Αναζήτηση
Filters
Close

Διδακτορικές Σπουδές

Έντυπα για την έναρξη εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής

ΑΙΤΗΣΗ_ΥΔ

Βιογραφικό

Πρόταση ανάληψης θέματος Διδακτορικής Διατριβής

Έντυπο Αποδοχής Κύριου Επιβλέποντα

Οδηγός Συγγραφής Διδακτορικής Διατριβής

ΕΤΗΣΙΑ_ΕΚΘΕΣΗ_ΠΡΟΟΔΟΥ_ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗΣ_ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ_ΠΡΟΤΥΠΟ

Βήματα για απόκτηση διδακτορικού

Έντυπο Απολογισμού Διδασκαλίας

Δήλωση αποφυγής λογοκλοπής

Έντυπο ανάθεσης διδασκαλίας

Application Form_Ph.D.

Supervisor's Acceptance Form

(δημοσιευμένος στο ΦΕΚ 414/12.02.2020)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
1. ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΔΙΔΑΚΤΟΡΕΣ

Το Διδακτορικό Δίπλωμα αποτελεί ακαδημαϊκό τίτλο ο οποίος πιστοποιεί την ουσιαστική συνεισφορά του κατόχου του στην εξέλιξη καίριων γνωστικών περιοχών, την κατανόηση σε βάθος της επιστημονικής του περιοχής και την εκπόνηση μιας πρωτότυπης διατριβής στα γνωστικά πεδία της Επιστήμης που υπηρετεί. Το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων (Τ.Δ.Ε.) προσφέρει ένα Διδακτορικό πρόγραμμα στα γνωστικά αντικείμενα της Διοίκησης Επιχειρήσεων η διάρκεια του οποίου είναι κατ’ ελάχιστο τρία (3) και κατά μέγιστο οκτώ (8) πλήρη ημερολογιακά έτη με έναρξη την ημερομηνία ορισμού της Τριμελούς Συμβουλευτικής Επιτροπής (Τ.Σ.Ε.) από τη Συνέλευση του Τ.Δ.Ε. Υποψήφιοι για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής που δεν έχουν Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) από Τμήματα συναφή με το γνωστικά αντικείμενα της Διοίκησης Επιχειρήσεων εμπίπτουν στις
διατάξεις του άρθρου 2. Οι υποψήφιοι διδάκτορες έχουν την υποχρέωση ανανέωσης εγγραφής κάθε ακαδημαϊκό έτος, μετά από σύμφωνη γνώμη της Τ.Σ.Ε. Οι διδακτορικές σπουδές προσφέρονται δωρεάν. Οι υποψήφιοι διδάκτορες συστήνεται να διαμένουν στην Περιφέρεια Θεσσαλίας όπου έχει έδρα το Πανεπιστήμιο και είναι υποχρεωτική η παρουσία τους στις εκπαιδευτικές - ερευνητικές δραστηριότητες του Τ.Δ.Ε.


2. KΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
Δικαίωμα υποβολής αίτησης για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής έχουν:
- Κάτοχοι Διπλώματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή
- Κάτοχοι αναγνωρισμένου (από ΔΟΑΤΑΠ) τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ως ισότιμου της αλλοδαπής, ή
- Κάτοχοι ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ο οποίος έχει αποκτηθεί μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του πρώτου κύκλου σπουδών, που οργανώνεται σε Τμήματα Α.Ε.Ι. και διαρκεί κατ’ ελάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκά εξάμηνα (υποχρεωτικά εξάμηνα για τη λήψη πτυχίου ή διπλώματος σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών).

