Αναζήτηση
Filters
Close

Οικονομική των Επιχειρήσεων

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

A΄ ΜΕΡΟΣ

 1.      ΓΕΝΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

Υ107

ΕΞΑΜΗΝΟ:

2ο

ΜΑΘΗΜΑ:

Οικονομική των Επιχειρήσεων

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

8

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ):

2

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 1.      ΣΚΟΠΟΣ

1. Το μάθημα αποσκοπεί να καταστήσει το σπουδαστή ικανό να κατανοεί τις βασικές αρχές και τις έννοιες της οικονομικής των επιχειρήσεων και των οργανισμών, της χρηματοοικονομικής διοίκησης και διαχείρισης των έργων, των κατασκευών και των επενδύσεων.

2. Επίσης, αποσκοπεί στην ανάλυση και περιγραφή των βασικών προβλημάτων χρηματοοικονομικού σχεδιασμού και χρηματοδότησης των έργων, καθώς επίσης στην ανάλυση του επιχειρηματικού κινδύνου, τη διαχείριση κεφαλαίου και τον προγραμματισμό επενδύσεων υπό καθεστώς κινδύνου

 1.      ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ
 2. Βασικές έννοιες Χρηματοοικονομικής λογιστικής και χρηματοοικονομικής Διοίκησης
 3. Διοικητική Λογιστική
 4. Αποφάσεις και Προγραμματισμός επενδύσεων
 5. Ανάλυση κόστους-οφέλους σε έργα και προγράμματα
 6. Αξιολόγηση προγραμμάτων
 7.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

1. Γενική επισκόπηση αναφορικά με τη χρηματοδοτική λειτουργία των έργων και των κατασκευαστικών επιχειρήσεων, τις αποφάσεις για το επενδυτικό έργο και, τη χρηματοδότηση.

2. Περιγράφεται και αναλύεται ο χρηματοδοτικός, επιχειρηματικός και συναλλαγματικός κίνδυνος και θέματα που αφορούν τον προγραμματισμό και τη διαχείριση κεφαλαίου, τις κατηγορίες και το κόστος κεφαλαίου.

3. Προγραμματισμός επενδύσεων κεφαλαίου με καθεστώς βεβαιότητας ή με καθεστώς κινδύνου

4. Εξοικείωση των σπουδαστών με βασικές έννοιες που αφορούν τη σκοπιμότητα των έργων και των επενδύσεων, τον πολυδιάστατου χαρακτήρα τους και να αντιληφθούν τη γενικότερη σημασία τους στη βιωσιμότητα τους και στην οικονομική ανάπτυξη.

5. Κατανόηση των σύγχρονων μεθοδολογιών και διαδικασιών αξιολόγησης ιδιωτικών και δημόσιων έργων και επενδύσεων, έτσι ώστε να υπάρξει ικανότητα εφαρμογής τους σε επενδυτικά σχέδια.

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο σπουδαστής θα είναι σε θέση:

1. Να έχει σαφή εικόνα της χρηματοδοτικής διοίκησης, του υπολογισμού του κόστους, της διαχείρισης και του ελέγχου των έργων, των κατασκευών και των επιχειρήσεων.

2. Να γνωρίζει τα προβλήματα προγραμματισμού επενδύσεων κεφαλαίου υπό καθεστώς κινδύνου ή βεβαιότητας.

3. Να κατανοεί τις έννοιες κόστους – οφέλους και την έννοια της αξιολόγησης στα έργα και στις επενδύσεις.

4. Να κατανοεί τη σημασία που έχει η διαδικασία της αξιολόγησης για τον σωστό προγραμματισμό και τη μελλοντική οικονομική βιωσιμότητα μιας ιδιωτικής ή δημόσιας επένδυσης.

5. Να εφαρμόζει τις σύγχρονες μεθόδους αξιολόγησης σε επενδυτικά σχέδια του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

6. Να συμμετέχει στον προγραμματισμό και τη διαδικασία αξιολόγησης έργων του δημόσιου τομέα (Προγράμματα Νομαρχιών, Περιφερειών, Υπουργείων, κ.λ.π.) με κριτήριο τη βελτιστοποίηση της οικονομικής τους αποδοτικότητας.

Β΄ΜΕΡΟΣ

 1.      ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΣΑ

Η παράδοση του μαθήματος γίνεται εντός των αιθουσών του Τμήματος Δ.Ε. πρόσωπο με πρόσωπα. Οι παρουσιάσεις πραγματοποιούνται με τη βοήθεια εποπτικών μέσων (προβολικό διαφανειών, πίνακας), με τη βοήθεια ασκήσεων άμεσα συνδεδεμένων με τη θεωρία. Διανέμεται ενημερωτικό υλικό μέσω της σελίδας του μαθήματος στο e-class. Πιο συγκεκριμένα, ο φόρτος εργασίας του μαθήματος αναλύεται ως εξής:

Είδος 

                           Περιγραφή

Φόρτος (ώρες)

Παρακολούθηση μαθήματος (2 ώρες ανά εβδομάδα)

