Αναζήτηση
Filters
Close

Δυναμική των Ομάδων και Ηγεσία

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

A΄ ΜΕΡΟΣ

 1.      ΓΕΝΙΚΑ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ:

 Y105

ΕΞΑΜΗΝΟ:

 2o

ΜΑΘΗΜΑ:

Δυναμική των Ομάδων και Ηγεσία

ΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ:

8

ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ (ΑΝΑ ΕΒΔΟΜΑΔΑ):

2

ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

Ελληνική

 1.      ΣΚΟΠΟΣ

Οι σύγχρονη και ευέλικτη διοίκηση, αλλά και η διαχείριση έργων βασίζεται σημαντικά στον ανθρώπινο παράγοντα και ειδικότερα σε μηχανισμούς κινητροδότησης, σύνθεσης ομάδων, διοίκησης ομάδων, οργανωσιακής συμπεριφοράς και κουλτούρας.

Σκοπός του συγκεκριμένου μαθήματος η ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης των φοιτητών ως προς τη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού και τις διαδικασίες σύνθεσης και διοίκησης ομάδων. Στο πλαίσιο του μαθήματος οι φοιτητές θα κληθούν να διαχειριστούν τους πυλώνες για την επίτευξη αποτελεσματικών λύσεων και παραδοτέων όπως:

 • Κατανοούν το χαρακτήρα και τις στάσεις και συμπεριφορές των ατόμων στο χώρο της εργασίας
 • Αποκτούν το εννοιολογικό και θεωρητικό υπόβαθρο της ηγεσίας
 • Παρακινούν τους συνεργάτες τους
 • Αναπτύσσουν αποτελεσματικές ομάδες
 • Επικοινωνούν αποτελεσματικά
 • Κατανοούν την εταιρική κουλτούρα

 1.      ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ

Το μάθημα έχει ως στόχους να καλύψει τα εξής πεδία:

 • Εισαγωγή στην Οργανωσιακή Συμπεριφορά
 • Εργασιακές Στάσεις & Συμπεριφορές
 • Ηγεσία
 • Παρακίνηση
 • Δυναμική της Ομάδας
 • Οργανωσιακή Κουλτούρα
 • Διοίκηση της Αλλαγών
 • Ενδυνάμωση
 • Μαθαίνουσα Οργάνωση

 1.      ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος οι φοιτητές θα:

 • Έχουν εξοικειωθεί με τις απαραίτητες γνώσεις και τα εργαλεία του HRM.
 • Είναι σε θέση να διαχειρίζονται τα θέματα της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων σε οργανισμούς.
 • Να αναλύουν την έννοια της ηγεσίας.
 • Να περιγράφουν και να αναγνωρίζουν τη διαχείριση των Ανθρωπίνων Πόρων.
 • Να εξηγήσουν τη συμβολή του ρόλου της ηγεσίας στο επίπεδο της διαχείρισης Ανθρωπίνων

Πόρων.

 • Να οργανώσουν, να συνθέτουν και να αξιολογούν αρχές και αξίες που αναφέρονται στην οργανωσιακή κουλτούρα.
 • Να υποστηρίξουν και να εφαρμόσουν αρχές και κανόνες που συναρτώνται με την επιχειρηματική ηθική , στο πεδίο της διαχείρισης των Ανθρωπίνων Πόρων.
 • Να μετατρέπουν τις αποκτηθείσες θεωρίες και αρχές οργανωσιακής συμπεριφοράς σε διοικητικές πρακτικές.
 • Να μπορούν να αναγνωρίζουν τις τη δυναμική των διαπροσωπικών σχέσεων και την καταλυτική επίδραση του ατόμου στην επίτευξη των οργανωσιακών στόχων.
 • Να επικοινωνούν αποτελεσματικά, να εργάζονται ομαδικά και να αναπτύσσουν πλέγμα ηγετικών συμπεριφορών.
 • Να συμβάλλουν ως στελέχη επίτευξη των στρατηγικών στόχων του οργανισμού.
 • Να κατανοήσουν τις στρατηγικές και πολιτικές, τα συστήματα και τις διαδικασίες που απαιτούνται για την αποτελεσματική διοίκηση ομάδων.
 • Να αντιμετωπίζουν τα προβλήματα για τη στελέχωση, την εκπαίδευση και ανάπτυξη των στελεχών και των μελών των ομάδων έργου, την αξιολόγηση της απόδοσης αυτών.
 • Να είναι σε θέση ως στελέχη διευρύνουν το συμβουλευτικό τους ρόλο σε θέματα αξιοποίησης και στρατηγικής ανάπτυξης των στελεχών και να αναπτύσσουν στρατηγικές διοίκησης ανθρωπίνων πόρων.