Oι Έλληνες πτυχιούχοι πρέπει να γνωρίζουν επαρκώς τουλάχιστον την Αγγλική γλώσσα κατέχοντας πιστοποιητικό επιπέδου Γ1/C1, οι δε αλλοδαποί επαρκώς την ελληνική. H επιλογή των υποψηφίων Διδακτόρων, εφόσον πληρούν την παραπάνω συνθήκη, γίνεται με συνεκτίμηση των εξής βασικών και συμπληρωματικών κριτηρίων:

Βασικά Κριτήρια
i. Γενικός βαθμός του πτυχίου και του μεταπτυχιακού διπλώματος.
ii. Επίδοση στη διπλωματική εργασία του μεταπτυχιακού - όπου προβλέπεται.

iii. Πιστοποιημένη γνώση ξένων γλωσσών.

iv. Τυχόν ερευνητική δραστηριότητα του υποψηφίου αποδεικνυόμενη με δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά ή/και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια ή/και συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα.

v. Πληρότητα της πρότασης εκπόνησης διδακτορικής διατριβής

Συμπληρωματικά Kριτήρια
i. Δύο πρόσφατες συστατικές επιστολές
ii. Yποτροφία ή οικονομική κάλυψη (συνεκτιμάται θετικά).
iii. Στοιχεία του βιογραφικού σημειώματος του υποψηφίου που καταδεικνύουν την επαγγελματική του εμπειρία.
iv. Άλλα πτυχία.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ
1. Κατά τη διάρκεια κάθε Ακαδημαϊκού Έτους ο/η υποψήφιος/α που ενδιαφέρεται για εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής υποβάλλει σχετική αίτηση στη γραμματεία του Τ.Δ.Ε. Στην αίτησή του ο υποψήφιος οφείλει να αναγράφει:
- Τον προτεινόμενο τίτλο της Διδακτορικής Διατριβής.
- Την γλώσσα εκπόνησης της Διδακτορικής Διατριβής (ελληνική ή αγγλική).
- Τον προτεινόμενο επιβλέποντα καθηγητή ο οποίος είναι μέλος Δ.Ε.Π. του Τ.Δ.Ε.

Μαζί με την αίτησή του, οφείλει να υποβάλει όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 2.

2. Μετά την ολοκλήρωση του ελέγχου πληρότητας των τυπικών προσόντων από την Επιτροπή Αξιολόγησης και Επιλογής (Ε.Α.Ε.) ο Υποψήφιος καλείται σε συνέντευξη. Η Ε.Α.Ε. συνεδριάζει 3 φορές το χρόνο (Οκτώβριο, Φε-
βρουάριο και Ιούνιο).
3. Στο τελικό στάδιο, η Ε.Α.Ε. εισηγείται προς την Συνέλευση του Τ.Δ.Ε., η οποία και λαμβάνει την οριστική απόφαση. H Συνέλευση του Τ.Δ.Ε. κρίνει αν ο υποψήφιος πληροί τις προϋποθέσεις για εκπόνηση Διδακτορικής διατριβής και ορίζει Τριμελή Συμβουλευτική Eπιτροπή (Τ.Σ.Ε.) της οποίας ένα μέλος ορίζεται ως Eπιβλέπων και ανήκει στη βαθμίδα του Καθηγητή ή του Αναπληρωτή Καθηγητή ή του Επίκουρου Καθηγητή του Τ.Δ.Ε. με ίδιο ή συναφές γνωστικό αντικείμενο με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή. Τα υπόλοιπα δυο μέλη που μετέχουν στη Τ.Σ.Ε. είναι μέλη Δ.Ε.Π. του ίδιου ή άλλου Α.Ε.Ι. της ημεδαπής, ή ομοταγούς Α.Ε.Ι. της αλλοδαπής ή Ερευνητές της ημεδαπής ή της αλλοδαπής, του ίδιου ή συναφούς γνωστικού αντικειμένου με την υπό κρίση διδακτορική διατριβή. Κάθε μέλος Δ.Ε.Π. μπορεί να επιβλέπει έως πέντε (5) υποψήφιους διδάκτορες.

4. ΕΙΔΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
Υποψήφιος Διδάκτορας κάτοχος Δ.Μ.Σ. από Τμήματα μη συναφή με τα γνωστικά αντικείμενα της Διοίκησης Επιχειρήσεων θα πρέπει να παρακολουθήσει και να εξεταστεί σε μαθήματα του Τ.Δ.Ε. Η ομάδα μαθημάτων που θα παρακολουθήσει ο υποψήφιος καθορίζονται μετά από σχετική πρόταση της Τ.Σ.Ε. και εγκρίνονται από τη Συνέλευση του Τ.Δ.Ε.