26

Μελέτη στο σπίτι κατά τη διάρκεια του εξαμήνου (4 ώρες ανά εβδομάδα)

52

Εκπόνηση της πρώτης εργασίας

50

Εκπόνηση της δεύτερης εργασίας

50

Προετοιμασία για Τελική εξέταση (τρείς ημέρες μελέτης)

24

 

Σύνολο

202

 1.      ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει:

 1. Μία βιβλιογραφική ατομική ή ομαδική εργασία (Α).
 2. Μια ατομική ή ομαδική εργασία σε θέματα χρηματοοικονομικής διοίκησης και αξιολόγησης έργων και προγραμμάτων (Β).
 3. Τελική εξέταση (E)

O τελικός βαθμός υπολογίζεται ως εξής:

TB = 0,4*E + 0,2*A + 0,4*B

Όπου Α, Β  ο αντίστοιχος βαθμός για κάθε εργασία και Ε η τελική εξέταση σε κλίμακα από 1-10.

Ο φοιτητής ολοκληρώνει επιτυχώς το μάθημα εάν

(i)             Ε > 5 και

(ii)            ΤΒ > 5

 

 1.      ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Σ. Πολύζος, Διοίκηση και Διαχείριση των Έργων, Τόμος Ι, Εκδόσεις ΚΡΙΤΙΚΗ (ISBN: 978-960-218-379-9)

Σ. Πολύζος, Προγραμματισμός και Οργάνωση των Έργων, Εκδόσεις ΤΖΙΟΛΑ

EUROPEAN COMMISSION, Directorate General Regional Policy, Guide to COST-BENEFIT ANALYSIS of investment projects. Structural Funds, Cohesion Fund and Instrument for Pre-Accession. Final Report. 16/06/2008.

Ευρωπαϊκή Επιτροπή,  Οδηγός ανάλυσης κόστους – ωφέλειας των επενδυτικών σχεδίων, 2003

Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Μεθοδολογικό έγγραφο εργασίας 4: κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη μεθοδολογία για τη διενέργεια ανάλυσης κόστους - οφέλους, 2006.

Κ. Αραβώσης, Κατάρτιση και Αξιολόγηση Επενδυτικών Σχεδίων και Προγραμμάτων (ISBN: 978-960-272-490-3)

Shtub Avraham, Bard Jonathan, Globerson Shlomo     Διαχείριση Έργων, διεργασίες, μεθοδολογία και τεχνικοοικονομική.

Λίστα Βασικών Περιοδικών

Εκδότης

Σύνδεσμος

“Investment Research & Analysis Journal”

"Valuation & Research Specialists" ("VRS")

www.iraj.gr

Financial Management

Wiley-Blackwell

www.fma.org/

Journal of Financial Management of Property and Construction

Emerald Group Publishing Limited

emerald@emeraldinsight.com

International Research Journal of Finance and Economics

EuroJournals Publishing, Inc.

http://www.eurojournals.com/finance.htm

International Journal of Project Management

Elsevier Science.

www.elsevier.com/locate/ijproman

 

Γ’ ΜΕΡΟΣ

ΗΜΕΡΑ/ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ[1][2]

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

α/α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

Βασικές έννοιες Χρηματοοικονομικής λογιστικής, Ημερολόγιο, καθολικό  και  λογαριασμοί, Ισοζύγιο. Λογαριασμοί Ενεργητικού, Παθητικού, Εσόδων και Εξόδων. Οικονομικές  καταστάσεις (Ισολογισμός, Κατάσταση Αποτελεσμάτων Χρήσης και Πίνακας Διανομής κερδών). Ανάλυση Ταμειακών ροών. Απογραφή και Αποτίμηση, αποσβέσεις.

2

Η Χρηματοοικονομική Διοίκηση στα Πλαίσια της Επιχειρηματικής Δραστηριότητας. Ετήσιες Οικονομικές Καταστάσεις της Επιχείρησης-Ανάλυση Δεικτών. Παρεχόμενη Λογιστική Πληροφόρηση και ο Ρόλος της Ταμειακής Ροής στο Πλαίσιο των Χρηματοοικονομικών Αποφάσεων.

3

Εισαγωγή στη Διοικητική Λογιστική. Περί κόστους. Ανάλυση κόστους-όγκου -κέρδους. Νεκρό Σημείο, Άμεση και Πλήρης Κοστολόγηση και λήψη αποφάσεων. Τιμολόγηση προϊόντων και υπηρεσιών, σχετικά κόστη και λήψη αποφάσεων.  Σύνταξη Έκθεσης Κόστους Παραχθέντων και Κατάστασης Αποτελεσμάτων Χρήσης.

4

Χρηματοοικονομικές Αποφάσεις, η Αξία του Χρήματος σε Σχέση με το Χρόνο (παρούσα-μέλουσα αξία και ράντες) και ο Προσδιορισμός της Αξίας της Επιχείρησης και των Μεμονωμένων Χρεογράφων. Προγραμματισμός επενδύσεων κεφαλαίου, κατηγορίες επενδύσεων, Μέθοδοι αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων.