Β΄ΜΕΡΟΣ

 1.      ΜΕΘΟΔΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ/ ΦΟΡΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ / ΔΙΔΑΚΤΙΚΑ  ΜΕΣΑ

Το μάθημα υποστηρίζεται από 13 διαλέξεις κατά τη διάρκεια του εαρινού εξαμήνου, στο πλαίσιο των οποίων (α) ενδέχεται να κληθούν 5 έως 6 ομιλητές από την παραγωγή και τις υπηρεσίες για να αναλύσουν εκτενέστερα και μέσα από παραδείγματα την εφαρμογή της οργανωσιακής συμπεριφοράς και της δυναμικής των ομάδων σε διαφορετικούς τομείς της οικονομίας και (β) ο κάθε φοιτητής θα υλοποιήσει και θα καταθέσει ατομική, βιβλιογραφική, εργασία (μεγέθους 10 σελίδων από μελέτη υλικού 100 σελίδων) εστιασμένη στη διαχείριση έργων και προγραμμάτων σε έναν από τους τομείς της οικονομίας που θα αναλύσουν οι προσκεκλημένοι ομιλητές. Έναν ημερολογιακό μήνα πριν τη λήξη των μαθημάτων ανατίθεται ομαδική (3 ως 4 άτομα) εργασία στους φοιτητές. Στο τέλος των διαλέξεων ακολουθεί και η γραπτή εξέταση. Χρησιμοποιείται το site του μαθήματος στο e-class του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας όπου αναρτάται σχετικό με το μάθημα υλικό.

Πιο συγκεκριμένα, ο φόρτος εργασίας του μαθήματος αναλύεται ως εξής:

Είδος 

                                    Περιγραφή

Φόρτος (ώρες)

Παρακολούθηση μαθήματος

26

Μελέτη στο σπίτι

26

Εκπόνηση ατομικής εργασίας

50

Εκπόνηση ομαδικής εργασίας

50

Τελική εξέταση

12

Συμμετοχή σε άλλες δραστηριότητες

0

 

Σύνολο

164 

 1.      ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ενδεικτικό περιεχόμενο:

1η εβδομάδα : Εισαγωγή στο μάθημα – Παρουσίαση του περιεχομένου και των απαιτήσεων του

μαθήματος.

2η εβδομάδα : Βιβλιογραφική ανασκόπηση. Η φύση της διοίκησης των ανθρωπίνων πόρων. Ορισμός και λειτουργίες της Δ.Α.Δ.

3η εβδομάδα : Στελέχωση οργανισμών. Ιδιαιτερότητες και χαρακτηριστικά.

4η εβδομάδα : Αξιολόγηση έργου. Σύνδεση της αξιολόγησης με την ποιότητα του έργου. Ατομική και ομαδική αξιολόγηση. Συμμετοχικές μορφές αξιολόγησης. Αυτοαξιολόγηση της ομάδας. Παρουσίαση συστημάτων αξιολόγησης.

5η εβδομάδα : Επαγγελματική ικανοποίηση, εργαλεία μέτρησής της, τα αίτια της επαγγελματικής ικανοποίησης. Παρακίνηση, αξιολόγηση της δυνατότητας εφαρμογής στο σύγχρονο περιβάλλον. Συστήματα αμοιβών.

6η εβδομάδα : Ομάδα, διάκριση των βασικών τύπων ομάδων, προσδιορισμός των σταδίων εξέλιξης της

ομάδας. Ισχυρά και αδύνατα σημεία της ομαδικής λήψης αποφάσεων.

7η εβδομάδα : Ανάπτυξη στελεχών. Διαχείριση της γνώσης. Η γνώση και η κατανομή της στα στελέχη του οργανισμού και της ομάδας.

8η εβδομάδα: Ηθική και εργασιακή δεοντολογία. Εγκυρότητα της αξιολογικής διαδικασίας. Ηγεσία – Διοίκηση και διαχείριση. Κριτική προσέγγιση του ρόλου του ηγέτη στον οργανισμό και στην ομάδα έργου. Ηγεσία στη μάθηση. Ιστορική εξέλιξη της ηγεσίας. Ισχύς και δύναμη.

