Αναζήτηση
Filters
Close

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

A΄ ΜΕΡΟΣ

 1.      ΓΕΝΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

 Y110

ΕΞΑΜΗΝΟ:

3ο

ΜΑΘΗΜΑ:

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

30

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ):

 

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

 1.      ΣΚΟΠΟΣ

      Η μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία έχει ως σκοπό ο φοιτητής να εκπονήσει, μέσα από μια διαδικασία προσωπικής κυρίως έρευνας και υπό την καθοδήγηση του επιβλέποντα καθηγητή, διατριβή στο θέμα - αντικείμενο που επέλεξε και πρότεινε κατόπιν σχετικής πρότασης (proposal). Η παραπάνω διατριβή θα πρέπει να παρουσιάζει: 

 • σαφώς καθορισμένη συμβολή στη Διοίκηση Έργων και Προγραμμάτων, είτε μέσα από τη διεξαγωγή μιας πρωτότυπης έρευνας, είτε μέσα από τον έλεγχο και την εφαρμογή σχετικών θεωριών και μεθοδολογιών,
 • επαρκώς τεκμηριωμένη ερευνητική μεθοδολογία και συστηματική εφαρμογή και αξιοποίηση κατάλληλων τεχνικών συλλογής, ανάλυσης και επεξεργασίας δεδομένων,
 • ολοκληρωμένη γνώση του ερευνητικού αντικειμένου της διατριβής, συμπεριλαμβανομένης και της δυνατότητας κριτικής θεώρησης της σχετικής βιβλιογραφίας, και τέλος
 • ένταξη της ερευνητικής εργασίας στο ευρύτερο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Έργων  και Προγραμμάτων.

 

 1.      ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Οι ερευνητικοί στόχοι και το περιεχόμενο κάθε μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας (ΜΔΕ) θα πρέπει να παρουσιάζουν συνάφεια με το γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Έργων και Προγραμμάτων, και θα πρέπει να εμπίπτουν σε μία γνωστική περιοχή ή σε τομείς γνωστικών περιοχών.

Επιπλέον, οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν έξι (6) 2ωρες διαλέξεις στις ερευνητικές μεθόδους, στο πλαίσιο των οποίων θα τους ζητηθεί να αναπτύξουν την πρόταση της ΜΔΕ, η οποία αξιολογείται πριν την εκπόνησή της. Οι ερευνητικές μέθοδοι αφορούν σε τεχνικές συλλογής και επεξεργασίας έγκριτων δεδομένων, αλλά και στην τεκμηρίωσή τους με επιστημονικές μεθόδους (πχ. έρευνες πεδίου, βιβλιογραφική επισκόπηση, στατιστική ανάλυση κλπ.). 

 1.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Ο βασικός μαθησιακός στόχος που πρέπει να επιτευχθεί κατά την εκπόνηση της μεταπτυχιακής εργασίας είναι ο φοιτητής να αναπτύξει το απαραίτητο γνωστικό υπόβαθρο που συνδέεται με την κριτική θεώρηση του αντικειμένου της μεταπτυχιακής εργασίας αλλά και με τη συστηματική εφαρμογή μεθοδολογιών και τεχνικών έρευνας. Συγκεκριμένα, με την περάτωση της μεταπτυχιακής εργασίας, ο φοιτητής θα πρέπει να αποδεικνύει ότι: 

 • κατανοεί, αξιολογεί κριτικά και εφαρμόζει τεχνικές προσδιορισμού και ανάπτυξης ενός ερευνητικού αντικειμένου που αποτελεί ερευνητικό πρόβλημα συναφές με το χώρο της Διοίκησης Έργων και Προγραμμάτων.
 • επιλέγει και διατυπώνει με σαφήνεια συγκεκριμένους ερευνητικούς στόχους και προβλήματα που παρουσιάζουν (σε ένα βαθμό μεταπτυχιακού επιπέδου) επιστημονική πρωτοτυπία και πρακτικό ενδιαφέρον,
 • κατανοεί και αξιολογεί τις συσχετίσεις μεταξύ ερευνητικών στόχων-προβλημάτων, επιστημονικής βιβλιογραφίας, ερευνητικών μεθοδολογιών, τεχνικών συλλογής και ανάλυσης δεδομένων, εξαγωγής συμπερασμάτων, και τελικώς μεθόδων λήψης διοικητικών αποφάσεων,
 • εφαρμόζει διαδικασίες αναζήτησης και προχωρεί στην κριτική θεώρηση της επιστημονικής βιβλιογραφίας που είναι συναφής με το θέμα της έρευνας,
 • εκπονεί έρευνα και διατυπώνει συμπεράσματα που είναι κατανοητά και οδηγούν σε ενδιαφέροντα αποτελέσματα, 
 • κατανοεί τις διαφορές μεταξύ ποσοτικών στρατηγικών έρευνας (quantitative research) και ποιοτικών στρατηγικών έρευνας (qualitative research), και τις εφαρμόζει είτε ανεξάρτητα είτε συνδυαστικά, ανάλογα με τις συγκεκριμένες απαιτήσεις της έρευνας, 
 • κατανοεί τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των τεχνικών έρευνας, εφαρμόζει συστηματικά ερευνητικές τεχνικές και τεκμηριώνει τις επιλογές που ακολουθεί,
 • στηρίζεται σε πρωτογενή ή/και σε δευτερογενή δεδομένα τα οποία και ελέγχει ως προς  την επάρκεια, την αξιοπιστία και την εγκυρότητά τους,
 • διατυπώνει κατανοητά και χρήσιμα συμπεράσματα που αποδεικνύουν τη γνώση του αντικειμένου, και τη δυνατότητα κριτικής θεώρησης άλλων σχετικών δημοσιευμένων ερευνητικών αποτελεσμάτων,
 • κατανοεί και διατυπώνει περιορισμούς – αδυναμίες της ερευνητικής εργασίας,
 • αναγνωρίζει πιθανές κατευθύνσεις της μελλοντικής έρευνας πάνω στη συγκεκριμένη περιοχή και σύμφωνα με τους αρχικούς ερευνητικούς στόχους, και τέλος
 • εμπλουτίζει γενικότερα το γνωστικό του υπόβαθρο ώστε να ενισχύεται στις περαιτέρω ερευνητικές και επαγγελματικές του επιδιώξεις. 