5

Προγραμματισμός επενδύσεων κεφαλαίου, κατηγορίες επενδύσεων, Μέθοδοι αξιολόγησης των επενδυτικών προτάσεων.

Σύγχρονες μορφές Χρηματοδότησης Δάνεια-Leasing-Factoring κλπ.

Εφαρμογές στο Εργαστήριο Η/Υ.

6

Υποδειγματική άσκηση αξιολόγησης επένδυσης, εκπόνηση 1ηςεργασίας

7

Αρχές χρηματοοικονομικής – κοινωνικό οικονομικής αξιολόγησης

8

Μεθοδολογία για τη διενέργεια ανάλυσης κόστους-οφέλους σε έργα των προγραμματικών περιόδων 2007-2013 και 2013-2020

9

Διαχείριση προγράμματος έργων - Ανάθεση της 2ης εργασίας

10

Ανάλυση κόστους – οφέλους και μεγάλα έργα.

11

Προσδιορισμός του επιπέδου κοινοτικής βοήθειας σε μεγάλα έργα

12

Αξιολόγηση προγραμμάτων

13

Παρουσίαση και εξέταση εργασιών

 

 1.      ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:

Παρουσία στο μάθημα. Εκπόνηση εργασιών.

 

 1.      ΑΛΛΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ:
 2. Αλεξανδρίδης Μιχαήλ, Διαχείριση Επενδύσεων, Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, 2005. Κεφάλαιο 1: Περί Επενδύσεων, σελίδες 15 - 17, Κεφάλαιο 2: Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων, σελίδες 19 – 24, Κεφάλαιο 3: Μέθοδοι Αξιολόγησης Επενδύσεων υπό καθεστώς βεβαιότητας, σελίδες 25-45.
 3. Αναστασίου Θεόδωρος, Οικονομοτεχνικές Μελέτες, Εκδόσεις Έλλην, 2005. Όλο το βιβλίο και ιδιαίτερα το Κεφάλαιο III: Αξιολόγηση των Επενδύσεων, σελίδες 129-174.
 4. Δημητριάδης Αντώνης, Διοίκηση – Διαχείριση Έργου, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2004. Κεφάλαιο 8: Προσέγγιση της Επιλογής και Αξιολόγησης Έργου, Σελίδες 161 – 186.
 5. Θεοφανίδης Σταύρος, Εγχειρίδιο Αξιολόγησης Επενδυτικών Σχεδίων, Εκδόσεις Παπαζήση, 1985.
 6. Καρβούνης Σωτήρης, Οικονομοτεχνικές μελέτες, Εκδόσεις Σταμούλη, 2006. Κεφάλαιο X: Χρηματοοικονομική ανάλυση και αξιολόγηση της επένδυσης, σελίδες  687-915.
 7. Κιόχος Πέτρος,, Οικονομική της Διοίκησης, Εκδόσεις Interbooks, 1999. Κεφάλαιο 1: Αξιολόγηση των Επενδύσεων, σελίδες  91 - 133.
 8. Μηλιώτη Ειρήνη, Οικονομοτεχνικές Μελέτες, Εκδόσεις Σύγχρονη Εκδοτική, 2005. Κεφάλαιο 11: Ανάλυση Νεκρού Σημείου, σελίδες 287-312.
 9. Ρετινιώτης Σταμάτης, Κριτήρια Αξιολόγησης Επενδύσεων, Εκδόσεις Νέων Τεχνολογιών, 2005. Κεφάλαιο 4: Κριτήρια Επενδύσεων, σελίδες 55-66 και Κεφάλαιο 5: Δείκτες Απόδοσης Επενδύσεων, σελίδες 67-85.
 10. Τσακλάγκανος Άγγελος, Χρηματοδότηση και Αξιολόγηση Επενδύσεων Τόμος II, Εκδόσεις Αδελφοί Κυριακίδη α.ε., 2008. Κεφάλαιο 6: Σύγκριση μεθόδων Αξιολόγησης Επενδύσεων, σελίδες 162 - 184.
 11. Φιτσιλής Πάνος, Πρακτικός οδηγός Επιχειρηματικότητας, Please Enter, 2007. Κεφάλαιο: Δημιουργία Επιχειρηματικού Σχεδίου, σελίδες 7-55.
 12. Shtub Avraham, Bard Jonathan, Globerson Shlomo, Διαχείριση Έργων, διεργασίες, μεθοδολογία και τεχνικοοικονομική, Εκδόσεις Επίκεντρο, 2008. Κεφάλαιο 3: Τεχνικοοικονομική ανάλυση, σελίδες 129 - 172.

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:

 Γεώργιος Θεοδοσίου, Θεμιστοκλής Λαζαρίδης 

E-MAIL:

geortheo@uth.gr, themis@uth.gr

ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ E-CLASS:

 

 

Ο/Η Διδάσκων/ουσα

 

[1] Αναφέρονται στις εβδομάδες του ακαδημαϊκού ημερολογίου

[2] Σημειώνεται η εβδομάδα όπου πραγματοποιείται η ανάθεση των εργασιών