9η εβδομάδα : Ηγεσία και συναφείς πολιτές. Διαμόρφωση πολιτικών για την ανάπτυξη των στελεχών και των μονάδων.

10η εβδομάδα: Ηγεσία για τη διδασκαλία και ηγεσία. Προκλήσεις της ηγεσίας.

11η εβδομάδα : Ο ρόλος της ηγεσίας στην ανάπτυξη της οργανωσιακής ικανότητας. Οργανωσιακή και Κουλτούρα ομάδων και χαρακτηριστικά της, αποτελεσματικότητας της ηγεσίας. Αποτελεσματική λειτουργικές και δυσλειτουργικές επιδράσεις τους. Παράγοντες που δημιουργούν και συντηρούν τη κουλτούρα σε έναν σχολικό οργανισμό

12η εβδομάδα: Σύγκρουση και διάκριση ανάμεσα στις εστιασμένες στη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού απόψεις περί σύγκρουσης. Αίτια και συνέπειες του εργασιακού άγχους.

13η εβδομάδα : Μελέτες περιπτώσεων για την ηγεσία. Βέλτιστες πρακτικές από τη διεθνή εμπειρία.

 1.      ΤΡΟΠΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η αξιολόγηση του κάθε φοιτητή πραγματοποιείται:

 1. Μια ομαδική εργασία που θα μελετά συγκριτικά την εφαρμογή τεχνικών και εργαλείων της διαχείρισης έργων σε τουλάχιστον δύο διαφορετικούς τομείς της οικονομίας. Η εργασία θα παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια του μαθήματος.  Στόχος της εργασίας είναι να   εμβαθύνει στις έννοιες των καλών πρακτικών και της ανάγκης ευελιξίας της διαχείρισης έργων (Α).
 2. Μία βιβλιογραφική ατομική εργασία εμβάθυνσης σε συγκεκριμένο τομέα της οικονομίας, επιλογή του φοιτητή  (Β).
 3. Τελική εξέταση (Γ)

O τελικός βαθμός υπολογίζεται ως εξής:

TB = 0,4*Γ + 0,3*A + 03*B

Όπου Α, Β ο αντίστοιχος βαθμός για κάθε εργασία σε κλίμακα από 1-10.

Ο φοιτητής ολοκληρώνει επιτυχώς το μάθημα εάν

(i)              ΤΒ > 5

 1.      ΣΥΓΓΡΑΜΑΤΑ-ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Pinto, J.K. (2016). Διοίκηση Έργων: Η επίτευξη ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, 4thedition. Broken Hill Publishers Ltd. 978-0-13-379807-4

- Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

 • Schwindt, C. (2005), Resource Allocation in Project Management, Springer-Verlag Berlin Heidelberg,3-540-25410-2
 • Tonchia, S. (2008), Industrial Project Management: Planning, Design and Construction, Springer-Verlag Berlin Heidelberg, 978-3-540-77543-0
 • Renz, P.S. (2007), Project Governance, Physica-Verlag Heidelberg, 978-3-7908-1926-7
 • Brewster, C., Sparrow, P. και Vernon G., 2007. International Human Resource Management. 2nd edition, London: CIPD.
 • Gomez-Mejia L., Balkin, D., και Cardy, R., 2014. Διοίκηση ανθρωπίνων πόρων. Λευκωσία: Broken Hill Publishers.
 • Moon, C., και Bonny, C., 2004. Ηθική των Επιχειρήσεων, Αθήνα : Κέρκυρα.
 • Ιορδάνογλου, Δ., 2008. Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού στις σύγχρονες επιχειρήσεις. Αθήνα : Κριτική.

- Προτεινόμενα Περιοδικά :

http://www.inderscience.com/browse/index.php?journalCODE=ijpom

Γ’ ΜΕΡΟΣ

ΗΜΕΡΑ/ΩΡΕΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ:

 

ΕΒΔΟΜΑΔΑ[1][2]

ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

α/α

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 1.      ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ:

Παρουσία στο μάθημα. Εκπόνηση εργασιών.

 

ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ:

Αθανάσιος Κουστέλιος

E-MAIL:

akoustel@uth.gr

 1.   ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ E-CLASS:

 

 

Ο/Η Διδάσκων/ουσα

[1] Αναφέρονται στις εβδομάδες του ακαδημαϊκού ημερολογίου

[2] Σημειώνεται η εβδομάδα όπου πραγματοποιείται η ανάθεση των εργασιών