5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
1. Ο Υποψήφιος Διδάκτορας κατά την περίοδο εκπόνησης της διδακτορικής του διατριβής έχει υποχρέωση παρουσίασης της προόδου της εργασίας του ετησίως στην Τ.Σ.Ε.
2. Η Τ.Σ.Ε. υποβάλλει έκθεση προόδου του υποψήφιου διδάκτορα στη Συνέλευση του Τ.Δ.Ε. στο τέλος κάθε ακαδημαϊκού έτους.
3. H χρονική διάρκεια για την εκπόνηση της διατριβής δεν μπορεί να είναι μικρότερη από τρία πλήρη ημερολογιακά έτη με έναρξη την ημερομηνία ορισμού της Τ.Σ.Ε. από τη Συνέλευση του Τ.Δ.Ε. και μεγαλύτερη από οκτώ έτη.
4. Αν για οποιονδήποτε λόγο ο επιβλέπων εκλείψει ή διαπιστωμένα αδυνατεί να τελέσει χρέη επιβλέποντος για μεγάλο χρονικό διάστημα, η Συνέλευση του Τ.Δ.Ε., εκτιμώντας τις περιστάσεις, αναθέτει σε άλλο μέλος Δ.Ε.Π. την επίβλεψη, σύμφωνα με όσα ορίζονται στις προηγούμενες  αραγράφους, ύστερα από αίτηση του υποψήφιου διδάκτορα και γνώμη του προτεινόμενου επιβλέποντος, ακόμη και καθ’ υπέρβαση του μέγιστου αριθμού υποψήφιων διδακτόρων που μπορεί να επιβλέπεται από κάθε επιβλέποντα, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κανονισμό Διδακτορικών Σπουδών.
Αν ο αρχικός επιβλέπων μετακινηθεί σε άλλο Α.Ε.Ι. ή Τμήμα Α.Ε.Ι. ή συνταξιοδοτηθεί, συνεχίζει να τελεί χρέη επιβλέποντος των διδακτορικών διατριβών που έχει αναλάβει, και ο τίτλος απονέμεται από το ΑΕΙ, στο οποίο ανήκει το Τμήμα, όπου ξεκίνησε η εκπόνηση της διατριβής. Αντικατάσταση επιβλέποντα μπορεί να γίνει μόνο με αίτηση του και μετά από αιτιολογημένη απόφαση της Συνέλευσης του Τ.Δ.Ε. Τα ονόματα των υποψήφιων διδακτόρων, των επιβλεπόντων μελών Δ.Ε.Π. ή ερευνητών, οι τίτλοι των εκπονούμενων διδακτορικών διατριβών και σύντομη περίληψη αυτών, καθώς και τα μέλη των Τ.Σ.Ε. αναρτώνται στον διαδικτυακό τόπο του Ιδρύματος στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.

6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ
1. Μετά την ολοκλήρωση της συγγραφής της διδακτορικής διατριβής, η Τ.Σ.Ε. δέχεται ή απορρίπτει αίτηση του υποψηφίου για τη δημόσια υποστήριξη και την αξιολόγησή της. Αν η Τ.Σ.Ε. αποδεχθεί την αίτηση του υποψηφίου, συντάσσει αναλυτική εισηγητική έκθεση και την υποβάλλει στη Συνέλευση του Τ.Δ.Ε. ζητώντας τον ορισμό επταμελούς εξεταστικής επιτροπής για την κρίση της διδακτορικής διατριβής. 
2. Για την τελική αξιολόγηση και κρίση της Διδακτορικής Διατριβής του υποψήφιου διδάκτορα, ορίζεται από την Συνέλευση του Τ.Δ.Ε. Επταμελής Eξεταστική Eπιτροπή που αποτελείται από τα μέλη της 3μελούς Συμβουλευτικής Eπιτροπής, και τέσσερα (4) άλλα μέλη Δ.Ε.Π. όπως ορίζει ο νόμος.
3. H τελική εξέταση της Διδακτορικής διατριβής πραγματοποιείται εντός δύο μηνών από την υποβολή της. Ο υποψήφιος διδάκτορας αναπτύσσει την Διδακτορική Διατριβή του, δημόσια, ενώπιον της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής.
4. Kατά την τελική εξέταση ο υποψήφιος Διδάκτορας παρουσιάζει και αναλύει την επιστημονική συνεισφορά της Διδακτορικής διατριβής. Kατόπιν απαντά σε ερωτήσεις των μελών της Eξεταστικής Eπιτροπής και μόνον αυτών.

