research Methods for Business Students, 5th ed., Pearson,

978-0273716860

 

Προτεινόμενη Βιβλιογραφία:

1)     Cohen, L., Manion, L. & Morrison, K. (2000), Μεθοδολογία Εκπαιδευτικής Έρευνας, Αθήνα: Μεταίχμιο (ISBN: 978-960-375-136-6).

2)     Αποστολόπουλος, Θ., Αποστολόπουλος, Κ., (2004) Στατιστική Επιχειρήσεων, Περιγραφική και Επαγωγική Στατιστική, Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική (ISBN: 978-960-8165-76-2).

3)     Χαλικιάς, Ι., (2017), Στατιστική- Μέθοδοι Ανάλυσης για Επιχειρηματικές Αποφάσεις, Εκδόσεις Rosili (ISBN: 978-618-5131-20-3).

4)     Χουβαρδάς, Β., (2004), Στατιστική Επιχειρήσεων, Μακεδονικές Εκδόσεις (ISBN: 978-960-319-199-5).

 

Πρόσθετη Βιβλιογραφία στα Αγγλικά: 

1)     Berenson, M., Levine,D/ and Krehdiel, T., (2002), Basic Business Statistics : Concepts and Applications, 8th edition, Prentice- Hall Inc., New York.

2)     Easterby-Smith, M., Thorpe, R. and Lowe, A. (2002). Management Research - An Introduction. 2nd Edition. SAGE.

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Λίστα Βασικών Περιοδικών

Εκδότης

Σύνδεσμος

Organizational Research Methods

SAGE

http://journals.sagepub.com/home/orm

Behavior Research Methods

Springer

http://www.springer.com/psychology/cognitive+psychology/journal/13428

Research Synthesis Methods

Wiley

http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1759-2887

Journal of Mixed Methods Research

SAGE

http://journals.sagepub.com/home/mmr

International Journal of Social Research Methodology

Taylor and Francis

http://www.tandfonline.com/toc/tsrm20/current

Journal of Business Research

Elsevier

https://www.journals.elsevier.com/journal-of-business-research/

Γ΄ ΜΕΡΟΣ

ΗΜΕΡΑ/ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

ΕΒΔΟΜΑΔΑ[1][2]

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

α/α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

1η εβδομάδα

Εισαγωγή στη μεθοδολογία έρευνας, σχεδιασμός της έρευνας, παράγοντες  σχεδιασμού, χαρακτηριστικά, σκοπός, τύποι και χρησιμότητα της ακαδημαϊκής έρευνας, κριτήρια  για την επιλογή ερευνητικού σχεδιασμού, διαμόρφωση του ερευνητικού προβλήματος

2

2η εβδομάδα

Βιβλιογραφική επισκόπηση, αναζήτηση βιβλιογραφίας, εντοπισμός άρθρων, προτεραιότητα επιλογής βιβλιογραφικού υλικού, μελέτες περιπτώσεων, σύνοψη προηγούμενων μελετών

3

3η εβδομάδα

Θεωρητικό πλαίσιο και μοντέλα έρευνας, ποσοτικές, ποιοτικές και μεικτές ερευνητικές μεθοδολογίες, ηθική της έρευνας, κατευθυντήριες οδηγίες και κώδικες, δικαιώματα των υποκειμένων της έρευνας.

4

4η εβδομάδα

Υποθέσεις και ερευνητικές ερωτήσεις, συνιστώσες υπόθεσης, τύποι υποθέσεων, μεταβλητές, τύποι ερευνητικών σχεδίων

5

5η εβδομάδα

Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας, κριτική της έρευνας, κριτική ανάγνωση μιας ερευνητικής εργασίας

6

6η εβδομάδα

Είδη ερευνών με ερωτηματολόγιο,  κατασκευή ερωτηματολογίου, μεθοδολογία - κλίμακες μέτρησης, αξιοπιστία και εγκυρότητα,

7

7η εβδομάδα

Ποιοτικές ερευνητικές μέθοδοι, σχεδιασμός και συλλογή δεδομένων ποιοτικής έρευνας, ποιοτική ανάλυση, αξιολόγηση ποιοτικών δεδομένων, έλεγχοι υποθέσεων ποιοτικών μεταβλητών (κριτήριο X2).

8

8η εβδομάδα

Δειγματοληψία, βασικές έννοιες, τύποι δειγματοληψίας, αξιοπιστία δείγματος, μέγεθος δείγματος

9

9η εβδομάδα

Ποσοτική ανάλυση έρευνας, οργάνωση δεδομένων, ανάλυση ποσοτικών δεδομένων, περιγραφική στατιστική.

10

10η εβδομάδα

Έλεγχοι υποθέσεων (κριτήριο t, κριτήριο z), πολλαπλή παλινδρόμηση, ανάλυση διακύμανσης (ANOVA), ανάλυση χρονικών σειρών, αριθμοδείκτες

11

11η εβδομάδα

Μεθοδολογικό πλαίσιο έρευνας, κατασκευή μεθοδολογικών διαγραμμάτων και διαγραμμάτων ροής

12

12η εβδομάδα

Εφαρμογές έρευνας σε λογισμικό, μελέτες περίπτωσης

13

13η εβδομάδα

Εφαρμογές έρευνας σε λογισμικό, μελέτες περίπτωσης

 1.      ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:

Συμμετοχή στις διαλέξεις και εκπόνηση εργασίας.

 

ΑΛΛΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:

 1. Mugenda, O. M., & Mugenda, A. G. (1999). Research methods: Quantitative and qualitative approaches. Acts press.
 2. Creswell, J. W., & Clark, V. L. P. (2007). Designing and conducting mixed methods research.
 3. Taylor, S. J., Bogdan, R., & DeVault, M. (2015). Introduction to qualitative research methods: A guidebook and resource. John Wiley & Sons.
 4. Neuman, W. L. (2013). Social research methods: Qualitative and quantitative approaches. Pearson education.
 5. Cooper, D. R., Schindler, P. S., & Sun, J. (2006). Business research methods (Vol. 9). New York: McGraw-Hill Irwin.
 6. Liamputtong, P. (2013). Qualitative research methods.
 7. Trochim, W. M., & Donnelly, J. P. (2001). Research methods knowledge base.
 8. Bryman, A., & Bell, E. (2015). Business research methods. Oxford University Press, USA.
 9. Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). Research methods for business: A skill building approach. John Wiley & Sons.
 10. Zikmund, W. G., Babin, B. J., Carr, J. C., & Griffin, M. (2013). Business research methods. Cengage Learning.
 11. Fowler Jr, F. J. (2013). Survey research methods. Sage publications.
 12. Hair, J. F. (2007). Research methods for business.
 13. Creswell, J. W. (1994). Research design: Qualitative & quantitative approaches. Sage Publications, Inc.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Δημήτριος Τσέλιος, Κλεάνθης Συρακούλης

E-MAIL:

dtselios@uth.gr, sirakoul@uth.gr

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ E-CLASS:

 

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ:

-      Υποβολή  εργασίας με συντελεστή βαρύτητας  (σ.β.) 100%

 

O/Η Διδάσκων/ουσα

[1] Αναφέρονται στις εβδομάδες του ακαδημαϊκού ημερολογίου

[2] Σημειώνεται η εβδομάδα όπου πραγματοποιείται η ανάθεση των εργασιών