Β΄ΜΕΡΟΣ

 1.      ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΣΑ

Πριν την έναρξη εκπόνησης της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) οι φοιτητές θα παρακολουθήσουν διαλέξεις στις ερευνητικές μεθόδους, όπου θα τους εξηγηθεί ο σκοπός και η διαδικασία εκπόνησης της ΜΔΕ και οι τεχνικές συλλογής στοιχείων και τεκμηρίωσής τους. Στη συνέχεια, οι φοιτητές θα πρέπει να συντάξουν πρόταση ΜΔΕ, σε θέματα συναφή με τις σπουδές τους, η οποία παρουσιάζεται σε ομάδα διδασκόντων του ΠΜΣ και αξιολογείται πριν την έναρξη εκπόνησης. Επί της αξιολογημένης πρότασης και του σχολιασμού της, ο φοιτητής ξεκινά την εκπόνησή της.

Η υλοποίηση της εκπόνησης της ΜΔΕ προϋποθέτει την κατανόηση του περιεχομένου των ανωτέρω διαλέξεων σε θέματα Δομικής Διάρθρωσης της ΜΔΕ και συγκεκριμένων Μεθοδολογιών Έρευνας. Εθνικά και διεθνή αποθετήρια ανάλογων Διατριβών, η μεγάλη διαθεσιμότητα σε πληθώρα βιβλίων, αρχειακού υλικού, και επιστημονικών περιοδικών στη Βιβλιοθήκη του Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας, αλλά και η δυνατότητα ελεύθερης ηλεκτρονικής πρόσβασης σε μεγάλους εκδοτικούς οίκους και sites (πχ. google scholar), συνεισφέρουν σε ένα άκρως δημιουργικό και παραγωγικό περιβάλλον για τον κάθε μεταπτυχιακό φοιτητή.

Στη διάρκεια του εξαμήνου εκπόνησης της ΜΔΕ, ο επιβλέπων Καθηγητής υποστηρίζει το φοιτητή παρέχοντας με τον καλύτερο καθοδηγητικό τρόπο τις επιστημονικές γνώσεις και την εμπειρία του στο αντικείμενο της συγκεκριμένης διατριβής, ώστε να διευκολύνεται η σταδιακή πρόοδος του φοιτητή στη συγγραφή της.

 1.      ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Θα ζητηθεί από τους μεταπτυχιακούς φοιτητές να εκπονήσουν μια (1) πρόταση ΜΔΕ με συνολική αξία 4 πιστωτικών μονάδων (ECTS) καθώς και μία (1) Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία με συνολική αξία 30 πιστωτικών μονάδων (ECTS).

Η εκπόνηση της συγκεκριμένης εργασίας  θα αφορά στη δυνατότητα εφαρμογής των Θεωρητικών και Εμπειρικών γνώσεων που διδάχτηκαν οι φοιτητές σε θέματα-πεδία του στενότερου και ευρύτερου αντικειμένου της Διοίκησης Έργων και Προγραμμάτων.