5. Mετά το πέρας της Eξεταστικής διαδικασίας συνέρ-χεται κατά μόνας η Eπταμελής Eξεταστική Eπιτροπή για να αποφανθεί και να αξιολογήσει την Διδακτορική διατριβή και το ερευνητικό έργο του υποψηφίου Διδάκτορα όπως ο νόμος ορίζει. H Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή κρίνει το πρωτότυπο της Διδακτορικής Διατριβής και κατά πόσον αυτή αποτελεί συμβολή στην επιστήμη. Για την έγκριση της Διδακτορικής Διατριβής απαιτείται η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον πέντε (5) μελών της Επταμελούς Εξεταστικής Επιτροπής. Αξιολογείται ως αποδεκτή ή αποδεκτή με διορθώσεις, ή απορριπτέα.  Σε τυχόν αποδοχή της διατριβής με διορθώσεις παρέχεται η δυνατότητα επανεξέτασης μετά από ένα εξάμηνο, η δε ενδεχόμενη απόρριψη συνεπάγεται την διαγραφή του υποψηφίου από το πρόγραμμα.

6. Η εγκεκριμένη Διδακτορική Διατριβή, μετά τις τυχόν διορθώσεις που προτείνει η Επταμελής Εξεταστική Επιτροπή, κατατίθεται στη βιβλιοθήκη σε τρία αντίτυπα, ήτοι δύο (2) βιβλιοδετημένα έντυπα και ένα (1) σε ηλεκτρονική μορφή.

7. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
Οι υποχρεώσεις των υποψηφίων διδακτόρων, κατά την περίοδο εκπόνησης της διδακτορικής τους διατριβής είναι οι ακόλουθες:
• Να ολοκληρώσει επιτυχώς τα μαθήματα του Τ.Δ.Ε. εφόσον απαιτηθούν.
• Να παρουσιάζει την πρόοδο του ερευνητικού του/της έργο στο Τμήμα κάθε χρόνο.
• Να συνεισφέρει στο ερευνητικό και διδακτικό έργο του Τμήματος (εργαστήρια, φροντιστηριακά μαθήματα, επιτηρήσεις εξετάσεων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου).
• Να επιδιώκει συναντήσεις με τον επιβλέποντα καθηγητή.
• Να συζητά την εργασία του με τα άλλα δύο μέλη της Τ.Σ.Ε. και να τους παρέχει γραπτές επεξηγήσεις εφόσον του ζητηθούν.
• Να συμμετέχει υποχρεωτικά στα ερευνητικά σεμινάρια του Τμήματος.
• Να αναφέρει πάντα στις δημοσιεύσεις και στις ανακοινώσεις του το Τ.Δ.Ε.
• Με την ολοκλήρωση της διδακτορικής διατριβής και πριν την τελική της κρίση να έχει (α) αποδεδειγμένη συμμετοχή σε δυο (2) τουλάχιστον διεθνή συνέδρια με κριτές και (β) μια (1) τουλάχιστον δημοσίευση ή επιστολή αποδοχής της εργασίας προς δημοσίευση με θέμα που προέρχεται από τη διατριβή του/της σε έγκριτο διεθνές περιοδικό με κριτές το οποίο να ανήκει σε ένα τουλάχιστον από τα αποδεκτά συστήματα καταλογογράφησης ή/και σε μια τουλάχιστον από τις βάσεις ABS, Web of Science, και SCIMAGO.