Φόρτος εργασίας

 

Είδος 

                                                       Περιγραφή

Φόρτος (ώρες)

Παρακολούθηση μαθήματος

Αφορά τις διαλέξεις και εισηγήσεις που θα πραγματοποιούνται σε δίωρα

2*6=12

Εκπόνηση πρότασης ΜΔΕ

Αφορά στη σύνταξη της πρότασης για τη ΜΔΕ

20

Μελέτη στο σπίτι

Αφορά το χρόνο μελέτης που απαιτείται ανεξάρτητα από κάθε φοιτητή

22

Εκπόνηση εργασίας

Αφορά το χρόνο που απαιτείται για την εκπόνηση μελετών περίπτωσης και υλοποίηση ασκήσεων, όπως αναφέρεται προηγούμενα (Τρόπος Αξιολόγησης)

550

Τελική εξέταση

Αφορά τη διάρκεια της τελικής εξέτασης

1

Συμμετοχή σε άλλες δραστηριότητες

Συναντήσεις με τον Καθηγητή για λήψη πληροφοριών προόδου (feedback)

3

 

 

Σύνολο

600 

 1.      ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

            Η πρόταση εκπόνησης της μεταπτυχιακής διατριβής και η διατριβή παρουσιάζονται σε δημόσια ακρόαση από το φοιτητή. Η διατριβή αξιολογείται από τον επιβλέποντα και δύο αξιολογητές, οι οποίοι και θα πρέπει να συμφωνήσουν από κοινού για τον τελικό βαθμό της μεταπτυχιακής διατριβής που δύναται να είναι και ο μέσος  όρος των τριών βαθμών τους.

       Στα κριτήρια αξιολόγησης της πτυχιακής περιλαμβάνονται:

 • η σημασία της συμβολής της συγκεκριμένης έρευνας στο γνωστικό αντικείμενο της Διοίκησης Έργων και Προγραμμάτων, είτε διαμέσου της διεξαγωγής μιας πρωτότυπης έρευνας είτε διαμέσου της εφαρμογής και ελέγχου σχετικών μεθοδολογιών και τεχνικών
 • ο σαφής προσδιορισμός και η σημασία των ερευνητικών στόχων
 • η κατανόηση του αντικειμένου της έρευνας και η δυνατότητα κριτικής θεώρησης και αξιοποίησης της σχετικής βιβλιογραφίας
 • η κατανόηση της μεθοδολογίας της έρευνας, η επάρκεια της ερευνητικής μεθοδολογίας και η συστηματική χρήση κατάλληλων τεχνικών έρευνας
 • ο βαθμός ολοκλήρωσης της έρευνας και η σημασία των αποτελεσμάτων – συμπερασμάτων
 • ο τρόπος γραφής της διατριβής και η αρτιότητα τεχνικής εμφάνισης της εργασίας που πρέπει να είναι σύμφωνη με πρότυπα χρήσης αναφορών (citation style of references).
 • η παρουσίαση και δημόσια υποστήριξη της διπλωματικής διατριβής.

 

 1.      ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
 • Calabrese R. L. (2012), Getting It Right: The Essential Elements of a Dissertation, 2nd Edition, Rowman & Littlefield Education.
 • Cohen L., Manion L., Morrison K. (2007), Research Methods in Education, 6th Edition, London & New York, Routledge.
 • Murray R. (2006), How to Write a Thesis, 2nd Edition, Berkshire, UK, Open University Press.
 • Orna E. & Stevens G. (2009), Managing Information for Research: Practical help in researching, writing and designing dissertations, 2nd Edition, Buckingham, UK, Open University Press.
 • Saunders M., Thornhill M., Lewis, P. (2012), Research Methods for Business Students, 6th Edition, Harlow, Essex, UK, Pearson.
 • Yin R. K. (1994), Case Study Research Design and Methods, 2nd Edition, London & New Delhi, Sage.
 • Bell J. (2007), Πως να συντάξετε μια Επιστημονική Εργασία: Οδηγός Ερευνητικής Μεθοδολογίας, Αθήνα, Εκδόσεις Μεταίχμιο.
 • Eco U. (2001), Πως γίνεται μια Διπλωματική Εργασία, Αθήνα, Εκδόσεις Νήσος.
 • Ζαφειρόπουλος Κ. (2015), Πως γίνεται μια Επιστημονική Εργασία: Επιστημονική Έρευνα και Συγγραφή Εργασιών, Αθήνα, Εκδόσεις Κριτική.
 • Θεοφιλίδης Χ. (2005), Η Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας: Από τη Θεωρία στην Πράξη, Αθήνα, Εκδόσεις Τυπωθήτω-Δαρδανός.
 • Μπέλλας  Θ.  (1998), Δομή και Γραφή της Επιστημονικής Εργασίας, Αθήνα, Εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα.
 • Μπουρλιάσκος Β. Γ. (2010), Πως γράφεται μια Επιστημονική Εργασία: Πρακτικός Οδηγός, Συγγραφή Επιστημονικής Εργασίας και Βιβλιογραφική Έρευνα, Αθήνα, Εκδόσεις Διόνικος.
 • Τοκμακίδης Σ. Π. (2008), Οδηγός για τη Συγγραφή Διπλωματικών Εργασιών, Αθήνα, Ιατρικές Εκδόσεις Π. Χ. Πασχαλίδης.

 

Γ’ ΜΕΡΟΣ

 1.      ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:

Εκπόνηση και παρουσίαση πρότασης για Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Εκπόνηση και παρουσίαση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

 

  ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ E-CLASS: